Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-21

Hoodin AB: Hoodin AB genomför riktad emission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

Hoodin AB (publ) ("Hoodin" eller "Bolaget") har slutfört den
företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november
2019 ("Företrädesemissionen"). I samband med detta genomförs en
riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, för
de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla
garantiersättning i form av aktier ("Ersättningsemissionen").
Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 8,03 SEK
per aktie.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna
möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av
kontanter eller aktier. Ett antal garanter har valt att erhålla
garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med
anledning av detta har styrelsen, med bemyndigande från årsstämman
den 21 maj 2019, beslutat om en Ersättningsemission om totalt 21 465
aktier till garanterna.

Teckningskursen har fastställts till 8,03 SEK per aktie, vilket är den
volymvägda genomsnittskursen för Hoodins aktie under
teckningsperioden från den 27 november till den 13 december 2019.
Genom Ersättningsemissionen ökar Hoodin antalet aktier med 21 465
aktier till totalt 13 167 091 aktier. Aktiekapitalet ökar genom
Ersättningsemissionen med totalt 1 609,875 SEK till 987 531,825 SEK.
Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till 0,16
procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman
Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med
Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldiga att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
december 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Hoodin
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution
av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln
och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får
följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan
därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad
investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Hoodins aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Hoodin lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för
bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin
automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta
relevant information som är central för kundens verksamhet.
Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för
företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment
beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget
finns på www.hoodin.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/hoodin-ab-genomfor-riktad-emissio...
https://mb.cision.com/Main/17489/2997114/1166043.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.