Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-25

Hövding Sverige AB: Hövding offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding" eller "Bolaget") och Bolagets huvudägare
har beslutat att genomföra en ägarspridning av Hövdings aktier
("Erbjudandet"). Styrelsen för Hövding har i samband med detta ansökt om
notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Pressmeddelande, Malmö den 25 maj 2015

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer "Hövding", en
airbag för cyklister. Hövding är en revolutionerande cykelhjälm bestående av
en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen
löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och
skyddar cyklistens huvud. Till skillnad mot traditionella cykelhjälmar
erbjuder Hövding dels överlägsen säkerhet i form av världens bästa
stötupptagningsförmåga, och dels en attraktiv och praktisk modeaccessoar.
Hövding säljs idag i närmare 400 butiker i 15 länder samt genom hovding.com.

Styrelsen för Hövding har beslutat att ansöka om upptagande till handel med
aktierna i Hövding på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan
godkänns beräknas första dag för handel infalla den 16 juni 2015. Ett villkor
för noteringen är bland annat att spridningskravet uppfylls genom
Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

* Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar 3 333 333
nyemitterade aktier i Hövding. Vid full teckning av nyemitterade aktier
tillförs Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader.
* Priset per aktie uppgår till 18 SEK per aktie.
* Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser till 50 MSEK av
befintliga och nya aktieägare.
* Anmälningsperioden pågår under perioden 26 maj - 9 juni 2015.
* Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 25 maj 2015.
* Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 16 juni 2015.

Bakgrund och motiv till notering på Nasdaq First North

Erbjudandet syftar till att ge Hövding finansiella resurser att accelerera
försäljningen på befintliga marknader, etablera produkten på nya marknader
samt utveckla nästa generations Hövding, Hövding 3.0.

Noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Hövding tillgång
till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja
Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Noteringen är ett naturligt steg
i Bolagets utveckling och kommer öka kännedomen om Hövding, dess verksamhet
och dess varumärke, bland såväl befintliga som potentiella kunder, partners
och leverantörer.

Prospekt och anmälningssedel

Med anledning av Erbjudandet har styrelsen upprättat ett prospekt, vilket har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och som härmed
offentliggörs. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Västra Hamnen
Corporate Finance samt beställas från Hövding. Prospekt och anmälningssedel
finns även tillgängliga på Hövdings hemsida
(www.hovding.se/investor_relations) och Västra Hamnen Corporate Finance
hemsida (www.vhcorp.se) alternativt till Västra Hamnen Corporate Finance via
tel. 040-200 250.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hövding i samband
med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi har medverkat som legal rådgivare.
Remium Nordic AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB
Tel: 46 (0)40 236868
Email:Fredrik.carling@hovding.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i
strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES--medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
"Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta
pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt
definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra
personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan
riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i
Hövding Sverige AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Hövding Sverige AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som
Hövding Sverige AB (publ)avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att
innehålla redovisningshandlingar samt information om Hövding Sverige AB
(publ) styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i
USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons
räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt
Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande innehåller information som Hövding Sverige AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/169230/R/1923677/689849.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

HUG#1923677

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.