Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

hubbr: hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr Contact Center AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

HUBBR ABS DOTTERDOTTERBOLAG HUBBR CONTACT CENTER AB OFFENTLIGGÖR REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE SAMT FÖRFRÅGAN OM ACKORD

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr Contact Center AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE

Solna tingsrätt; Ä 5459-17

| Gäldenär | hubbr Contact Center AB, 556361-9909
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma |
| Ställföreträdare | Styrelseledamöter:
Peter Öster |
| Datum för ansökan | 2017-07-10 |
| Datum för beslut | 2017-07-10 |
| Rekonstruktör | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 24 Stockholm

----------------------------------------------------------------

I egenskap av rekonstruktör för hubbr Contact Center AB, fortsättningsvis Bolaget, får jag härmed avge följande rekonstruktörsberättelse.

1. Bakgrund

Bolaget, som bildades 1989, är ett helägt dotterbolag till Vendator Callcenter AB, 556621-7179, som i sin tur är helägt dotterbolag till hubbr AB, 556543-0146. Koncernen som Bolaget ingår i bedriver i huvudsak verksamhet med telemarketing, Field Marketing samt fakturering och inkassering. Bolaget har på uppdrag av sitt moderbolag utfört telemarketing- och svarservicetjänster.

Bolaget har tidigare fungerat som koncernens interna bemanningsbolag. Personalen uppgick till cirka 200. Kundavtalen är tecknade med olika bolag i koncernen och personalbehovet i respektive leveransbolag skiftar beroende på de olika uppdragsgivarnas behov. I stället för att flytta personalen mellan leveransbolagen har personalen hyrts ut till det leveransbolag som för tillfället haft behov.

Bolagets personal har övergått till moderbolaget per den 1 juli 2017. Det huvudsakliga syftet var att samla personalen i det koncernbolag där merparten av kundavtalen fanns. Därigenom undveks bl.a. problematiken att leveransbolaget under en företagsrekonstruktion skulle behöva göra förskottsbetalningar till Bolaget för inhyrd personal. En tillämpning av kontantprincipen hade nämligen inte vari möjlig mellan Bolaget och leveransbolagen, eftersom leveransbolagen är beroende av kundinbetalningar innan reglering till Bolaget kan ske. För närvarande har Bolaget inga anställda. Rekonstruktionen syftar i första hand till att realisera bolagets fordringar på övriga koncernbolag och möjliggöra en skuldavveckling. Beträffande Bolagets verksamhet efter rekonstruktionen hänvisas till p. 4 nedan.

Bolagets omsättning under 2016 uppgick till cirka 46,6 mkr. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till 348 tkr. Under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 uppgick omsättningen till cirka 21,3 mkr.

Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till tingsrätten den 10 juli 2017. Samma dag beslutade rätten att företagsrekonstruktion skulle inledas. Borgenärssammanträde hölls den 14 augusti 2017, varvid tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skulle fortgå till den 10 oktober 2017. Tingsrätten har därefter beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i ytterligare tre månader.

2. Orsakerna till betalningssvårigheterna

I den rekonstruktionsplan som jag skickat till samtliga borgenärer den 8 augusti 2017 redogörs närmare för Bolaget och koncernens ekonomiska förhållanden och orsakerna till betalningssvårigheterna. Något ytterligare har inte framkommit i denna del, varför jag hänvisar till rekonstruktionsplanen.

3. Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder

I rekonstruktionsplanen angavs bl.a. följande rekonstruktionsåtgärder som nödvändiga för att uppnås syftet med rekonstruktionen av Bolaget och koncernen i dess helhet.

- Genomförande av kostnadsbesparingar på främst personal och IT i hubbr AB
- Kapitalanskaffning genom nyemission i hubbr AB
- Aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB till respektive dotterbolag
- Överenskommelse om ett ackord med Bolagets oprioriterade fordringsägare

Kostnadsbesparingar

Under den hittillsvarande rekonstruktionsperioden har koncernledningen påbörjat arbetet med att genomföra kostnadsbesparingarna. Nettoeffekten av besparingarna, som i första hand avser hubbr AB, beräknas på årsbasis uppgå till 3 552 tkr. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018.

Kapitalanskaffning

I syfte att finansiera ett ackord och stärka Bolagets och koncernens rörelsekapital har arbete med att genomföra en emission i hubbr AB påbörjats. Från det att avtal träffas med fondkommissionären beräknas emissionen att ta cirka två månader att genomföra. Eftersom emissionsarbetet är förenat med betydande kostnader kommer arbetet att påbörjas först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i Bolaget kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission.

Ackord

Ackordsförslag utsänds till samtliga oprioriterade tillsammans med denna rekonstruktörsberättelse. En förutsättning för att rekonstruktionen ska bli lyckosam är att ackordet genomförs.

4. Den rekonstruerade verksamheten

Som angivits ovan bedriver Bolaget för närvarande ingen verksamhet. Genom den planerade kapitalanskaffningen till koncernen och därpå följande ackord, kommer Bolaget dels att erhålla viss betalning för sina utestående koncerninterna fordringar samt kunna betala utestående skulder.

