Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

HOSP: Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank har vedtatt avtale om fusjon

Det vises til børsmelding datert 9. mars 2020 om at Skue Sparebank og Hønefoss
Sparebank har innledet drøfting om sammenslutning. Styrene i Skue Sparebank og
Hønefoss Sparebank vedtok i møter den 15. april 2020 en avtale om fusjon av de
to bankene.

Bankens styrer legger stor vekt på at en sammensluttet bank skal bevare og
forsterke den lokale tilknytningen. Den sammensluttede bank skal bidra aktivt
til utviklingen av lokalt næringsliv og tilby gode vilkår og god service, nærhet
og trygghet for privatmarkedet. Den sammensluttede bank ønsker å være en
finansiell kraft og sterk lokal medspiller som bedre kan utnytte det
kundegrunnlag som ligger i bankenes primærmarkeder, enn de to bankene hver for
seg. Samtidig skal den sammensluttede banken generere god avkastning til
egenkapitalbeviseierne.

Fusjonsavtalen innebærer at bankene slås sammen, med Skue Sparebank som
overtakende bank. Den sammenslåtte banken vil videreføre Skue Sparebank som
navn.

Den sammenslåtte banken skal videreføre virksomheten i Skue Sparebank og
Hønefoss Sparebank, med forretningsadresse i Hol Kommune. Hans Kristian Glesne
skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Torgeir Nøkleby
blir viseadministrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Styreleder blir
George Fulford og nestleder i styret blir Gunn Iren Midtbø.

Den sammenslåtte banken ville per utgangen av 2019 ha hatt:

o Egenkapital på MNOK 1 394
o En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,3 %, kjernekapitaldekning på 20,0 %
og en
ansvarlig kapitaldekning på 22,2 %
o Forretningskapital på ca. NOK 16,1 mrd.

Den sammenslåtte banken vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med
grunnfondskapital og eierandelskapital. Kapitalstruktur og bytteforhold er
fastsatt gjennom forhandlinger.

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom bankene og bygger på en
prosess som inneholder gjennomgang av bankenes årsregnskap pr 31. desember 2019
og tall per 31. mars 2020, og en vurdering foretatt av Bankenes felles
rådgivere. Bankene har i felleskap og sammen med sine revisorer og Norne
Securities AS hatt en gjennomgang av de respektive utlånsporteføljene for
vurdering av nedskrivningsnivåer. Videre har varige driftsmidler og finansielle
anleggsmidler og omløpsmidler blitt gjennomgått.

Bankenes verdijusterte egenkapital og normalisert resultat danner grunnlag for
bytteforholdet, mens markedsprising og transaksjonsprising benyttes som
benchmark for en fornuftighetsvurdering av resultatet. Bytteforholdet bygger på
et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til
fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken.

Per 31. desember 2019 er bokført egenkapital NOK 1 014 millioner i Skue
Sparebank (justert for fondsobligasjon og tilbakeholdt utbytte og gaver) og NOK
355 millioner i Hønefoss Sparebank. Hensyntatt mer- og mindreverdier som er
funnet i gjennomgangen av bankene per 31. mars 2020 er verdijustert egenkapital
NOK 1 032,2 millioner i Skue Sparebank og NOK 407,7 millioner i Hønefoss
Sparebank.

Med bakgrunn i verdijustert egenkapital og normalisert resultat (analyse av
historisk resultat justert for engangseffekter), er partene enige om et
bytteforhold basert på 75,7 % til Skue Sparebank og 24,3 % til Hønefoss
Sparebank.

Begge bankene har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og
eierandelskapital. Per 1. januar 2020 har Skue Sparebank en eierbrøk på 36,6 %
mens Hønefoss Sparebank har en eierbrøk på 11,5 %. Den sammenslåtte banken vil
få en eierbrøk på 30,5 %, hvor dagens egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank
skal eie 90,8 % av eierandelskapitalen, egenkapitalbeviseierne i Hønefoss
Sparebank skal eie 9,2 %. Dette innebærer at Skue Sparebank skal utstede 192 256
egenkapitalbevis i vederlag til egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank.

Pr 31. desember 2019 hadde Skue Sparebank en Grunnfondskapital på ca. NOK 610
millioner (justert for planlagt utdeling av gaver i 2020), mens Hønefoss
Sparebank hadde en Grunnfondskapital på ca. NOK 314 millioner.

En vurdering av bankenes verdijusterte egenkapital per 31. mars 2020, inntjening
og markedsprising, samt et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil
bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken gir
et forholdstall på 69,1 % til Skue Sparebank og 30,9 % til Hønefoss Sparebank.

Disse tall danner grunnlag for gavetildelinger i henhold vedtektenes § 6-1 og
ved frigjøring av sparebankens grunnfond ved avvikling, omdanning til
aksjesparebank eller andre begivenheter, ref. vedtektenes § 8-2. Dette innebærer
at ved gavetildeling vil utgangspunktet være at 30,9 % vil tilfalle Ringerike,
Hole og Jevnaker kommuner mens 35,9 tilfaller Hol kommune og 33,2 % tilfaller
Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommuner. Ved avvikling vil
30,9 % vil tilfalle Ringerike kommune mens 35,9 % tilfaller Hol kommune og 33,2
% tilfaller Nesbyen og Flå kommuner

Forslaget om fusjon vil bli fremmet overfor forstanderskapet i Skue Sparebank og
generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank. Gjennomføringen av fusjonen er
betinget av at forstanderskapet i Skue Sparebank og generalforsamlingen i
Hønefoss Sparebank treffer nødvendige vedtak i møtene den 19. mai 2020, og at
Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring.

Det tas sikte på å gjennomføre fusjonen medio juli 2020.

Kontaktpersoner:

Styreleder George Fulford, Skue Sparebank, tlf.: +47 950 26 213
Styreleder Gunn Iren Midtbø, Hønefoss Sparebank, tlf.: +47 952 15 120

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/500956

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.