Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

HQ AB: HQ AB har givit in yttrande och expertrapporter till tingsrätten

HQ AB har lämnat in ett yttrande och fyra nya expertutlåtanden till
Stockholms tingsrätt angående tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg,
KPMG med flera. I denna inlaga bemöter HQ de av Qviberg och KPMG med
flera framförda argumenten och förtydligar varför dessa har gjort sig
skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd
och återbära aktieutdelningar över 5 miljarder kronor inklusive
ränta.

Tvistemålen omfattar bland annat olagliga vinstutdelningar samt
framförallt skadestånd på grund av omfattande spekulationsaffärer som
dolts genom felaktiga värderingar, bokföring och informationsgivning.

De av HQ nu slutförda utredningarna och ingivna inlagorna visar
tydligt bland annat följande:

· HQ kan i detalj visa, person för person, när Mats Qviberg,
styrelseledamöterna samt revisorn fick kännedom om problemen i
tradingportföljen. För var och en kan vi visa att de kände till
problemen långt före år 2010. Bankens och HQs ledningar (inklusive
styrelse och VD) har medvetet felvärderat såväl tillgångar som
skulder. Man har sedan medvetet dolt dessa felaktiga värderingar.
KPMG och ansvarig revisor har varit behjälpliga avseende dessa
regelvidriga förfaranden.

· Vi kan vidare motbevisa motpartens påstående att förlusterna i
tradingportföljen uppkom först under andra kvartalet 2010. Argumentet
at förlusterna skulle ha uppkommit plötsligt och oförutsett och utan
att styrelsen och ledningen haft tid att agera är helt ogrundat.

· Vi kan med hjälp av expertutlåtanden från Navigant utveckla och
styrka våra tidigare argument att resultaten för 2007, 2008 och 2009
blåsts upp kraftigt med påhittade så kallade Dag-1 resultat, helt i
strid med gällande regler. Felvärderingarna gjorde att förlusterna
inom bankens tradingverksamhet kunde växa till en nivå som till slut
hotade bankens existens - vilket ledde till att Finansinspektionen i
augusti 2010 drog in bankens tillstånd och ansökte om bankens
likvidation.

Utöver vad som anförs i de yttranden som inlämnats noterar vi att
brottmålsrättegången, där Ekobrottsmyndigheten åtalat ett antal av
HQs motparter i Stockholms tingsrätt, nu avslutats. Tingsrätten
uppger att dom kommer att meddelas den 21 juni 2016. HQ har noggrant
följt förloppet och vad som framkommit under brottmålsrättegången.

Vi bedömer dock inte att utgången kommer att påverka det kommande
tvistemålet i tingsrätten. Brottmålen är helt fristående från HQs
tvistemål och bygger huvudsakligen på andra gärningar och en
begränsad tidsperiod. Dessutom är beviskraven i brottmål väsentligt
högre än i tvistemål.

För mer information vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelsens ordförande. Telefon: 070-666 10 30

HQs verksamhet är att driva målen om skadestånd och återvinningskrav
mot HQs tidigare styrelse (med Mats Qviberg i spetsen), VD, revisor,
KPMG och Öresund. HQ AB är noterat på Aktietorget och har ca 17 000
aktieägare.

Nedan följer en redogörelse för de viktigaste fakta och argumenten som
lyfts fram i inlagan till tingsrätten

HQs hela inlaga - inklusive indikationslistor och expertrapporter -
finns nu tillgänglig på HQs hemsida. Därtill återfinns bl a tidigare
rapporter från Navigant, FCG samt Schuster & Östman liksom en mängd
information vilken också är relevant för nu aktuell inlaga och
åskådliggör varför motparternas invändningar saknar grund.

Yttrandet

· Yttrandet innehåller bland annat framtagna individualiserade
indikationslistor avseende respektive motpart, vilka mycket tydligt
redovisar den information och de indikationer som var och en har
tagit del av och därmed bekräftar den regelvidriga styrningen av
banken, övervärderingen av tradingportföljen liksom den felaktiga
bokföringen.

· Vidare visas tydligt varje persons ansvar och vad de borde ha
gjort för att undgå ansvar.

· Dessutom motbevisas motparternas samtliga invändningar. Särskilt
invändningen att förlusterna skulle vara plötsliga och oförutsedda
och i huvudsak hänförliga till perioden maj-juni 2010 är direkt
osann.