I den översyn av koncernstrukturen som för närvarande pågår övervägs om Bolaget efter avslutad rekonstruktion kommer att återfå sin roll som ett internt bemanningsbolag.

5. Sammanställning av tillgångar och skulder

Sammanställning av Bolagets tillgångar och skulder har upprättats i ackordsbouppteckning per den 23 oktober 2017, bilaga 1. Bolagets senaste balansräkning per den 30 september 2017 bifogas som bilaga 2.

6. Återvinning, bokföringsskyldighet och brott mot borgenärer

Inför avgivande av denna berättelse har jag anlitat den auktoriserade revisorn Niclas Nordström, BDO Revision. Nordström har granskat bolagets räkenskaper för utredning om bokföringens status, om det har förevarit några återvinningsbara transaktioner och förekomsten av eventuell brottsmisstanke.

Fullgörande av bokföringsskyldigheten

Niclas Nordströms och därmed min bedömning är att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning.

Återvinningsbara transaktioner

Det kan konstateras att det inom ramen för de avräkningsförhållanden som funnits mellan koncernbolagen har skett ett stort antal kvittningar m.m. Inom ramen för denna utredning har det inte framkommit något som tyder på att transaktionerna mellan koncernbolagen inneburit att någon fordringsägare missgynnats.

Brott mot borgenärer

Vid granskningen har det inte framkommit något som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer.

7. Förväntad utdelning i händelse av konkurs och rekonstruktörens yttrande

Om det av Bolaget presenterade ackordsförslaget inte godtas kommer Bolaget sannolikt att försättas i konkurs. Avveckling under konkurs medför i regel en betydande värdeförstöring. Vid en eventuell konkurs tillkommer även kostnader för konkursförfarandet som kan bli betydande i förhållande till Bolagets tillgångsmassa.

Det är min bedömning att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslaget, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent. Slutligen kommer en osäker utdelning i en konkurs erfarenhetsmässigt att dröja två till fem år.

Stockholm den 26 oktober 2017

Johan Bergstrand

-----------------------------------------

Ackordsbouppteckning

Solna tingsrätt; Ä 5459-17

| Bolag: | hubbr Contact Center AB, 556361-9906|
| Rekonstruktör: | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 21 Stockholm |
| Förteckningen avser uppgifter per: | 2017-10-23

| TILLGÅNGAR | Bokfört värde | Uppskattat värde i konkurs |
| Egendom som omfattas av företagshypotek | | |
| Fordringar anställda | 83 650 | 83 650 |
| Fordringar koncernbolag
Anm: Med hänsyn till gäldenärernas bristande betalningsförmåga bedöms värdet endast uppgå till en mindre del av fordringsbeloppen. | 12 187 028 | 500 000 |
| Kundfordringar
Anm: på grund av osäkerhet utföres 75 procent av det nominella beloppet. | 122 435 | 90 000 |
| Summa: | 12 270 678 | 673 650 |

| Egendom som ej omfattas av företagshypotek | | |
| Bankmedel | 3 010 | 3 010 |
| Summa: | 3 010 | 3 010 |
| Summa tillgångar: | 12 273 688 | 676 660

| SKULDER | | |
| Allmän förmånsrätt | | |
| 12 förmånsrättslagen | | |
| Collectum AB
Stadsgården 10
103 76 Stockholm | 229 897 | 229 897 |
| Fora AB
Sveavägen 44
111 34 Stockholm | 19 020 | 19 020 |
| Summa skulder med förmånsrätt: | 248 917 | 248 917 |
| Utan förmånsrätt | | |
| Skatteverket
Box 2825
402 20 Göteborg
Anm: Avser Statens skattefordringar. | 8 216 849 | 8 216 849 |
| Övriga oprioriterade skulder, bilaga 1 | 3 587 829 | 3 587 829 |
| Summa skulder utan förmånsrätt som ingår i ackord: | 11 804 678 | 11 804 678 |
| Summa skulder: | 12 053 595 | 12 053 595 |
| Sammanställning | | |
| Tillgångar | 12 273 688 | 676 660 |
| Prioriterade skulder | 248 917 | 248 917 |
| Oprioriterade skulder | 11 804 678 | 11 804 678

Stockholm den 23 oktober 2017

Johan Bergstrand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| BALANSRÄKNING | Affärsenhet | 101,102,103,105
| Period | 1-2017* - 9-2017*
| Objekttyp | KST

Visma
| | IB År | IB Period | Period | Utgående balans
| 103 hubbr Contactcenter AB |
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager m m | | | | |
| Kortf. fordringar | | | | |
| Kundfordringar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 0,00 | 0,00 | 336 402,00 | 336 402,00 |
| S:a kundfordringar | 0,00 | 0,00 | 336 402,00 | 336 402,00 |
| Övriga fordringar | | | | |
| 1610 Fordringar anställda | 21 285,80 | 0,00 | 62 365,00 | 83 650,80 |
| 1630 Skattekonto | -2 248 067,00 | 0,00 | -6 003 066,00 |...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.