Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

hubbr: Delårsrapport januari - september 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016

Tredje kvartalet juli - september 2016
Nettoomsättningen för perioden var 22,8 Mkr (21,6) vilket är en ökning med 5 % jämfört med samma period föregående år
EBITDA uppgick till 1,2 Mkr (-3,7) vilket är en ökning med 4,9 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till 5,4% (-17,2%)
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,5 Mkr (-3,9) vilket är en förbättring med 4,3 Mkr jämfört med samma period 2015
Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (-0,71)
Under det tredje kvartalet tecknade hubbr finance tre nya kundavtal om fakturahantering, en uppskattad omsättning om 1 Mkr på årsbasis
hubbr contact tecknade två nya kundavtal under det tredje kvartalet. Varav ett löpande avtal med en uppskattad omsättning på 5 Mkr för den kommande tolvmånadersperioden, samt ett pilotprojekt som förväntas bidra med 1,2 Mkr i omsättning under det fjärde kvartalet.

Januari - september 2016
Nettoomsättningen för perioden var 74,7 Mkr (58,5) vilket är en ökning med 27,7 % jämfört med samma period föregående år
EBITDA uppgick till -12,1 Mkr (-13,7) vilket är en förbättring med 1,6 Mkr jämfört med samma period föregående år
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,6 Mkr (-14,1) vilket är en förbättring med 0,5 Mkr jämfört med samma period föregående år
Resultat per aktie uppgick till -2,57 kr (-2,56)
Under första kvartalet 2016 säkrades extern finansiering genom Scandinavian Credit Fund I AB rörande finansiering av hubbr finance. Genom finansieringsavtalet kommer hubbr finance kunna mångdubbla sin verksamhet inom fakturaköp och factoring

Kommentarer till verksamheten

Försäljning och resultat
hubbr gruppen ser under det tredje kvartalet frukten av det hårda arbete som lagts ned på rationaliseringsarbetet. Omsättningen ökade med 5,6 % till 22,8 Mkr (21,6). EBITDA resultatet för tredje kvartalet uppgick till 1,2 Mkr, vilket är en ökning om 4,9 Mkr jämfört med föregående år. Resultatförbättringarna är ett resultat av det effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram som lanserades under fjärde kvartalet 2015.

Under det tredje kvartalet ingick hubbr contact respektive finance nykundsavtal med ett antal nya kunder, vilket kommer ge ytterligare omsättningsökning framgent.

Omsättningen för perioden januari - september uppgick till 74,8 Mkr (58,5) vilket var en ökning med 27,9 %. EBITDA resultatet för samma period uppgick till -12,1 Mkr (-13,7).

Kostnadsmassan och åtgärder
Effekterna av effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogrammet började få tydlig effekt under det tredje kvartalet, vilket vi kan se i ett positivt rörelseresultat. Det är positivt att hubbr gruppen och dess affärsområden följer den lagda planen, och per september genererar samtliga verksamheter ett positivt resultat efter centrala kostnader. hubbr gruppen ser löpande över sin kostnadsmassa för att fortsätta leverera ett positivt resultat till aktieägarna.

Organisation
Genom det nu implementerade effektiviseringsprogrammet har även vissa justeringar genomförts på verksamhetens organisation. Verksamheten bedrivs numera i en mer platt organisation där ledningen är mer operativt involverad. Detta ger en mer effektiv och snabbrörlig organisation som kan anpassa verksamheten efter de svängningar i efterfrågan som förekommer inom hubbrs olika affärsområden. Denna snabbrörlighet är väsentlig för att generera ett tillfredsställande resultat.

Under kvartalet så stängdes hubbr research ned genom att försätta dotterbolaget i konkurs.
Vidare information finns under "väsentliga händelser under perioden".

Affärsområdet hubbr people genomgick under det första kvartalet en organisationsförändring som innebar en reduktion av kostnaderna. Under det tredje kvartalet justerades kostnadsmassan ytterligare, vilket resulterade i ett positivt resultat för hubbr people.

Väsentliga händelser under perioden
Under kvartalet stängdes hubbr research AB ned genom att försätta bolaget i konkurs. Detta som ett resultat av dålig lönsamhet under en längre period. Stora delar av den förvärvade Bra Röster verksamheten bedrevs redan sedan tidigare inom ramen för contact affärsområdet som ett led att utvinna synergier. Effekten på hubbr AB:s omsättning är mycket begränsad och effekten på resultatet positivt för gruppen.
Under kvartalet genomförde hubbr en riktad nyemission om 500 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kr per aktie, vilket ökar aktiekapitalet med 1 mkr. Detta innebär en utspädning om cirka 9,1 procent.
hubbr contact tecknade två betydande avtal under det tredje kvartalet, varav ett löpande avtal med en omsättning beräknad till 5 Mkr på årsbasis, samt ett pilotprojekt som kommer att generera en omsättning på cirka 1,2 Mkr under det fjärde kvartalet. Givet att pilotprojektet faller väl ut har hubbr förväntningar på en fortsättning under 2017. Även finance stängde betydande avtal under perioden, som förväntas bidra med 1 Mkr i årlig omsättning för affärsområdet.
Två kortfristiga lån togs upp under perioden, om 3 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I början av oktober tecknades ett betydande avtal inom Field Marketing, som förväntas generera 4-5 Mkr i årlig omsättning.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommunik lämnas den 17 februari 2017.

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på hubbrs hemsida,
www.hubbr.se http://www.hubbr.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 11 november 2016

Peter Öster
Styrelseordförande

Mattias Kellquist
Styrelseledamot

Lennart Torstensson
Styrelseledamot

Lotta Packaln
Arbetstagarrepresentant

Christian Paulsson
VD och styrelseledamot

För ytterligare information, kontakta:
Christian Paulsson, VD
Tel: 070-2110010
Tel: 08-458 61 00
christian.paulsson@hubbr.se mailto:christian.paulsson@hubbr.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
hubbr Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18979

Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 klockan 08:45 CET

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.