Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Hövding Sverige AB : Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303,
den 9 maj 2019 i Malmö

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Örjan Johansson.

2. Beslöts att välja Örjan Johansson till ordförande för stämman.

3. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligtBilaga
1.Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs
Carl-Mikael Lindholm samt Joel Eklund. Noterades att Anna Brandt skulle föra
dagens protokoll.

5. Beslöts att stämman var sammankallad i behörig ordning.

6. Beslöts att godkänna framlagd dagordning.

7. Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018
framlades. Fredrik Carling kommenterade 2018 års resultat och bolagsstämman
gavs möjlighet till frågestund. Åsa Andersson Eneberg presenterade
revisionsberättelsen.

8. Stämman beslutade
a)Att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning avseende
räkenskapsåret 2018.

b)Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens i årsredovisningens
intagna förslag; och

c)Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören gällande förvaltning av bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret.
9. Stämman beslutade om att arvode utgår med 200 000 kr till styrelsens
ordförande och med 100 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som
ej är anställda i bolaget.
Vidare beslutades att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning och
avtal.

10. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter samt
ingen suppleant. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleant.

11. Stämman beslutade om fastställande av valberedningens förslag om omval
av styrelseledamöterna Örjan Johansson, Samir Mastaki, Christer Ljungberg,
Peter Svanlund och Sofia Ulver. Vidare föreslås nyval av Tony Grimaldi och
Alexander Izosimov.
Vidare beslutade stämman omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisor,
som har anmält Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor intill slutet
av årsstämman för innevarande räkenskapsår.

12. Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för
envar av de fyra största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande.
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra största registrerade
aktieägarna enligt aktieboken den 30 september 2019 för att erbjuda
deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår
från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att
utse ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att
denne därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant
ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande,
vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning
skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra
namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på
bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

13. Stämman beslutade om fastställande av styrelsens förslag avseende
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsnivåerna
skall vara marknadsmässiga. Rörliga ersättningar såsom t.ex. bonus får
förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla
nyckelpersoner, samt för att stimulera försäljnings- och
resultatförbättringar och arbetet för att uppnå av styrelsen uppsatta mål.
Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier och
får uppgå till högst 40 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall inför
varje årsstämma överväga om ett aktierelaterat incitamentsprogram skall
föreslås årsstämman eller ej. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana
aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-plan.
Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 9
månadslöner för verkställande direktören respektive 6 månader för övriga
ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

14. Beslöts om emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag bilaga
2.

15. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade
årsstämman avslutad.

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:ca@vhcorp.seTel: 040-200 250Hövding Sverige AB (publ) - Protokoll årsstämma 2019-05-09
http://hugin.info/169230/R/2243995/886053.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.