Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Hove A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark og offentliggør virksomhedsbeskrivelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

SELSKABSMEDDELELSE nr. 1 | 03-11-2021

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Hove A/S ("Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Glostrup, 3. november 2021

Hove A/S (”Hove”) leverer løsninger til smøring af mekaniske lejer, primært inden for vindmøllleindustrien. Selskabet har de sidste 20 år sat nye standarder for smøring af vindmøller globalt og er markedsledede inden for sit felt.

Med Hoves teknologi kan vindmølleoperatører spare driftsomkostninger, reducere arbejdsskader og mekaniske nedbrud og undgå alvorlige menneskelige fejl - og fra hovedkvarteret få pålidelig dokumentation i realtid, uanset hvor på kloden vindmøllen er i drift.

Hoves effektive smørepumper har igennem 20 år været den europæiske vindmølleindustris faste samarbejdspartner, og den internationale efterspørgsel stiger nu i takt med vindmølleindustriens globale vækstmomentum.

I dag offentliggør Hove en virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbuddet af nye aktier og selve planen for den efterfølgende optagelse af Selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.


Highlights:

 • Selskabet udbyder mellem 7.000.000 styk og 8.000.000 styk nye aktier à nominelt DKK 0,10 stykket (”Udbuddet”).
 • I tilfælde af overtegning vil den eksisterende hovedaktionær kunne sælge 1.400.000 styk eksisterende aktier i forbindelse med Udbuddet, som yderligere aktier.
 • Gennemførelsen af Udbuddet vil tilføre Hove et bruttoprovenu på mellem DKK 35 mio. og DKK 40 mio.
 • Umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet vil Hoves samlede markedsværdi, baseret på udbudskursen, være på mellem DKK 115 mio. og DKK 120 mio.
 • 50 investorer har givet bindende forhåndstilsagn om køb af aktier for et tegningsbeløb på i alt DKK 17,24 mio.
 • Udbudskursen er DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10 stykket.
 • Tegningsperioden løber fra torsdag den 4. november 2021 til og med onsdag den 17. november 2021.
 • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 19. november 2021, og første handelsdag for Selskabets aktier under symbolet ”HOVE” forventes at blive den 26. november 2021.

 

Vores automatiske smøreteknologi servicerer en voksende energisektor, som kæmper for at blive en fast del af jordens strømforsyning. En sikker forsyning af grøn energi er en af samfundets vigtigste støttepiller og danner grundlag for liv, velstand og velfærd nu og fremover. Vindmøllers ydeevne, effektivitet og levetid er afgørende for hele branchens finansielle levedygtighed og profitabilitet. Med vores løsning kan vores kunder halvere den tid, de bruger på smøring og samtidig få et markant mere håndterbart værktøj at arbejde med. Derfor vælger rigtig mange vores løsning,” siger CEO Maja Vonsild Jørgensen, der gennem 4 år i USA vækstede det amerikanske datterselskab fra nul til DKK 24 mio. i årlig omsætning, inden hun vendte hjem til Danmark for at blive en del af ledelsen i Hove. Sammen med resten af teamet hos Hove ser Maja Vonsild Jørgensen nu frem til at imødekomme den stigende globale efterspørgsel på teknologien fra den danske virksomhed i Glostrup.


Maja Vonsild Jørgensen tilføjer: ”Jeg er især glad for den opbakning, som vi har fået fra 50 investorer, herunder flere medarbejdere i HOVE der har givet forhåndstilsagn om køb af aktier for DKK 17,24 mio. ud af det samlede maksimumsudbud på DKK 40 mio.”

Hove planlægger nu optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at rejse DKK 35-40 mio. til at understøtte udbredelsen af den unikke smøringsteknologi til de internationale vækstmarkeder. Hove har i dag en omsætning på over DKK 100 mio. og regner med at kunne mere end fordoble denne omsætning inden udgangen af 2025, såfremt den ønskede kapital tilførsel gennemføres.

Bestyrelsesformand Michael Gaarmann supplerer:

”Den globale bæredygtighedsdagsorden er en bredt funderet mentalitetsændring hos beslutningstagere og virksomheder verden over og medfører enorme infrastrukturelle investeringer i vindenergi.”

