Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

hubbr: hubbr AB's dotterbolag Vendator Callcenter AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord (om...

HUBBR ABS DOTTERBOLAG VENDATOR CALLCENTER AB OFFENTLIGGÖR REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE SAMT FÖRFRÅGAN OM ACKORD (OMSÄNDNING)

(Omsändning: sändes första gången den 27 oktober 2017, klockan 15:25)

Som en del i företagsrekonstruktionen för Vendator Callcenter AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

Rekonstruktörsberättelse
Solna tingsrätt; Ä 5463-17

| Gäldenär | Vendator Callcenter AB, 556621-7179
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma |

| Ställföreträdare | Styrelseledamöter:
Peter Öster
Christian Paulsson
Anders Carln |

| Datum för ansökan | 2017-07-10 |

| Datum för beslut | 2017-07-10 |

| Rekonstruktör | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 24 Stockholm |

I egenskap av rekonstruktör för Vendator Callcenter AB, fortsättningsvis Bolaget, får jag härmed avge följande rekonstruktörsberättelse.

1. Bakgrund

Bolaget, som bildades 2002, är ett helägt dotterbolag till hubbr AB, 556543-0146. Bolaget sysselsätter i dag cirka 200 personer, dock inte heltidstjänster. Bolaget har hubbr Contact Center AB som helägt dotterbolag.

Koncernen som Bolaget ingår i bedriver i huvudsak verksamhet med telemarketing, Field Marketing och fakturering och inkassering. Bolaget utför telemarketing- och svarservicetjänster. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till cirka 51,5 mkr. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -9,85 mkr. Under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 uppgick nettoomsättningen till 31 839 tkr.

Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till tingsrätten den 10 juli 2017. Samma dag beslutade rätten att företagsrekonstruktion skulle inledas. Borgenärssammanträde hölls den 14 augusti 2017, varvid tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skulle fortgå till den 10 oktober 2017. Tingsrätten har därefter beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i ytterligare tre månader.

2. Orsakerna till betalningssvårigheterna

I den rekonstruktionsplan som jag skickat till samtliga borgenärer den 8 augusti 2017 redogörs närmare för Bolaget och koncernens ekonomiska förhållanden och orsakerna till betalningssvårigheterna. Något ytterligare har inte framkommit i denna del, varför jag hänvisar till rekonstruktionsplanen.

3. Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder

I rekonstruktionsplanen angavs bl.a. följande rekonstruktionsåtgärder som nödvändiga för att uppnås syftet med rekonstruktionen av Bolaget och koncernen i dess helhet.
Genomförande av kostnadsbesparingar på främst personal och IT i hubbr AB
Nyttjande av statlig lönegaranti
Kapitalanskaffning genom nyemission i hubbr AB
Aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB till respektive dotterbolag
Överenskommelse om ett ackord med Bolagets oprioriterade fordringsägare

Kostnadsbesparingar
Under den hittillsvarande rekonstruktionsperioden har koncernledningen påbörjat arbetet med att genomföra kostnadsbesparingarna. Nettoeffekten av besparingarna, som i första hand avser hubbr AB, beräknas på årsbasis uppgå till 3 552 tkr. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018.

Kapitalanskaffning
I syfte att finansiera ett ackord och stärka Bolagets och koncernens rörelsekapital har arbete med att genomföra en emission i hubbr AB påbörjats. Från det att avtal träffas med fondkommissionären beräknas emissionen att ta cirka två månader att genomföra. Eftersom emissionsarbetet är förenat med betydande kostnader kommer arbetet att påbörjas först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i Bolaget kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission.

Ackord
Ackordsförslag utsänds till samtliga oprioriterade tillsammans med denna rekonstruktörsberättelse. En förutsättning för att rekonstruktionen ska bli lyckosam är att ackordet genomförs.

4. Den rekonstruerade verksamheten

Även om den bransch i vilken koncernen är verksam kännetecknas av små marginaler och stor konkurrens bedömer jag och bolagsledningen att det finns förutsättningar att fortsättningsvis driva en lönsam verksamhet efter det att koncernens kostnads- och skuldmassa minskat. Det bedöms som realistiskt att Bolaget efter genomförda besparing ska kunna uppvisa en vinstmarginal om fem procent, vilket är den marginal som flera av koncernens konkurrenter visar.

5. Sammanställning av tillgångar och skulder

Sammanställning av Bolagets tillgångar och skulder har upprättats i ackordsbouppteckning per den 23 oktober 2017, bilaga 1. Bolagets senaste balansräkning per den 30 september 2017 bifogas som bilaga 2.

6. Återvinning, bokföringsskyldighet och brott mot borgenärer

Inför avgivande av denna berättelse har jag anlitat den auktoriserade revisorn Niclas Nordström, BDO Revision. Nordström har granskat bolagets räkenskaper för utredning om bokföringens status, om det har förevarit några återvinningsbara transaktioner och förekomsten av eventuell brottsmisstanke.

Fullgörande av bokföringsskyldigheten
Niclas Nordströms och därmed min bedömning är att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning.

Återvinningsbara transaktioner
Granskningen av bolagets räkenskaper har även syftat till att utreda om det kan ha förekommit några transaktioner som missgynnat fordringsägare och som därmed skulle kunna vara återvinningsbara. Granskningen har huvudsakligen avsett transaktioner överstigande 100 000 kr under perioden tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion.