Expertrapporterna

Navigant - Ny bedömning av övervärderingen vid årsslutet 2007 baserat
på ny information

Navigant (vilket är noterat på New York-börsen och specialiserat på
att genomföra utredningar och värderingar i samband med tvister inom
den finansiella sektorn) har producerat flera rapporter tidigare,
vilka finns tillgängliga på HQs hemsida. Den nya rapporten
(Navigantrapporten VII) visar bl a följande:

· Navigant har tidigare fastställt övervärderingen av HQs
Tradingportfölj per årssluten 2008 och 2009. För 2007 hade Navigant
baserat sin bedömning på en månatlig volatilitetsavstämning från den
18 december 2007. HQ har nyligen, genom edition mot Carnegie, tvingat
Carnegie att utlämna tidigare innehållet material för årsslutet 2007.
Detta har gjort att Navigant nu avseende årsslutet 2007 kan
fastställa övervärderingen till 199 Mkr.

· Navigantrapporten VII går i detalj igenom de optioner som stod för den absoluta huvuddelen av övervärderingen. Genomgången visar på ett tydlig sätt att det endast var ett fåtal positioner som (i enlighet med vad som följer av nedanstående tabell) stod för i princip 100% av övervärderingen, vilket har gjort det lätt att kontrollera dessa. Motparterna har angivit att tradingportföljen till stor del bestod av optioner på en inaktiv marknad, där det ej gick att finna några noteringar till grund för marknadsvärding. Vid analys av bankens eget material och jämförelse med marknadsnoteringar avseende de relevanta tidsperioderna för optionerna, blottlägger Navigantrapporten VII istället att huvuddelen av optionerna var aktivt handlade och att det definitivt fanns en prisbild i marknaden - vilken bland annat banken frekvent handlade på. Rapporten visar tydligt att de värden som banken hade åsatt optionerna var värden som uppenbart ej kunde ligga till grund för handel utan att dessa värden var just påhittade.

År Övervärdering Antal positioner Positionernas andel av övervärderingen
2007 199 Mkr 10 st 100%
2008 655 Mkr 20 st 97%
2009 693 Mkr 12 st 99,5%

Navigant - Ny skadeståndsberäkning

I denna ytterligare rapport från Navigant avseende skadeberäkningen
(Navigantrapporten VIII) beaktas att övervärderingen för 2007 nu i
Navigantrapporten VII kunnat fastställas; vilket därmed resulterar i
en upprevidering av skadeberäkningen med 172 Mkr.

FCG - Ytterligare rapport

The Financial Compliance Group AB, FCG (som är specialiserade inom
riskhantering och regelefterlevnad avseende företag som står under
Finansinspektiones tillsyn och är en ledande svensk aktör inom dessa
områden) har producerat flera rapporter tidigare, vilka finns
tillgängliga på HQs hemsida. Den nya rapporten visar bl a följande:

· Bankens egenkonstruerade värderingsmetod var ej förenlig med
gällande regelverk och marknadspraxis.

· Banken bröt mot gällande regelverk genom att ej avsätta en
värderingsreserv och/eller göra väsentliga prisjusteringar till följd
av bl a osäkerheten i tillämpad värderingsmodell.

· Bankens värderingsmetod beaktade inte tidsvärdesrisken i
beräkning av bankens kapitalbehov. Tidsvärdesrisken i
tradingportföljen var betydande och uppgick per dag till:

3,2 Mkr vid utgången av 2007;
5,4 Mkr vid utgången av 2008;
6,4 Mkr vid utgången av 2009.
· FCG bekräftar att det konvertibla förlagslånet om 170 Mkr ej fick
medräknas i HQ-koncernens utvidgade kapitalbas. Därmed var banken än
mer underkapitaliserat.

Prof. Walter Schuster & Lars Östman - Ytterligare utlåtande

Schuster och Östmans tidigare utlåtande (inklusive information om
dessas professurer inom bl a redovisning och finansiering, uppdrag
hos Revisorsnämnden, Disciplinnämnden m m) finns tillgängligt på HQs
hemsida. I det nya ytterligare utlåtandet kommenteras den av KPMG
anlitade professorn Kallunkis synpunkter på Schuster och Östmans
tidigare utlåtande, vilka inte till någon del ändrar Schuster och
Östmans tidigare bedömning. Bland annat anger Schuster och Östman
följande:

· Det är tydligt att historisk volatilitet ej representerar
observerbar marknadsinformation.

· Istället ställer IAS 39 krav på att beakta marknadsaktörernas
aktuella rådande uppfattningar, vilket ska läggas till grund för
värderingen av optioner. Det bokförda värdet ska alltså återspegla
det pris vilket två av varandra oberoende parter vid den aktuella
tidpunkten skulle vara villiga att handla för.

· Samtidigt noterar även Schuster och Östman att Banken har handlat
stora poster under bl.a. årets sista handelsdagar till likartade
priser som noterats på börsen. Trots detta omvärderar banken
omedelbart dessa innehav med stora Dag-1 vinster till följd. Att ej
ens lämna upplysningar därom utgjorde ett brott mot IFRS 7.

______________

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hq-ab/r/hq-ab-har-givit-in-yttrande-och-expert...
http://mb.cision.com/Main/11668/2013802/518663.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.