Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Hufvudstaden: Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr 556012-8240/

Aktie?garna i Hufvudstaden AB (publ) kallas h?rmed till ?rsst?mma
torsdagen den 17 mars 2016 kl. 16.00 p? Grand H?tel,
Vintertr?dg?rden, Stockholm, med entr? i h?rnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entr?n ?ppnas kl. 15.00.

?renden p? st?mman/F?rslag till dagordning

1. St?mmans ?ppnande.
2. Val av ordf?rande vid st?mman.
3. Uppr?ttande och godk?nnande av r?stl?ngd.
4. Val av en eller tv? justeringsm?n.
5. Godk?nnande av dagordning.
6. Pr?vning av om st?mman blivit beh?rigen sammankallad.
7. VDs anf?rande.
8. Framl?ggande av ?rsredovisning och revisionsber?ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber?ttelse (inklusive revisorns yttrande avseende de riktlinjer f?r ers?ttning till ledande befattningshavare som g?llt sedan f?reg?ende ?rsst?mma).
9. Beslut ang?ende fastst?llande av den i ?rsredovisningen intagna resultatr?kningen och balansr?kningen samt koncernresultatr?kningen och koncernbalansr?kningen.
10. Beslut ang?ende disposition av bolagets vinst eller f?rlust enligt den fastst?llda balansr?kningen.
11. Beslut ang?ende ansvarsfrihet gentemot bolaget f?r styrelseledam?terna och verkst?llande direkt?ren.
12. Fastst?llande av antal styrelseledam?ter samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastst?llande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
14. Ordf?randens redog?relse f?r vilka uppdrag f?reslagna styrelseledam?ter har i andra f?retag samt val av styrelse och revisorer j?mte revisorssuppleanter f?r tiden intill slutet av n?sta ?rsst?mma.
15. Beslut om riktlinjer f?r ers?ttning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande f?r styrelsen att f?rv?rva och ?verl?ta egna aktier av serie A.
17. Beslut om f?rslag fr?n aktie?garen Thorwald Arvidsson att ?rsst?mman ska besluta att:

(a) anta en vision om absolut j?mst?lldhet p? samtliga niv?er inom bolaget mellan m?n och kvinnor,
(b) uppdra ?t bolagets styrelse att tills?tta en arbetsgrupp med uppgift att p? sikt f?rverkliga denna vision samt noggrant f?lja utvecklingen p? s?v?l j?mst?lldhets- som etnicitetsomr?det,
(c) ?rligen avge en skriftlig rapport till ?rsst?mman, f?rslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta ?rsredovisningen,
(d) uppdra ?t styrelsen att vidta erforderliga ?tg?rder f?r att f? till st?nd en aktie?garf?rening i bolaget,
(e) ledamot av styrelsen inte till?ts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utl?ndsk,
(f) valberedningen vid fullg?rande av sitt uppdrag ska f?sta s?rskilt avseende vid fr?gor sammanh?ngande med etik, k?n och etnicitet,
(g) i anslutning till (e) ovan uppdra ?t styrelsen att genom h?nv?ndelse till vederb?rande myndighet (regeringen eller Skatteverket) f?sta uppm?rksamheten p? behovet av en regel?ndring p? ifr?gavarande omr?de,
(h) uppdra ?t styrelsen att utarbeta ett f?rslag till representation f?r de sm? och medelstora aktie?garna i s?v?l styrelse som valberedning, att f?rel?ggas ?rsst?mman 2017 - eller dessf?rinnan intr?ffande extra bolagsst?mma - f?r beslut,
(i) uppdra ?t styrelsen att genom h?nv?ndelse till regeringen f?sta uppm?rksamheten p? ?nskv?rdheten av en lag?ndring, inneb?rande att m?jligheten till s.k. r?str?ttsgradering i svenska aktiebolag avskaffas, och
(j) uppdra ?t styrelsen att genom h?nv?ndelse till regeringen f?sta uppm?rksamheten p? behovet av inf?randet av en generell s.k. politikerkarant?n inom Sverige.
18. Beslut om f?rslag fr?n aktie?garen Thorwald Arvidsson om ?ndring av bolagsordningen (? 5 tredje stycket).
19. Beslut om f?rslag fr?n aktie?garen Thorwald Arvidsson om ?ndring av bolagsordningen (? 7).
20. St?mmans avslutande.

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen f?resl?r en ordinarie utdelning om 3,10 kronor per aktie.
Som avst?mningsdag f?resl?r styrelsen den 21 mars 2016. Om st?mman
beslutar enligt f?rslaget ber?knas utdelningen komma att uts?ndas
genom Euroclear Sweden ABs f?rsorg den 24 mars 2016.