Betalning Vasakronan AB
Bolaget har den 5 maj 2017 betalat 534 272 kr till hyresvärden Vasakronan AB. Betalningen avsåg faktura med förfallodatum den 31 mars 2017 och betalningen gjordes därmed 35 dagar efter förfallodagen. Under de senaste två åren har betalningar till leverantören gjorts med en genomsnittlig eftersläpning om 23 dagar och aldrig senare än 26 dagar efter förfallodagen. Det tycks således utvecklats ett partsbruk innebärande att Bolaget regelmässigt betalat fakturorna efter förfallodagen. I förvarande fall är betalningsdröjsmålet något längre, vilket möjligen kan medföra att betalningen inte är att betrakta som ordinär. Hyresbetalning var dock helt nödvändig för att möjliggöra att verksamheten kunde fortlöpa.

Jag avser inte att väcka talan om återvinning.

Betalning Swedbank Finans AB/Loxysoft AB

Den 8 maj 2017 betalade Bolaget 742 500 kr till Swedbank Finans AB. Betalningen avsåg två fakturor, varav den ena (427 500 kr) förföll till betalning den 30 december 2016, och den andra (315 000 kr) den 10 mars 2017. Fakturautställare var Loxysoft AB, som ansvarar för Bolagets och övriga koncernbolags IT-drift. Fakturan var överlåten till Swedbank Finans AB. Enligt uppgift gjordes betalningen efter påtryckningar om att IT-systemet skulle stängas ner.

Även om betalningen var helt nödvändig för att upprätthålla driften i Bolaget, är det troligt att betalningen är att bedöma som icke-ordinär och att grund för återvinning kan föreligga enligt 4 kap 10 konkurslagen. Jag avser emellertid inte att väcka talan om återvinning.

Koncerninterna avräkningar

Det kan konstateras att det inom ramen för de avräkningsförhållanden som funnits mellan koncernbolagen har skett ett stort antal kvittningar m.m. Inom ramen för denna utredning har det inte framkommit något som tyder på att transaktionerna mellan koncernbolagen inneburit att någon fordringsägare missgynnats.

Brott mot borgenärer

Vid granskningen har det inte framkommit något som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer.

7. Förväntad utdelning i händelse av konkurs och rekonstruktörens yttrande

Om det av Bolaget presenterade ackordsförslaget inte godtas kommer Bolaget sannolikt att försättas i konkurs. Avveckling under konkurs medför i regel en betydande värdeförstöring. Vid en eventuell konkurs kommer ytterligare lönegarantiskulder att uppkomma samtidigt som kostnaderna för konkursförfarandet torde bli tämligen höga.

Det är min bedömning att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslaget, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent. Slutligen kommer en osäker utdelning i en konkurs erfarenhetsmässigt att dröja två till fem år.

Stockholm den 26 oktober 2017

Johan Bergstrand

------------------------------

Ackordsbouppteckning

Solna tingsrätt; Ä 5463-17

| Bolag: Vendator Callcenter AB, 556621-7179 |

| Rekonstruktör: Advokat Johan Bergstrand WE Advokater Hantverkargatan 26 112 21 Stockholm |

| Förteckningen avser uppgifter per: | 2017-10-23 | |

| TILLGÅNGAR | Bokfört värde | Uppskattat värde i konkurs |
| Egendom som omfattas av företagshypotek | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 171 949 | 50 000 |
| Anm: Tillgångarna består av förbättringar på annans fastighet samt kontorsinventarier. Vid konkurs bedöms värdet motsvara cirka 25 procent av det bokförda värdet. | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 400 000 | 0 |
| Anm: Egendomen utgörs av aktier i hubbr Contact Center AB under rekonstruktion. Vid en konkurs i Vendator Callcenter AB torde även dotterbolaget försättas i konkurs, varför aktierna saknar värde vid en konkurssituation. | | |
| Fordringar koncernbolag | 12 329 873 | 500 000 |
| Anm: Eftersom gäldenärerna i huvudsak saknar betalningsförmåga bedöms värdet vid en konkurs att uppgå till en mindre del av fordringsbeloppen. | | |
| Kundfordringar | 6 956 457 | 5 200 000 |
| Anm: Vid konkurs bedöms värdet motsvara cirka 75 procent av bokfört värde. | | |
| Summa: | 21 858 279 | 5 750 000 |

Egendom som ej omfattas av företagshypotek | |
| Bankmedel | 893 909 | 893 909 |
| Summa: | 893 909 | 893 909 |
| Summa tillgångar: | 22 752 188 | 6 643 909 |
| SKULDER | | |
| Särskild förmånsrätt | | |
| 5 förmånsrättslagen, företagshypotek | | |
| Svenska Handelsbanken | 1 495 942 | 1 495 942 |
| Anm: Företagshypotek om 1 500 000 inom 1 500 000 | | |
| Summa skulder med förmånsrätt: | 1 495 942 | 1 495 942 |
| Utan förmånsrätt | | |
| Skatteverket
Box 2825
403 20 Göteborg
Anm: Avser statens skattefordringar. | 5 295 283 | 5 295 283 |
| Statens regressrätt för utbetald lönegaranti avseende tiden innan ansökan om rekonstruktion. | 3 845 562 | 3 845 562 |
| Övriga oprioriterade skulder, bilaga 1 | 7 044 936 | 7 044 ...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.