Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

hubbr: hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr People AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

HUBBR ABS DOTTERDOTTERBOLAG HUBBR PEOPLE AB OFFENTLIGGÖR REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE SAMT FÖRFRÅGAN OM ACKORD

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr People AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE

Solna tingsrätt; Ä 5461-17

| Gäldenär | hubbr People AB, 556233-5637
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma |
| Ställföreträdare | Styrelseledamöter:
Peter Öster |
| Datum för ansökan | 2017-07-10 |
| Datum för beslut | 2017-07-10 |
| Rekonstruktör | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 24 Stockholm |

_______________

I egenskap av rekonstruktör för hubbr People AB, fortsättningsvis Bolaget, får jag härmed avge följande rekonstruktörsberättelse.

1. Bakgrund

Bolaget, som bildades 1983, är helägt dotterbolag till hubbr AB, 556543-0146.

Koncernen som Bolaget ingår i bedriver i huvudsak verksamhet med telemarketing, Field Marketing och fakturering och inkassering. Bolaget utför fältförsäljning, även kallad Field Marketing. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till cirka 22,5 mkr. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -2,3 mkr. Under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 uppgick omsättningen till cirka 5,4 mkr.

Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till tingsrätten den 10 juli 2017. Samma dag beslutade rätten att företagsrekonstruktion skulle inledas. Borgenärssammanträde hölls den 14 augusti 2017, varvid tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skulle fortgå till den 10 oktober 2017. Tingsrätten har därefter beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i ytterligare tre månader.

2. Orsakerna till betalningssvårigheterna

I den rekonstruktionsplan som jag skickat till samtliga borgenärer den 8 augusti 2017 redogörs närmare för Bolaget och koncernens ekonomiska förhållanden och orsakerna till betalningssvårigheterna. Något ytterligare har inte framkommit i denna del, varför jag hänvisar till rekonstruktionsplanen.

3. Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder

I rekonstruktionsplanen angavs bl.a. följande rekonstruktionsåtgärder som nödvändiga för att uppnås syftet med rekonstruktionen av Bolaget och koncernen i dess helhet.
Genomförande av kostnadsbesparingar på främst personal och IT i hubbr AB
Kapitalanskaffning genom nyemission i hubbr AB
Aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB till respektive dotterbolag
Överenskommelse om ett ackord med Bolagets oprioriterade fordringsägare

Kostnadsbesparingar

Under den hittillsvarande rekonstruktionsperioden har koncernledningen påbörjat arbetet med att genomföra kostnadsbesparingarna. Nettoeffekten av besparingarna, som i första hand avser hubbr AB, beräknas på årsbasis uppgå till 3 552 tkr. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018.

Kapitalanskaffning

I syfte att finansiera ett ackord och stärka Bolagets och koncernens rörelsekapital har arbete med att genomföra en emission i hubbr AB påbörjats. Från det att avtal träffas med fondkommissionären beräknas emissionen att ta cirka två månader att genomföra. Eftersom emissionsarbetet är förenat med betydande kostnader kommer arbetet att påbörjas först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i Bolaget kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission.

Ackord

Ackordsförslag utsänds till samtliga oprioriterade tillsammans med denna rekonstruktörsberättelse. En förutsättning för att rekonstruktionen ska bli lyckosam är att ackordet genomförs.

4. Den rekonstruerade verksamheten

Även om den bransch i vilken koncernen är verksam kännetecknas av små marginaler och stor konkurrens bedömer jag och bolagsledningen att det finns förutsättningar att fortsättningsvis driva en lönsam verksamhet efter det att koncernens kostnads- och skuldmassa minskat. Det bedöms som realistiskt att Bolaget efter genomförda besparing ska kunna uppvisa en vinstmarginal om fem procent, vilket är den marginal som flera av koncernens konkurrenter visar.

5. Sammanställning av tillgångar och skulder

Sammanställning av Bolagets tillgångar och skulder har upprättats i ackordsbouppteckning per den 23 oktober 2017, bilaga 1. Bolagets senaste balansräkning per den 30 september 2017 bifogas som bilaga 2.

6. Återvinning, bokföringsskyldighet och brott mot borgenärer

Inför avgivande av denna berättelse har jag anlitat den auktoriserade revisorn Niclas Nordström, BDO Revision. Nordström har granskat bolagets räkenskaper för utredning om bokföringens status, om det har förevarit några återvinningsbara transaktioner och förekomsten av eventuell brottsmisstanke.

Fullgörande av bokföringsskyldigheten

Niclas Nordströms och därmed min bedömning är att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning.

Återvinningsbara transaktioner

Det kan konstateras att det inom ramen för de avräkningsförhållanden som funnits mellan koncernbolagen har skett ett stort antal kvittningar m.m. Inom ramen för denna utredning har det inte framkommit något som tyder på att transaktionerna mellan koncernbolagen inneburit att någon fordringsägare missgynnats.

Brott mot borgenärer

Vid granskningen har det inte framkommit något som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer.

7. Förväntad utdelning i händelse av konkurs och rekonstruktörens yttrande

Om det av Bolaget presenterade ackordsförslaget inte godtas kommer Bolaget sannolikt att försättas i konkurs. Avveckling under konkurs medför i regel en betydande värdeförstöring. Vid en eventuell konkurs tillkommer även kostnader för konkursförfarandet som kan bli betydande i förhållande till Bolagets tillgångsmassa.