Michael Gaarmann tilføjer: ”Hove vil i de kommende år arbejde målrettet på, at bæredygtighed og samfundsansvar går hånd i hånd med vores ambitiøse vækststrategi, og at vi ad den vej kan bidrage til nogle af FNs Verdensmål.”


Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Hoves hjemmeside www.hove-as.dk/investor.

Der er mulighed for at møde Hoves ledelse på en lang række virtuelle investormøder i perioden fra den 4. november 2021 til den 16. november 2021.

Tilmelding til investormøder sker på http://hove-as.com/investor/

Investormøderne afholdes i samarbejde med:

 • Keystones v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom
 • Proinvestor v/Helge Larsen
 • Aktieinfo v/John Stihøj
 • Invested.dk aktieinvestor netværk
 • Ophelia Invest, et online investerings-community for kvinder, v/Sara Møss
 • Dansk Aktionærforening, en interesseorganisation for aktionærer og investorer, v/Michael Bak
 • Nordnet, et digitalt pengeinstitut for onlineinvestering
 • Mette Walsted Vestergaard, moderator

 

Detaljer om Udbuddet og optagelsen til handel

 • Udbudsperiode: 4. november 2021 kl. 9.00 – 17. november 2021 kl. 23.59.
 • Udbudskurs: DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,10.
 • Antal aktier inden Udbuddet: 16.000.000 aktier à nominelt DKK 0,10.
 • Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 80 mio. før gennemførelsen af Udbuddet.
 • Nye aktier: Udbuddet omfatter mellem 7.000.000 styk og 8.000.000 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på mellem DKK 35 mio. og DKK 40 mio.  
 • Hvis Udbuddet resulterer i, at der ikke tegnes minimum 7.000.000 styk nye aktier (svarende til minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 35 mio.), eller hvis der inden offentliggørelsen af meddelelsen om Udbuddets forløb indtræffer væsentlige negative begivenheder, der efter bestyrelsens vurdering vil gøre det tilrådeligt ikke at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført, og Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 • Bindende forhåndstilsagn: 50 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 17,24 mio.
 • Lock-up: Alle nuværende aktionærer er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres aktiebeholdning i Hove i en periode på 1- 5 måneder og op til 12 måneder regnet fra og med første handelsdag.
 • Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningen kan også ske elektronisk via Nordnet AB’s danske hjemmeside: www.nordnet.dk, hvis kunden opretter sig eller er oprettet som kunde hos Nordnet AB. Der skal minimum tegnes 760 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 3.800 pr. tegningsordre.
 • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 19. november 2021.
 • ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061675352. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061675279 den 29. november 2021, dvs. første hverdag efter første handelsdag.
 • Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ”HOVE”.
 • Optagelse til handel: De nye aktier er godkendt af Nasdaq Copenhagen A/S til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter Udbuddets gennemførelse er opfyldt.
 • Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 26. november 2021.
 • Certified Adviser: Norden CEF A/S.
 • Afviklingsagent og aktieudsteder: Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland.
 • Salgsagent/distribution: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige.
 • Juridisk rådgiver: Lundgrens Advokatpartnerselskab.
 • Revisor: Dansk Revision, Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab

 

For yderligere oplysninger

Hove A/S:
Herstedøstervej 7
2600 Glostrup
CVR-nummer 25804821

 

CEO Maja Vonsild Jørgensen
E-mail: mv@hove-as.dk

Certified Adviser:
Norden CEF A/S
Gammel Strand 40, 2.
1202 København K
CVR-nummer 31933048

Certified Adviser John Norden
Telefon: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Pressekontakt:
Boris Gullev, Gullev & Co. ApS,
Telefon: +45 31 39 79 99

Bilag: Virksomhedsbeskrivelse af 3. november 2021

Legal Disclaimer

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer omfattet af kravet om udarbejdelse af et prospekt efter Prospektforordningen ((EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, med senere ændringer). Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Hove A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse af sådanne aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i København. Virksomhedsbeskrivelsen vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside med visse begrænsninger.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. De værdipapirer, hvortil der henvises heri, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act.

Fremadrettede udsagn

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger...

Författare nordicir.com