Fastst?llande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Arvode till styrelsen f?resl?s utg? med 2 025 000 kronor, varav till
styrelseordf?randen 450 000 kronor och till envar av ?vriga
styrelseledam?ter, utom verkst?llande direkt?ren Ivo Stopner, 225 000
kronor.

Det f?resl?s att arvode till revisorerna utg?r f?r nedlagd tid med
enligt r?kning yrkade belopp f?r granskning av r?kenskaper,
f?rvaltning och koncernrevision.

Val av ordf?rande vid ?rsst?mman, beslut om antalet styrelseledam?ter,
antalet revisorer j?mte revisorssuppleanter samt val av
styrelseordf?rande, styrelseledam?ter och revisor j?mte
revisorssuppleant.

Det f?resl?s att Fredrik Lundberg v?ljes till ordf?rande p?
?rsst?mman.

Styrelsen f?resl?s best? av nio ordinarie ledam?ter. Omval f?resl?s av
Claes Boustedt, Peter Egardt, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Sten
Peterson, Anna-Greta Sj?berg och Ivo Stopner. Vidare f?resl?s nyval
av Liv Forhaug och Fredrik Persson. Bengt Braun och Hans Mertzig har
undanbett sig omval.

Liv Forhaug (civilekonom, f?dd 1970) ?r Chief Strategy Officer i ICA
Gruppen AB sedan 2013. Hon har tidigare erfarenhet bl.a. som partner
p? McKinsey & Company och ?r styrelseledamot i Hemtex AB och Thule
Group AB.

Fredrik Persson (civilekonom, f?dd 1968) ?r styrelseordf?rande i
Svensk Handel sedan 2014 och i Axfood AB sedan 2009. Han har tidigare
erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef p? Axel Johnson AB och ?r
styrelseledamot i AB Electrolux, Lancelot Asset Management AB och
Svenskt N?ringsliv.

Till styrelsens ordf?rande f?resl?s Fredrik Lundberg v?ljas.

Vidare f?resl?s att bolaget skall ha en revisor och att det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB utses till revisor. KPMG AB har
upplyst bolaget om att Joakim Thilstedt kommer att fungera som
huvudansvarig revisor.

Bakom f?rslagen betr?ffande ordf?rande vid ?rsst?mman, antalet
styrelseledam?ter, antalet revisorer, val av styrelseordf?rande,
styrelseledam?ter och revisor samt arvoden till styrelsen och
revisorerna, st?r bolagets huvud?gare.

Styrelsens f?rslag till riktlinjer f?r ers?ttning till ledande
befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen f?resl?r f?ljande riktlinjer f?r ers?ttning till ledande
befattningshavare.

L?nevillkoren f?r ledande befattningshavare skall utformas efter
marknadsm?ssiga grunder j?mte ett inslag av incitament i form av
bonus som utg?r endast om bolaget uppvisar positivt resultat utan
h?nsyn till orealiserade v?rdef?r?ndringar i fastighetsbest?ndet.
S?dan bonus skall beslutas f?r ett ?r i s?nder, vara kopplade till
f?rutbest?mda och m?tbara kriterier och ha ett maximerat takbelopp.
Bonusdelen, som ej skall vara pensionsgrundande, syftar till att ge
ledningen ett s?rskilt incitament att verka f?r bolagets positiva
resultat och d?rmed st?dja aktie?garintresset.

Ers?ttningen till s?v?l verkst?llande direkt?ren som ?vriga ledande
befattningshavare skall best? av en fast grundl?n samt m?jlighet till
bonus, som p? angivet s?tt g?rs beroende av uppn?dda m?l f?r
f?retaget och f?r individen.

Bonus f?r verkst?llande direkt?ren kan maximalt utg? med tre
m?nadsl?ner per ?r och f?r ?vriga ledande befattningshavare med
maximalt det h?gre av tre m?nadsl?ner och 250 000 kr per person och
?r. Maximalt kan bonus till nuvarande antal ledande befattningshavare
och med nuvarande l?nel?ge komma att uppg? till 2,8 mnkr.

Bonuskostnader f?r ledande befattningshavare exkl. sociala kostnader
uppgick 2015 till 1,5 mnkr, varav bonus till verkst?llande direkt?ren
uppgick till 0,5 mnkr och till ?vriga ledande befattningshavare
totalt 1,0 mnkr. Inga tidigare beslutade ers?ttningar finns som inte
har f?rfallit till betalning.

Pensions?ldern f?r verkst?llande direkt?ren ?r 65 ?r, dock med r?tt
f?r verkst?llande direkt?ren eller bolaget att besluta om avg?ng med
full pension fr?n 60 ?rs ?lder. Koncernledningens pensioner, inkl.
verkst?llande direkt?rens, omfattas av ITP-planen och ?r
f?rm?nsbest?mda. H?rut?ver utg?r en premiebest?md pension till
verkst?llande direkt?ren och vice verkst?llande direkt?ren f?r den
del av l?nen som ej omfattas av ITP-planen.

