Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

HQ AB: Styrelsen föreslår nyemission i HQ AB

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada,
Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för HQ AB har beslutat att föreslå årsstämman den 15 maj
2017 att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga ägare. Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större aktieägare.
Den tillför bolaget ca 16 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv i sammandrag

HQ AB bedriver ingen annan verksamhet förutom skadeståndsprocessen mot
Mats Qviberg, KPMG, Investment AB Öresund med flera. Bolaget har inga
intäkter och processen finansieras i stället av aktieägarna.
Kostnaderna för att driva processen har varit och väntas fortsatt
vara betydande. Under 2016 uppgick bolagets förlust till totalt ca
49,8 MSEK. Under 2015 uppgick bolagets förlust till ca 30,9 MSEK.

HQ AB har stämt dels tidigare styrelseledamöter, verkställande
direktörer och KPMG samt den ansvarige revisorn i HQ AB och HQ Bank
för den skada de har orsakat HQ AB och HQ Bank genom det agerande som
ledde fram till att banken förlorade sitt tillstånd i september 2010.
HQAB har också stämt Investment AB Öresund avseende återbäring och
bristtäckning beträffande olagliga vinstutdelningar för
verksamhetsåren 2007, 2008 och 2009.

De totala skadestånds- och återvinningskraven uppgår till ca 3,2
miljarder SEK, exklusive ränta och rättegångskostnader.
Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt inleddes den 8 november
2016 och beräknas vara avslutad den 22 juni 2017. Styrelsens
bedömning är att domen kan komma tidigast september 2017.
Nyemissionen avser tillföra bolaget ca 16 MSEK före
emissionskostnader. Tillskottet av likvida medel ska användas för att
fortsätta driva bolagets verksamhet.

En detaljerad redogörelse för processen finns på www.hqab.se.

Villkor och tidplan för nyemissionen i korthet

För nyemissionen ska i korthet följande villkor gälla:

· Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För
varje aktie i HQ AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1)
teckningsrätt.

· Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie

· Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie
· Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 maj
2017

· Teckning av nya aktier ska ske under perioden 29 maj - 13 juni
2017

· Sista dag för handel med HQ AB-aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 18 maj 2017; aktien handlas exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter från och med den 19 maj 2017

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under
perioden 29 maj - 9 juni 2017

· Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på
Aktietorget från och med den 29 maj 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen

· Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större aktieägare

Teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) och de efter
nyemissionens registrering nytillkomna aktierna kommer att tas upp
till handel på Aktietorget.

Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras omkring
den 19 maj 2017.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Nyemissionen är garanterad i sin helhet av befintliga aktieägare. HQ
AB har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare (Herma
Securities AB, CSL Fastighets AB samt Solbakken AS), som alla har
förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen,
motsvarande ca 7,8 MSEK. Dessa ägare har därtill utställt
emissionsgarantier avseende resterade del av nyemissionen,
motsvarande ca 8,1 MSEK.

Aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst ca 630 762,26
SEK till högst ca 10 092 196,19 SEK och antalet aktier ökar med högst
31 765 006 aktier till högst 508 240 096 aktier, envar med ett
kvotvärde om ca 0,020 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i
nyemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med ca
6,3 procent, förutsatt att nyemissionen fulltecknas, men kommer att
ha en möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten
genom att sälja sina respektive teckningsrätter.

Beslut på årsstämma den 15 maj 2017

Genomförande av nyemissionen kräver beslut på årsstämma, som är
planerad till den 15 maj 2017. Kallelse till årsstämman inklusive
förslag till beslut utfärdas separat.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till HQ AB i samband med nyemissionen är Erik
Penser Bank. Juridisk rådgivare är Advokatfirman Törngren Magnell.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HQ AB ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 7 april 2017 kl. 15.50 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i HQ AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i HQ AB kommer endast att ske
genom det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 19 maj
2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz
eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HQ AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hq-ab/r/styrelsen-foreslar-nyemission-i-hq-ab,...
http://mb.cision.com/Main/11668/2235450/655115.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.