Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

Hudya: HUDYA GENOMFÖR EN NYEMISSION OCH AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS
TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF
COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA,
KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Hudya AB ("Hudya" eller "Bolaget"), ett bolag som direkt eller genom
hel- eller delägda dotterbolag utvecklar, marknadsför och
tillhandahåller internettjänster för interaktiv förmedling av köp och
tjänster, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av
aktier ("Erbjudandet") samt att notera aktierna på Nasdaq First North
Growth Market.

· Erbjudandet kommer att innefatta en nyemission av högst 5 090 910
aktier, motsvarande ett emissionsbelopp om högst cirka 70 MSEK (före
emissionskostnader). Allmänheten i Sverige, Norge och Danmark kommer
ha rätt att delta i sådant Erbjudande. Därutöver har det beslutats om
en övertilldelningsoption om 1 454 546 aktier, motsvarande ett belopp
om cirka 20 MSEK.

· Teckningskursen är 13,75 SEK per aktie. Minsta teckningspost är
400 aktier.

· Teckningsperioden pågår under 16 januari - 30 januari 2020.
· Värderingen av Bolaget uppgår till cirka 401 MSEK före
genomförandet av Erbjudandet.

· Erbjudandet är garanterat till 100 procent (70 MSEK) genom
emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

· Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i ett
prospekt hänförligt till Erbjudandet, som förväntas godkännas av
Finansinspektionen och publiceras omkring den 15 januari 2020. Första
dag för handel beräknas till den 14 februari 2020.

Bolaget har för avsikt att genomföra en ägarspridning av aktierna i
Bolaget genom en nyemission. Bolagets styrelse har därför ansökt om
upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market. Noteringen förväntas främja Hudyas fortsatta
expansion, såväl genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden
som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella
aktieägare.

Erbjudandet är garanterat till 100 procent (70 MSEK) genom
emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Emissionsgarantierna
är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något
liknande arrangemang.

Børge Leknes, VD för Hudya, kommenterar:

- Hudya har på väldigt kort tid byggt en unik fintech-plattform som
redan har lanserats på den norska marknaden med stor framgång. Genom
vår förestående IPO och listning på Nasdaq First North kommer vi i
ännu större utsträckning ha de förutsättningar vi behöver för att öka
hastigheten i vår expansion till den svenska och danska marknaden
samtidigt som vi fortsätter vår tillväxt i Norge. Hudya vill
efterlämna ett tydligt avtryck för hur kunder inom vardagstjänsterna
el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering med flera ska
hanteras i framtiden, där ärlighet, transparens och fokus på låga
priser står i centrum. Hudyas plattform representerar på en och samma
gång såväl ett kraftfullt korsförsäljningsmaskineri som ett verktyg
för ett enklare liv för kunderna.

Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya, kommenterar:

- Hudya-teamet har visat att vår "buy and build"-strategi för att
bygga en digital leverantör av vardagstjänster har varit möjlig att
genomföra på förhållandevis kort tid. Vi ska vidare, både med
geografisk expansion och vidareutveckling av vår digitala plattform.
Vi genomför därför en notering av Hudya AB på Nasdaq First North för
att stärka bolagets finansiella förmåga att vidareutveckla relevanta
värdeerbjudande som kan användas i länder utanför Norden. Vi befinner
oss i en marknad där både teknologi och kundpreferenser förändras i
snabb takt, och vi ska vara en aktör som kan utnyttja digitalt
ledarskap för att leverera vardagliga tjänster till både företag och
privatpersoner.

Användning av emissionslikviden
Emissionslikviden (högst 70 MSEK förutsatt full teckning - före avdrag
för emissionskostnader) planeras fördelas enligt följande
prioritetsordning och omfattning:

· Omstrukturering av nuvarande kapitalstruktur genom minskning av
befintlig skuld - cirka 64 procent

· Öka antalet kunder inom befintliga marknader - cirka 31 procent
· Expansion till nya geografiska marknader - cirka 5 procent
Eventuell övertilldelningslikvid (högst 20 MSEK) planeras att fördelas
enligt följande prioritetsordning och omfattning:

· Reducera behovet av traditionell lånefinansiering samt stärka
Bolagets balansräkning - cirka 50 procent

· Expansion till nya geografiska marknader - cirka 50 procent
Preliminär tidsplan

· Offentliggörande av prospekt: 15 januari 2020
· Teckningsperiod: 16 januari - 30 januari 2020
· Likviddag: 10 februari 2020
· Första dag för handel med Hudyas aktier: 14 februari 2020

Om Hudya

Hudya AB är ett framåtblickande, skandinaviskt fintechföretag med
verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och cirka 250 anställda.
Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och
sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital
plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag
behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till
schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och
arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad
oavsett land, med början i Skandinavien. Hittills har företaget 60
000 registrerade användare i Norge. Företaget kommer att noteras på
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm i februari 2020.

Prospekt och anmälan

Prospektet avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras 15 januari
2020 på Hudyas hemsida (www.hudyagroup.com). Prospektet kommer också
finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se),
Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs hemsida (www.hagberganeborn.se)
och Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Anmälan kan göras på Nordnets
internettjänst (www.nordnet.se) eller på anmälningssedel som finns
att hämta för nedladdning på Bolagets hemsida (www.hudyagroup.com)
och Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs hemsida
(www.hagberganeborn.se).

Utspädningseffekt

Fullteckning i Erbjudandet innebär att antalet aktier i Bolaget ökar
från 22 533 747 till 27 624 657 vilket motsvarar en utspädningseffekt
om 18,43 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av
Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter
fulltecknad nyemission). I det fall övertilldelningsoptionen
utnyttjas fullt ut kommer antalet aktier i Bolaget öka med 1 454 546
aktier till totalt 29 079 203 aktier vilket motsvarar en total
utspädningseffekt om 22,51 procent.

Den 1 november 2019 beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget att
förvärva samtliga aktier i Hudya Group AS, genom en så kallad
apportemission, i syfte att införa ett svenskt moderbolag i
koncernen. När apportemissionen av aktier från Bolagets dotterbolag
Hudya Group AS till Hudya AB är genomförd innebär en fullteckning i
Erbjudandet att antalet aktier i Bolaget ökar från 29 167 486 till 34
246 297 och Bolagets ökar aktiekapital från 5 831 077,40 till 6 849
259,40. Detta motsvarar en utspädning om cirka 14,86 procent av både
kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare som
väljer att inte delta i Erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av
övertilldelningsoptionen blir den totala utspädningen 18,33 procent.

Rådgivare

Advokatfirman Törngren Magnell KB och Advokatfirmaet Selmer AS är
legala rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD
Telefon: +47 934 80 312
E-mail: bl@hudya.no
Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hudya i
någon jurisdiktion, varken från Hudya eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.
Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella
rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs
endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt
enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som int...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.