Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Hoylu AB: HOYLU AB (publ) Styrelsen i Hoylu beslutar om en företrädesemission om cirka 13,7 miljoner kronor och genomför ...

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien,
Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Hoylu beslutar om en företrädesemission om cirka 13,7 miljoner
kronor och genomför en riktad nyemission av aktier om 6,25 miljoner kronor

Styrelsen i Hoylu AB (?Hoylu? eller ?Bolaget?) har idag beslutat om en
företrädesemission av aktier om cirka 13,7 miljoner kronor
(?Företrädesemissionen?).

Styrelsen har idag även beslutat om, och genomfört, en riktad nyemission av
aktier om 6,25 miljoner kronor till Alden AS, Fougner Invest AS, Helling
Invest AS och Magnus Tvenge.

Likviden från emissionerna ska huvudsakligen användas för att öka Bolagets
rörelsekapital.

Sammanfattning

* Styrelsen har beslutat om en Företrädesemission innebärandes att
högst 4 268 446 aktier kan emitteras med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare till en teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. Genom
företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 13,7 miljoner
kronor.
* Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under tiden från
och med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.
Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i
Företrädesemissionen är den 15 januari 2020.
* Styrelsen har idag även beslutat om och genomfört en riktad
nyemission av aktier om totalt högst 1 953 125 aktier till
aktieägarna Alden AS, som tecknat 625 000 aktier, och Fougner Invest
AS, som tecknat 625 000 aktier, Helling Invest AS, som tecknat
625 000 aktier, och Magnus Tvenge, som tecknat 78 125 aktier, till en
teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. Betalning för tecknade aktier
i den riktade nyemissionen får ske kontant eller genom kvittning av
fordringar gentemot Bolaget.
* Likviden från emissionerna ska huvudsakligen användas för att öka
Bolagets rörelsekapital.
* Eftersom Företrädesemissionen syftar till att ge samtliga aktieägare
möjlighet att teckna nyemitterade aktier till samma teckningskurs som
i den riktade emissionen har Bolaget inte upphandlat garantiåtaganden
eller inhämtat teckningsåtaganden avseende Företrädesemissionen.

Motivet till emissionerna

Syftet med den riktade nyemissionen av aktier samt avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att omedelbart tillföra Bolaget
rörelsekapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt. En riktad emission
åstadkommer detta väsentligt snabbare och till en mindre kostnad jämfört
med en företrädesemission. Styrelsen gör bedömningen att en riktad
nyemission av aktier vid detta tillfälle är det för Bolaget mest gynnsamma
sättet att erhålla denna finansiering.

Företrädesemissionen genomförs för att, vid sidan av ovan nämnda syften, ge
samtliga aktieägare möjlighet att teckna nyemitterade aktier till samma
teckningskurs som i den riktade nyemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen och tidplan

Generellt

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital
kan ökas med högst cirka 351 887 kronor genom nyemission av högst
4 268 446 aktier. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1
befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 6 teckningsrätter
ska berättiga till teckning av 1 ny aktie. Avstämningsdagen för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt
teckna nya aktier är den 15 januari 2020.

Teckningskursen är 3,20 kronor per ny aktie. Teckning av aktier ska ske
under tiden från och med den 17 januari 2020 ? 31 januari 2020. Genom
företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 13,7 miljoner kronor
(exklusive emissionskostnader).

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen
kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin
ägarandel utspädd med cirka 14,3  procent efter registrering av de nya
aktierna hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att
finnas tillgängligt innan teckningstiden inleds.

Indikativ tidplan

13 januari 2020 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
14 januari 2020 Första dag för handel exklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen
15 januari 2020 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt
i Företrädesemissionen
17 januari 2020 ? 29 januari 2020 Handel med teckningsrätter på Nasdaq
First North Growth Market
17 januari 2020 ? 31 januari 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen

Villkor för den riktade nyemissionen

Styrelsens beslut om den riktade nyemissionen innebär att Bolagets
aktiekapital ökar med 161 013,71 kronor genom nyemission av 1 953 125
aktier. Aktierna har tecknats av aktieägarna Alden AS, som tecknat 625 000
aktier, och Fougner Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, Helling Invest
AS, som tecknat 625 000 aktier, och Magnus Tvenge, som tecknat 78 125
aktier.

Teckningskursen är 3,20 kronor per ny aktie.Tecknade aktier ska betalas,
kontant eller genom kvittning, senast den 10 januari 2020.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
bedömer att Bolaget är i omedelbart behov av rörelsekapital.Teckningskursen
har fastställts efter förhandling mellan Bolaget och tecknarna, och anses
motsvara aktiens marknadsvärde.

Den riktade emissionen innebär en utspädning av befintliga aktieägares
innehav om cirka 7,1 procent, efter registrering av de nya aktierna hos
Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu AB

Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt
teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar
användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande
personliga Connected Workspaces? som möjliggör för team på olika
platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer
effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information
besök:
www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,
ca@mangold.se

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien,
Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder
eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med
dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities
Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (?Securities Act?) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA
och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får
erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas,
levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller
till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och
i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av
sådana värdepapper till allmänheten i USA.

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
7 januari 2020 kl. 22:45 CET.

------------------------------------------------------------------------

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.