Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Hoodin AB: Hoodin offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Hoodin AB (publ) ("Hoodin" eller "Bolaget") har upprättat ett
investeringsmemorandum avseende förestående nyemission av units med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken
offentliggjordes den 15 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Den
som på avstämningsdagen den 25 november 2019 innehar aktier i Hoodin
har med företräde rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. I
Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där
fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1)
unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vidhängande
teckningsoptioner. Investeringsmemorandumet har godkänts av Spotlight
Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.hoodin.com och Mangold Fondkommission AB:s hemsida
www.mangold.se.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring
Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt
Mangolds hemsidor från och med den 27 november 2019 när
teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
är den 25 november 2019 och sista dag för handel inklusive rätt till
uniträtt är den 21 november 2019. Teckningsperioden löper från den 27
november till den 13 december 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman
Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för
bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin
automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta
relevant information som är central för kundens verksamhet.
Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för
företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment
beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget
finns på www.hoodin.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Hoodin
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution
av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln
och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får
följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan
därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad
investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Hoodins aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Hoodin lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/hoodin-offentliggor-investeringsm...
https://mb.cision.com/Main/17489/2970492/1148608.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.