Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

HQ AB: Årsstämma i HQ AB (publ)

Aktieägarna i HQ AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen
den 15 maj 2017 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på
Apelbergsgatan 27, 103 91 i Stockholm.Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2017. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd den 9 maj 2017. Aktieägare bör därför i god tid
före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till
Bolaget senast den 9 maj 2017. Anmälan om deltagande sker:

· per post: Advokatfirman Törngren Magnell KB, "Bolagsstämma",
Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm;

· per telefon: 08-400 283 00; eller
· per e-post: viktor.olsson@torngrenmagnell.com
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud
eller biträden. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två
biträden, under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en
längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten
i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 9 maj 2017.

Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.hqab.se.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande;

2 Val av ordförande vid bolagsstämman;

3 Upprättande och godkännande av röstlängd;

4 Godkännande av dagordning;

5 Val av två justerare;

6 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning en och koncernrevisionsberättelsen;

8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;

12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

13 Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;

14 Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier;

15 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare;

16 Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier;

17 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets
resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 14 - Beslut om ändringar av bolagsordningen avseende
aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändringar av Bolagets
bolagsordning genom att ändra aktiekapitalets gränser samt antal
aktier i 4 § bolagsordningen i enlighet med den föreslagna
bolagsordningen som framgår nedan:

BOLAGSORDNING
FÖR
HQ AB
(org nr 556573-5650)

1 § Firma

Bolagets firma är HQ AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta
aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig
verksamhet.

4 § Aktiekapitalet och aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr.

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

5 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst
två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall,
revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat
revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett
skall annonseras i Svenska Dagbladet.

10 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall
dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra
anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
Iördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid
bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till
bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11 § Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justerare;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordning.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 15 maj 2017.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka
Bolagets aktiekapital med högst 630 762,262 kronor genom nyemission
av högst 31 765 006 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare erhåller en (1)
teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs femton (15)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie,
vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 15 882
503 kronor.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som
ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 22 maj 2017. Sista
dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 18 maj 2017. Första dag för handel i Bolagets
aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 maj 2017.

Teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning under
perioden från och med den 29 maj 2017 till och med den 13 juni 2017.
Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Handel med
teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden från och med
den 29 maj 2017 till och med den 9 juni 2017.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Aktietorget
från och med den 29 maj 2017 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat nyemissionen.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av återstående aktier. I första hand ska tilldelning ske
till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och - vid överteckning - i förhållande
till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand
tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter,
och - vid överteckning - i förhållande till det antal aktier som var
och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
i tredje och sista hand tilldelas dem som genom avtal med Bolaget
garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis
belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Nyemissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser
och emissionsgarantier från större aktieägare.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 14 i
den till årsstämman föreslagna dagordningen.

Punkt 16 - Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av upp till 200 miljoner
nya aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant
emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning
eller kontant betalning.

...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.