Du är här

2017-08-30

Hövding Sverige AB : Hövding genomför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER

TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA
ZEELAND

ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Pressmeddelande

Malmö, 2017-08-30

Hövding genomför företrädesemissionHövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att
Bolagets styrelse beslutat genomföra en nyemission om cirka 37 miljoner
kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i
emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1)
ny aktie till kursen 10 kr. Emissionen omfattas till 100% av
teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga
ägare.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och
aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att
hållas den 18 september 2017. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs
i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motivHövding Sverige AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, säljer och
marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, världens första och enda airbag för
cyklister. Hövding är ett revolutionerande skydd för cyklister med överlägset
skydd och samtidigt en attraktiv och praktisk modeaccessoar. Hövding
adresserar en marknad på uppskattningsvis 150 miljoner cyklister enbart i
Europa, där cirka 80 procent idag inte använder sig av traditionella
cykelhjälmar.

Idag har Hövding, efter flertalet oberoende tester, bevisats uppvisa en
överlägsen skyddsprestanda jämfört med traditionella hjälmar. Senast under
2016 uppmärksammades Hövding i en artikel publicerad av forskare vid Stanford
University som undersökte hur en optimal cykelhjälm skulle vara utformad.
Hövding lyfts fram som "så gott som ideal" och bevisas skydda upp till 8 ggr
bättre än traditionella hjälmar.

Totalt har det sålts fler än 62 000 Hövdingar på marknaden som skyddar
cyklister runt om i världen. I Sverige och Danmark, de marknader där Hövding
har funnits längst, är efterfrågan fortsatt starkast. Styrelsen och ledningen
ser ännu ingen mättnad på dessa marknader utan avser att utöka
marknadsförings- och försäljningsinsatser ytterligare för att tillvarata den
efterfrågan som finns. Hövding har under senaste 12 månaderna utökat sin
butiksexponering i såväl fristående cykelbutiker

som riksomfattande sportkedjor och finns nu i totalt 379 butiker i Sverige och
Danmark. En fortsatt butiksexpansion i dessa länder förväntas de kommande
åren. I övriga länder avser Hövding att avsätta mer resurser på PR och
produktkännedomstärkande marknadsföring för stödja Hövdings distributörers
försäljning av produkten.

Sedan Hövding 2.0 lanserades våren 2015 har antalet sålda Hövdingar i
genomsnitt ökat med drygt 110% årligen. Genom företrädesemissionen skapas
möjligheter för att fortsätta den starka tillväxttakten. Målsättningen är
fortsatt att nå en omsättning överstigande 250 MSEK år 2020, med en
rörelsemarginal på 20 procent, genom att fortsätta att i genomsnitt dubbla
försäljningen årligen de kommande åren.

Villkor företrädesemissionFöreträdesemissionen innebär att Hövdings aktiekapital ökas med högst 3 713
518 kr genom att högst 3 7513 518 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger
sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i
Hövding har rätt att teckna en (1) ny aktie för tre (3) befintliga aktier i
bolaget.

Teckningskursen uppgår till 10 kronor per aktie, vilket innebär att
nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Hövding cirka 37,1 MSEK före
emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtagandenLMK Industri AB, VIH Sweden AB samt Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse som
tillsammans företräder cirka 33 procent av aktiekapitalet i Hövding har
förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i
företrädesemissionen. Indigo Capital och C.R Investments S.A.R.L. som
företräder cirka 23 procent av aktiekapitalet i Hövding har avgett en icke
bindande avsiktsförklaring att teckna sin pro-rata andel i
företrädesemissionen. Därutöver har bolaget ingått avtal med LMK Industri AB,
VIH Sweden AB och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse att garantera ett
belopp om upp till sammanlagt 16,4 MSEK i företrädesemissionen, motsvarande
ca 44% av företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till
100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen30 augusti Kallelse till extra bolagsstämma

18 september Extra bolagstämma

21 september Sista handelsdag i aktien med rätt att delta
i företrädesemissionen

25 september Avstämningsdag för deltagande i
företrädesemissionen

26 september Beräknat datum för offentliggörande av
prospekt

27 september - 10 oktoberTeckningsperiod

27 september - 6 oktober Handel i teckningsrätter

13 oktober Beräknad dag för offentliggörande av
utfallet i företrädesemission

Extra bolagsstämmaExtra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
enligt ovan kommer att hållas den 18 september, kl 13.00 i Hövdings lokaler
på Bergsgatan 33 i Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att
offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.

ProspektBolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med företrädesemissionen.
I detta återfinns ytterligare information om garantiåtaganden etc. Det
fullständiga prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.hovding.se).

Finansiell och legal rådgivareVästra Hamnen Corporate Finance är projektledare, Avanza Corporate Finance är
finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare för Hövding i
samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:VD Fredrik Carling

Tel: 040 236 868

Fredrik.carling@hovding.com

Denna informationDenna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
kl 08.30 den 30 augusti 2017.

Om Hövding ABHövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer "Hövding - Airbag
for Cyclists". En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage
innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut
först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar
cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer
som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding
erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga
och skydd mot rotationsvåld.

Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende
företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering,
framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte
är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden
och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt
utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid
tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan
tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny
information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt
tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel
19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den
lagligen kan riktas.

Hövding Sverige AB (publ) - PM emission 2017-08-30
http://hugin.info/169230/R/2130039/813748.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.