Till verkst?llande direkt?ren kan vidare, inom ramen f?r en
marknadsm?ssig ers?ttning, direktpension (?lders- och
efterlevandepension) s?kerst?lld via en kapitalf?rs?kring komma att
utg?, varvid premier till kapitalf?rs?kringen skall investeras i
aktier i Hufvudstaden.

Vid upps?gning av verkst?llande direkt?ren och ?vriga ledande
befattningshavare fr?n bolagets sida skall fast l?n under
upps?gningstiden och avg?ngsvederlag sammantaget inte ?verstiga ett
belopp motsvarande den fasta l?nen f?r tv? ?r f?r verkst?llande
direkt?ren respektive ett ?r f?r ?vriga ledande befattningshavare.
Vid upps?gning fr?n verkst?llande direkt?rens respektive ?vriga
ledande befattningshavares sida skall upps?gningstiden vara h?gst sex
m?nader, utan r?tt till avg?ngsvederlag. I samtliga fall skall
avr?kning f?r eventuell ers?ttning fr?n ny arbetsgivare ske.

Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid
riktlinjerna g?ller ing?r i koncernledningen. Riktlinjerna g?ller f?r
avtal som ing?s efter ?rsst?mmans beslut, samt f?r det fall ?ndringar
g?rs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna som antogs
av ?rsst?mman 2015 kommer att till?mpas fram till ?rsst?mman 2016.

Styrelsen skall ha r?tt att fr?ng? riktlinjerna om det i enskilt fall
finns s?rskilda sk?l f?r detta.

Styrelsens f?rslag till bemyndigande f?r styrelsen att f?rv?rva och
?verl?ta egna aktier av serie A (punkt 16)

Styrelsen f?resl?r att ?rsst?mman bemyndigar styrelsen att under
perioden fram till n?sta ?rsst?mma f?rv?rva egna aktier av serie A i
bolaget. F?rv?rv skall ske p? Nasdaq Stockholm inom vid var tid
registrerat kursintervall mellan h?gsta k?pkurs och l?gsta s?ljkurs
och begr?nsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid
n?gon tidpunkt f?r ?verskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget
och dels av att f?rv?rv inte f?r ske till s?dant belopp att
soliditeten efter f?rv?rvet underskrider koncernens m?ls?ttning om 40
procent. Syftet med bemyndigandet ?r att ge styrelsen m?jlighet att
justera kapitalstrukturen f?r att d?rigenom skapa ?kat v?rde f?r
bolagets aktie?gare och/eller att m?jligg?ra att egna aktier anv?nds
som likvid vid eller f?r att finansiera f?rv?rv av f?retag eller
fastighet enligt nedan.

Styrelsen f?resl?r vidare att ?rsst?mman bemyndigar styrelsen att
under perioden fram till n?sta ?rsst?mma p? annat s?tt ?n p? Nasdaq
Stockholm avyttra bolagets egna aktier av serie A, som likvid vid
eller f?r att finansiera f?rv?rv av f?retag eller fastighet och
s?ledes ?verl?ta aktier med avvikelse fr?n aktie?gares
f?retr?desr?tt. ?verl?telse skall ske till ett pris som skall
best?mmas i n?ra anslutning till aktiens b?rskurs vid tidpunkten f?r
?verl?telsen. Betalning f?r aktierna skall kunna erl?ggas kontant,
med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet f?r utnyttjas
vid ett eller flera tillf?llen och omfattar samtliga egna aktier av
serie A som bolaget vid varje tidpunkt innehar. Till?mpliga
best?mmelser i aktiebolagslagen skall d?rvid iakttas. Sk?let till
f?rslaget och anledningen till att ?verl?telse av aktier f?r ske med
avvikelse fr?n aktie?garnas f?retr?desr?tt ?r att m?jligg?ra
finansiering av f?rv?rv av f?retag eller fastighet.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 11 februari 2016
uppg?r till 5 006 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 2,4
procent av totalt antal utgivna aktier.

St?mmans beslut om bemyndigande f?r styrelsen att fatta beslut om
f?rv?rv och ?verl?telse av egna aktier av serie A kr?ver enligt
aktiebolagslagen att aktie?gare med minst tv? tredjedelar av s?v?l de
avgivna r?sterna som de vid st?mman f?retr?dda aktierna r?star f?r
f?rslaget.

Aktie?garen Thorwald Arvidssons f?rslag till ?ndring av
bolagsordningen (? 5 tredje stycket) (punkt 18)

Aktie?garen Thorwald Arvidsson f?resl?r att ? 5 tredje stycket i
bolagsordningen ?ndras enligt nedan:

Varje aktie av s?v?l serie A som se...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.