Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

HomeMaid: Halvårsrapport Januari-juni 2019

HomeMaids styrelse har beslutat att bolaget och koncernen ska börja
tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018, exkl andra
kvartalet, är inklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB.
Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en
rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror
rensade för Veteranpoolen AB i nedanstående punkter. Se vidare
efterföljande proformaredovisning.

Period 1 april - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgår till 64 148 (60 482) kkr motsvarande en
tillväxt om 6,1 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 079 (4 203) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 3,2 % (6,8 %). Resultatet före skatt uppgår till -6 175 (3 025) kkr.

· Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till
följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till
tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till -3 013 (5 216) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till -0,43 (0,12) kr.

Period 1 januari - 30 juni 2019

Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från
värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

· Nettoomsättningen uppgår till 121 096 (117 117) kkr motsvarande en tillväxt om 3,4 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 3 233 (7 286) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 2,6 % (6,1 %). Resultatet före skatt uppgår till -6 239 (5 350) kkr.

· Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till
följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till
tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till -516 (7 340) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till -0,44 (0,22) kr.

Väsentliga händelser januari - juni 2019

· Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari
2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll
som CFO och personalchef.

· Dotterbolaget Betjänten AB:s sista butik, Majorna, såldes i
januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1
februari 2019.

· HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB .
Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250
kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär
med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019.
Förvärvet finansierades genom interna medel.

· Årsstämma hölls den 22 maj 2019 i Halmstad.
· Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till
följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till
tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.

HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på
kundanpassade

lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och
kontorsservice.

Den syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder
och ge

goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är noterat

Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.
VD ord:

Det förändringsarbete som kommunicerades i kvartalsrapporten för Q1 är
i full gång. Arbetet går enligt plan och har inneburit ökad
omsättning men vi redovisar också högre kostnader.

Omsättningen i Q2 för koncernen var 66,1 MSEK vilket är en ökning med
6,1% jämfört med föregående år. Tillväxten i moderbolaget HomeMaid AB
var 8,1 %.

De ökade kostnaderna har påverkat resultatet kraftigt och
rörelseresultaet före avskrivningar i koncernen för Q2 är 2,1 MSEK
(4,2 MSEK).

Orsaken till det svaga resultatet är en kombination av
omställningskostnader, lägre bruttomarginal samt investeringar för
att öka omsättningen.

Den lägre bruttomarginalen följer med från Q1 och vi arbetar fortsatt
med att förbättra system och processer för att stabilisera
bruttomarginalen på en högre nivå. Effekten av förbättringsåtgärderna
beräknas komma stegvis under hösten men med full effekt 2020.

För första halvåret betyder detta att omsättningen i koncernen är
121,1 MSEK vilket är en ökning med 3,4 %. Rörelseresultatet före
avskrivningar var 3,2 MSEK (7,3 MSEK).

Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till följd
av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare
oavskriven goodwill för åren 2004-2009.

I september kommer bolaget att byta affärssystem. Även om detta
kortsiktigt kan innebära en lägre effektivitet så kommer det framöver
att skapa bättre förutsättningar för utveckling och förbättring.

Den 1 juli höjdes taket för RUT vilket skapar bättre förutsättningar
för både nya och befintliga kunder att nyttja våra tjänster. Vi har
redan märkt ett ökat intresse hos våra kunder. Det finns en direkt
korrelation mellan ökad efterfrågan och behov av rekrytering. Detta
innebär i sin tur ökade insatser på utbildning och utveckling för att
bli ännu bättre.

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är inklusive
det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare
dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande
bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för
Veteranpoolen AB. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Omsättningen och resultatet

April - Juni 2019

Nettoomsättningen uppgår till 64 148 (60 482) kkr vilket innebär en
tillväxt om 6,1 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 2 079 (4
203) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 3,2 % (6,8
%). Koncernens resultat före skatt uppgår till -6 175 (3 025) kkr.

Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr.

Januari - Juni 2019

Nettoomsättningen uppgår till 121 096 (117 117) kkr vilket innebär en
tillväxt om 3,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 3 233 (7
286). Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 2,6 % (6,1 %).
Koncernens resultat före skatt uppgår till -6 239 (5 350) kkr.
Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr

Kassaflödet

April - Juni 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till -3 013 (5 216) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 375 (3 375) kkr.

Januari - Juni 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till -516 (7 340) kkr. Kassaflödet från den
löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till
416 (5 761) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2019-06-30 till 4 904 (15 980)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2019-06-30 till 8 624 (20 201) kkr.
Soliditeten i koncernen uppgår till 10,8 % (22,9 %). Koncernen har
långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar.
Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av
genomförda förvärv. HomeMaids räntebärande nettoskuld är 2 856 kkr.

Väsentliga händelser

VD

Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019
och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som
CFO och personalchef.

Betjänten

Den sista verksamheten i Bejtänten AB, Majorna, såldes i januari 2019.
Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB .
Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250
kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär
med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2019.
Förvärvet finansierades genom interna medel.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt
offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 292 699 aktier (2 250 000
av aktieslag A och 1 042 699 av aktieslag B) av totalt 18 241 474
aktier representerade vilket motsvarar 45,1 % av rösterna. Följande
beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 7 297 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval) och Andreas Gindin (omval). Eva-Karin Dahl hade avböjt omval.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist
till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Teckningsoptioner

Vid årsstämma 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och andra anställda (LTIP 2019). Programmet
omfattar högst 900 000 teckningsoptioner och riktades, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, till det helägda dotterbolaget
HomeMaid Halmstad AB, org. nr 559193-0713, ("Dotterbolaget") för
vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra anställda
i HomeMaid AB.

Vid extra bolagsstämma i Dotterbolaget den 2019-06-14 beslutades att
överlåta 734 000 teckningsoptioner till de deltagare som hade
inkommit med en anmälan. 166 000 teckningsoptioner kvarstår i
Dotterbolaget för att erbjudas kommande, nya medarbetare i
HomeMaid-koncernen. Teckningsoptionerna överläts till ett pris om
0,13 kronor per teckningsoption, vilket motsvarade marknadsvärdet vid
tilldelning enligt en oberoende värdering genomförd av BDO i enlighet
med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt till
nyteckning av en aktie av serie B i HomeMaid AB (publ) till en
teckningskurs om 9,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd
av teckningsoptionerna kan ske (i) under en period om 14
kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké
för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast
från och med den 15 mar...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.