Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

Hövding Sverige AB : Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Pressmeddelande Malmö, 11. 07. 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER

TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA
ZEELAND

ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättningHövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att
Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att
två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10
kr. Emissionen omfattas till 80% av teckningsåtaganden och garantiåtaganden
från befintliga ägare.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och
aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att
hållas den 9 augusti 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i
särskilt pressmeddelande.

Till följd av företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för
andra kvartalet till den 7 augusti 2018. Tidigare kommunicerat datum var 29
augusti 2018.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra en större
internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa version av
Hövding. Bolagets styrelse gör bedömningen att marknadssatsningen kommer leda
till fortsatt stark tillväxt. Bolagets finansiella målsättning om att nå en
omsättning överstigande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår. Hövdings
bruttomarginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer men till följd
av de marknadssatsningar som planeras kommande år justeras målsättningen om
20% rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning är att uppnå positiv
rörelsemarginal år 2020.

Bakgrund och motivHövding Sverige AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, säljer och
marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, världens första och enda airbag för
cyklister. Hövding är ett revolutionerande skydd för cyklister med överlägsen
skyddsprestanda och samtidigt en attraktiv och praktisk modeaccessoar.
Bolaget grundades 2005 och lanserade sin första hjälm på marknaden 2011 efter
många års utvecklingsarbete. Sedan lanseringen har över 100 000 Hövdingar
sålts som skyddar cyklister runt om i världen. Bolaget går nu in i en ny fas
med fokus på att nå lönsamhet med fortsatt tillväxt. Lägre produktkostnad i
kombination med större volymer och lägre andel garantiärenden, kommer över
tid bidra till ökad lönsamhet.

Hösten 2019 lanseras nästa generations Hövding med arbetsnamnet "VEGA". VEGA
kommer utöver förbättrad prestanda, ergonomi och batteritid även vara
uppkopplingsbar med Bluetooth. Uppkopplingsmöjligheten öppnar ett antal
möjligheter såsom extern uppdatering av mjukvara och integrering med andra
produkter. VEGA kommer endast erbjudas i en justerbar storlek vilket kommer
innebära kostnadsreduceringar avseende logistik, försäljning och produktion
samt underlätta för onlineförsäljning.

I samband med lanseringen av VEGA avser Hövding att avsätta betydligt större
resurser än tidigare för marknadsföring och försäljningsbearbetning.
Marknadsresurserna kommer fokuseras internationellt med fortsatt etablering i
primärt Tysklands största städer samt i London. I Sverige och Danmark, där
Hövding har funnits längst, är efterfrågan stark och styrelsen ser ingen
mättnad på dessa marknader. Bolagets bedömning är att det på dessa avgränsade
nyckelmarknader i sig finns potential för Hövding att nå en omsättning
överstigande den finansiella målsättningen om 250 MSEK år 2020. I ett längre
perspektiv ser Bolaget fortsatt goda möjligheter att växa på såväl övriga
europeiska marknader som i USA, Australien och utvalda marknader i Asien.

Villkor företrädesemissionFöreträdesemissionen innebär att Hövdings aktiekapital ökas med högst 7 427
035 kr genom att högst 7 427 035 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger
sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i
Hövding har rätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier i
bolaget.

Teckningskursen uppgår till 10 kronor per aktie, vilket innebär att
nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Hövding cirka 74,3 MSEK före
emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtagandenBolagets befintliga ägare LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB, Indigo
Capital, C.R Investments S.A.R.L och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse som
tillsammans företräder cirka 56 procent av aktiekapitalet i Hövding har
förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i
Företrädesemissionen, motsvarande totalt 41,9 MSEK. LMK Industri Aktiebolag
och VIH Sweden AB har också åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om
sammanlagt 17,5 MSEK i Företrädesemissionen via garantiåtaganden.
Garantiersättning om 6 procent utgår för respektive garantiåtagande.
Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 80 procent genom
teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Teckningsåtaganden och
garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande.

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen11 juli Kallelse till extra
bolagsstämma

9 augusti Extra bolagstämma

14 augusti Sista handelsdag i aktien med rätt
att delta i företrädesemissionen

16 augusti Avstämningsdag för deltagande i
företrädesemissionen

16 augusti Beräknat datum för
offentliggörande av prospekt

17 augusti - 31 augusti Teckningsperiod

17 augusti - 29 augusti Handel i teckningsrätter

5 september Beräknad dag för offentliggörande av
utfallet i företrädesemission

Extra bolagsstämmaExtra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
enligt ovan kommer att hållas den 9 augusti, kl 13.00 i Hövdings lokaler på
Bergsgatan 33 i Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att
offentliggöras genom separat pressmeddelande.

ProspektBolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med företrädesemissionen.
Det fullständiga prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida (www.hovding.se) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida
(www.vhcorp.se).

Finansiell och legal rådgivareVästra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Delphi legal rådgivare för Hövding i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:VD Fredrik Carling

Tel: 040 236 868

Fredrik.carling@hovding.com

Denna informationDenna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
kl 08.30 den 11 juli 2018.

Om Hövding ABHövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer "Hövding - Airbag
for Cyclists". En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage
innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut
först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar
cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer
som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding
erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga
och skydd mot rotationsvåld.

Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende
företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering,
framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte
är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden
och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt
utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid
tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan
tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny
information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt
tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel
19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den
lagligen kan riktas.
PM företrädesemission
http://hugin.info/169230/R/2204322/855686.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.