Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

hubbr: Kommentar avseende handelsstopp samt sammanfattning av hubbr's pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse ...

KOMMENTAR AVSEENDE HANDELSSTOPP SAMT SAMMANFATTNING AV HUBBRS PRESSMEDDELANDEN ANGÅENDE REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE SAMT FÖRFRÅGAN OM ACKORD

Handeln i hubbr AB:s aktie är sedan den 27 oktober 2017 cirka klockan 13:00 stoppad. Anledningen till handelsstoppet är att totalt fyra pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord inte kunnat offentliggöras som avsett med anledning av ett tekniskt problem vid distribution hos bolagets anlitade nyhetsdistributör. hubbr AB har nu erhållit en bekräftelse avseende informationens tillgänglighet och avlägger härmed en sammanfattning av informationsinnehållet.

Den offentliggjorda informationen i ovan nämnda pressmeddelanden angår rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord gällande hubbr AB samt de tre dotterbolagen Vendator Callcenter AB, hubbr People AB och hubbr Contact Center AB som är under företagsrekonstruktion.

Väsentlig information för samtliga fyra bolag som ingår i rekonstruktionsberättelserna:
De fyra koncernbolag som är i företagsrekonstruktion har tillskrivit de oprioriterade borgenärerna med ett erbjudande om 25 procent betalning, vilket visar att företagsrekonstruktionen fortlöper enligt plan. En förutsättning för att rekonstruktionen skall bli lyckosam är att ackordet genomförs
hubbr AB har genomfört kostnadsbesparingar på främst IT och personal motsvarande en nettoeffekt om ca 3,5 Mkr/år. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018
Den statliga lönegarantin har nyttjats vilket för samtliga bolag givit ett likviditetstillskott på ca 6,8 Mkr. Av detta är 2,9 Mkr i sin helhet återbetalningspliktigt medans resterande skuld ingår i ett eventuellt ackord
Arbetet med att genomföra en emission har påbörjats men kommer att slutföras först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i bolagen kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission
Rekonstruktören och den revisor som rekonstruktören anlitat för att granska bolagens räkenskaper har gjort bedömningen att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning
Rekonstruktören avser inte att väcka talan om återvinning och det har inte framkommit någon som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer
Rekonstruktörens samlade bedömning för samtliga bolag är att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslagen, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent.

Rekonstruktörsberättelserna innehåller i huvudsak:
Bakgrund till företagsrekonstruktionen
Orsakerna till betalningssvårigheterna
Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder
Presentation av den rekonstruerade verksamheten
Sammanställning av tillgångar och skulder
Rekonstruktörens yttrande om återvinning, bokföringsskyldighet och om det begåtts brott mot borgenärer
Rekonstruktörens yttrande om förväntad utdelning i händelse av konkurs

Som bilagor till rekonstruktörsberättelserna finns ackordsbouppteckning per 23 oktober 2017 samt balansräkning per 30 september 2017.

Ackordsbouppteckningarna för respektive bolag innehåller en redovisning av de tillgångar och skulder som hänsyn bör tas till vid ett ackordsförfarande samt ett uppskattat värde av tillgångarna vid en konkurs.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporter att upprättas med även övriga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

Samtliga fyra pressmeddelanden, inklusive respektive bolags ackordsbouppteckning och balansräkning, har i sin helhet bilagts detta pressmeddelande.

Bromma den 30 oktober 2017

Kontakt vid frågor:

Peter Öster, VD hubbr
Telefon: 070-55 33 88 6
E-post: peter.oster@hubbr.se mailto:peter.oster@hubbr.se

Certified Adviser
Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
hubbr Pressrelease 2017-10-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21406
hubbr Bilaga 1.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21407
hubbr Bilaga 2.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21408
hubbr Bilaga 3.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21409
hubbr Bilaga 4.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21410

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.