Det är min bedömning att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslaget, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent. Slutligen kommer en osäker utdelning i en konkurs erfarenhetsmässigt att dröja två till fem år.

Stockholm den 26 oktober 2017

Johan Bergstrand

_______________

Ackordsbouppteckning

Solna tingsrätt; Ä 5461-17

| Bolag: | hubbr People AB, 556233-5637 |

| Rekonstruktör: | Advokat Johan Bergstrand WE Advokater Hantverkargatan 26 112 21 Stockholm |

| Förteckningen avser uppgifter per: | 2017-10-23 |

| TILLGÅNGAR | Bokfört värde | Uppskattat värde i konkurs |
| Egendom som omfattas av företagshypotek | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 172 398 | 40 000 |
| Anm: Egendomen består av kontorsinventarier. Vid konkursbedöms värdet motsvara cirka 25 procent av det bokförda värdet. | | |
| Fordringar koncernbolag | 3 363 634 | 50 000 |
| Anm: Eftersom gäldenärerna i huvudsak saknar betalningsförmåga bedöms värdet vid en konkurs att uppgå till en mindre del av fordringsbeloppen. | | |
| Kundfordringar | 901 957 | 675 000 |
| Anm: Kundfordringarna uppgår nominellt till 901 957 kr. Vid en konkurs bedöms värdet försiktigtvis uppgår till 75 procent av beloppet. | | |
| Övriga fordringar | 20 666 | 20 666 |
| Summa: | 4 458 655 | 785 666 |
| Egendom som ej omfattas av företagshypotek | | |
| Bankmedel | 12 822 | 12 822 |
| Summa: | 12 822 | 12 822 |
| Summa tillgångar: | 4 471 477 | 798 488 |

| SKULDER | | |
| Särskild förmånsrätt | | |
| 5 förmånsrättslagen, företagshypotek | | |
| Svenska Handelsbanken | 1 490 833 | 1 490 833 |
| Anm: Företagshypotek om 3 500 000 inom 3 500 000. | | |
| Allmän förmånsrätt | | |
| 12 förmånsrättslagen | | |
| Collectum AB | 17 133 | 17 133 |
| Stadsgården 10 | | |
| 103 76 Stockholm | | |
| Summa skulder med förmånsrätt: | 1 507 966 | 1 507 966 |
| Utan förmånsrätt | | |
| Skatteverket | 1 191 422 | 1 191 422 |
| Box 2825 | | |
| 403 20 Göteborg | | |
| Anm: Avser statens skattefordringar. | | |
| Övriga oprioriterade skulder, bilaga 1 | 1 729 686 | 1 729 686 |
| Summa skulder utan förmånsrätt som omfattas av ackord: | 2 921 108 | 2 921 108 |
| Summa skulder: | 4 429 074 | 4 429 074 |
| Sammanställning | | |
| Tillgångar | 4 471 477 | 798 488 |
| Prioriterade skulder | 1 507 966 | 1 507 966 |
| Oprioriterade skulder | 2 921 108 | 2 921 108 |

Stockholm den 23 oktober 2017

Johan Bergstrand

_______________

| BALANSRÄKNING | Affärsenhet | 101,102,103,105
| | Period | 1-2017* - 9-2017*
| | Objekttyp | KST
| | IB År | IB Period | Period | Utgående balans

105 hubbr People
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | |
| 1250 Datorer | 176 920,00 | 0,00 | 0,00 | 176 920,00
| 1259 Vm datorer | -71 330,63 | 0,00 | -44 229,98 | -115 560,61
| 1291 Konst | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00
| S:a maskiner och andra tekniska anläggningar | 200 589,37 | 0,00 | -44 229,98 | 156 359,39
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | |
| 1220 Inventarier | 31 040,00 | 0,00 | 0,00 | 31 040,00
| 1229 Vm inventarier | -10 344,60 | 0,00 | -4 656,47 | -15 001,07
| S:a inventarier, verktyg och installationer | 20 695,40 | 0,00 | -4 656,47 | 16 038,93
| Summa materiella anläggningstillgångar | 221 284,77 | 0,00 | -48 886,45 | 172 398,32
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Summa anläggningstillgångar: | 221 284,77 | 0,00 | -48 886,45 | 172 398,32
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager m m | | | | |
| Kortf. fordringar | | | | |
| Kundfordringar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 2 388 195,00 | 0,00 | -1 322 001,00 | 1 066 194,00
| 1514 Kundfordringar Dynamics | 62 500,00 | 0,00 | -62 500,00 | 0,00
| 1515 Osäkra fordringar | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00
| S:a kundfordringar | 2 450 695,00 | 0,00 | -1 322 001,00 | 1 128 694,00
| Fordringar hos intresseföretag | | | | |
| 1670 Deposition | 20 665,89 | 0,00 | 0,00 | 20 665,89
| S:a fordringar hos intresseföretag | 20 665,89 | 0,00 | 0,00 | 20 665,89
| Övriga fordringar | | | | |
| 1610 Fordringar anställda | -1 008,00 | 0,00 | 115 786,15 | 114 778,15
| 1630 Skattekonto | -1 532 066,00 | 0,00 | 697 ...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.