Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Hoodin AB: Hoodin AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 24,4 MSEK

Hoodin AB (publ) ("Hoodin" eller "Bolaget") har idag den 15 november
2019, med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 21 maj
2019, beslutat om en delvis säkerställd företrädesemission
("Företrädesemissionen") av units bestående av aktier och
teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

·
Den som på avstämningsdagen den 25 november 2019 innehar aktier i
Hoodin har företrädesrätt att teckna nya units i
Företrädesemissionen.

·
I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där
fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1)
unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vidhängande
teckningsoptioner.

·
Genom Företrädesemissionen kan högst 1 877 946 units ges ut vilket
innebär att högst 3 755 892 nya aktier samt högst 3 755 892
teckningsoptioner kan emitteras.

·
Teckning av units kommer ske under perioden från den 27 november 2019
till den 13 december 2019, eller det senare datum som beslutas av
Bolagets styrelse.

·
Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 24,4 MSEK före
emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen samt
ytterligare cirka 24,4 till 48,8 MSEK vid fullteckning av aktier med
stöd av teckningsoptionerna.

·
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019/2021 sker
mellan den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021.
Teckningskursen för aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå
till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden
den 14 januari 2021 till den 27 januari 2021, dock ej lägre än 6,50
SEK eller högre än 13 SEK.

Bakgrund och Motiv

Hoodin grundades i Malmö 2012 och har utvecklat en SaaS-plattform
avsedd för att bevaka, hantera och återanvända digitalt innehåll.
Hoodin riktar sig mot företagskunder inom ett flertal marknadssegment
och branscher via branschspecifika samarbetspartners. Företag kan
genom plattformen sätta upp bevakningar för specifika sökord eller
innehåll från nästintill vilken validerad källa som helst. Källor som
bevakas kan till exempel vara rapporter, press-releaser, nyhetsmedia,
vetenskapliga journaler och juridiska dokument. Företag kan sedan
välja hur de vill hantera innehållet, kommunicera det vidare internt
och externt eller återanvända information i syfte att exempelvis
skapa nytt marknadsföringsmaterial. Genom att använda Hoodin
automatiserar företag bevakningen och hanteringen av digitalt
innehåll och företag får direkt tillgång till relevant information
som kan vara central för verksamheten.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden från
Företrädesemissionen till följande ändamål (i prioritetsordning):

·
Fortsatt utökande av Bolagets kundnätverk inom medtech-branschen,
expansion till främst Pharma och Health Care-industrin samt
utveckling av nya lösningar på plattformen.

·
Resterande emissionslikvid avses användas för att fokusera på att
erbjuda plattformen som ett komplement till andra
mjukvaruplattformar, primärt inom CRM (Customer Relationship
Management) och CMS (Content Management System).

Villkor för Företrädesemissionen

·
Styrelsen i Hoodin har beslutat med stöd av bemyndigande från
årstämman den 21 maj 2019 att med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med 281 691,900 SEK genom en
emission av 1 877 946 units.

·
Varje unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av
serie 2019/2021. I Företrädesemissionen ska en (1) befintlig aktie
berättiga till en (1) uniträtt. Det krävs fem (5) uniträtter för
teckning av en (1) unit.

·
Teckningskursen ska vara 13,00 SEK per unit, vilket innebär en
teckningskurs om 6,50 SEK per aktie.

·
Genom Företrädesemissionen kan högst 1 877 946 units ges ut vilket
innebär att högst 3 755 892 aktier samt högst 3 755 892
teckningsoptioner kan komma att emitteras.

·
Vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår utspädningen för
befintliga aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen till högst 28,57 procent. Vid fullt utnttjande
av teckningsoptionerna tillkommer ytterligare utspädning om högst
22,22 procent. Således kan den totala utspädningen uppgå till cirka
44,44 procent.

·
Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till högst cirka 24,4 MSEK
vid fullteckning av Företrädesemissionen samt ytterligare cirka 24,4
till 48,8 MSEK vid fullteckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna.

·
Teckning av units kommer ske under perioden från den 27 november 2019
till den 13 december 2019, eller det senare datum som beslutas av
Bolagets styrelse.

·
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019/2021 sker
mellan den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021.
Teckningskursen för aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå
till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden
den 14 januari 2021 till den 27 januari 2021, dock ej lägre än 6,50
SEK eller högre än 13 SEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden för att säkerställa en del av emissionen. Befntliga
aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna
sammanlagt 465 590 units till ett sammnalagt belopp om cirka 6 MSEK,
vilket motsvara cirka 25 procent av Företrädesemissionen. Därutöver
har externa investerare åtagit sig att teckna sammanlagt 848 972
units i Bolaget till ett sammanlagt belopp om cirka 11 MSEK, vilket
motsvarar cirka 45 procent av Företrädesmissionen.
Företrädesemissionen är således totalt säkertställd till 70 procent.
Det utgår ingen ersättning för lämnade teckningsförbindelser.
Garantiersättning utgår i form av kontanter om tolv (12) procent av
garanterat belopp eller sexton (16) procent i form av aktier av det
garanterade beloppet.

Investeringsmemorandum

Hoodin kommer i samband med Företrädesemissionen att upprätta ett
investeringsmemorandum som är beräknat att offentliggöras den 22
november 2019.

Indikativ tidsplan

Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter Första dag för
handel exklusive rätt till uniträtter Offentliggörande av
investeringsmemorandum Avstämningsdag för Företrädesemissionen Handel
med betalda tecknade units (BTU) Handel med uniträtter (UR)

Teckningsperiod
Beräknad dag för offentliggörande av utfall Likviddag

21 november 22 november 22 november 25 november

fr.o.m. 27 november 27 november - 11 december 27 november - 13
december 18 december 23 december

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer
att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hoodin.com, samt på
Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den [25] november
2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Hoodin i
samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal
rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Emne Verkställande direktör marcus@hoodin.com +46 79-335 76 58

Denna information är sådan information som Hoodin AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 klockan [08.00]
CET.

Kort om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för
bevakning, hantering och aåteranvvändning av digitalt innehåll.
Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att
hitta relevant information som är central för kundens verksamhet.
Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för
företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment
beroende på kundens behov.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Hoodin
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution
av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln
och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får
följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan
därför värdepapperna endast erbjudas till (i) enkvalificerad
investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Hoodins aktuella syn påframtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.