Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Hufvudstaden: Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr 556012-8240/

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 19 mars 2020 kl. 15.30 på Grand Hôtel,
Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 14.30.

Ärenden på stämman/Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (inklusive
revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma).

9. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

10. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

11. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter.

13. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
14. Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna
styrelseledamöter har i andra företag samt val av styrelse och
revisorer jämte revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
egna aktier av serie A.

17. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring
av bolagsordningen (§ 4-6).

18. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att
årsstämman ska besluta att:

a. styrelsen ges i uppdrag att verka för att den svenska
aktiebolagslagen ändras så, att möjligheten till s.k.
rösträttsdifferentiering avskaffas, detta i första hand genom
hänvändelse till regeringen, samt

b. uppdra åt styrelsen att utarbeta ett system för representation
för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som
valberedning, att föreläggas därpå följande årsstämma eller eventuell
extra bolagsstämma för beslut. Uppdraget skall även omfatta att verka
för att det nationella regelverket ändras i denna riktning, i första
hand genom hänvändelse till regeringen.

19. Beslut om förslag från aktieägaren Mikael Aronowitsch att
årsstämman ska besluta att:

c. uppdra åt styrelsen att utreda huruvida Nasdaq Stockholm brutit
mot sedan lång tid tillbaka ingångna avtal gentemot bolaget genom att
pressa Hufvudstaden AB till att ansöka om avnotering av C-aktien,
samt

d. uppdra åt styrelsen att försöka finna en annan handelsplats för
bolagets C-aktier.

20. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,90 kronor per aktie.
Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 23 mars 2020. Om stämman
beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas
genom Euroclear Sweden ABs försorg den 26 mars 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av
ordförande vid årsstämman, beslut om antalet styrelseledamöter,
antalet revisorer jämte revisorssuppleanter samt val av
styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor jämte
revisorssuppleant. (punkt 2, 12, 13 och 14)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 500 000 kronor, varav till
styrelseordföranden 500 000 kronor och till envar av övriga
styrelseledamöter, utom verkställande direktören Ivo Stopner, 250 000
kronor.

Det föreslås att arvode till revisorerna utgår för nedlagd tid med
enligt räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper,
förvaltning och koncernrevision.

Det föreslås att Fredrik Lundberg väljes till ordförande på
årsstämman.

Styrelsen föreslås bestå av nio ordinarie ledamöter. Omval föreslås av
Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Fredrik
Lundberg, Fredrik Persson, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo
Stopner.

Till styrelsens ordförande föreslås Fredrik Lundberg väljas.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning
tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt
ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Vidare föreslås att bolaget skall ha en revisor och att det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB utses till revisor. KPMG AB har
upplyst bolaget om att Joakim Thilstedt kommer att fungera som
huvudansvarig revisor.

Bakom förslagen beträffande ordförande vid årsstämman, antalet
styrelseledamöter, val av styrelseordförande och styrelseledamöter
samt arvode till styrelsen, står bolagets huvudägare. Bakom förslagen
beträffande antalet revisorer, val av revisor och arvode till
revisorn står bolagets styrelse. Bolagets huvudägare har meddelat att
man står bakom styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Hufvudstadens vision är att alltid upplevas som och vara Sveriges mest
attraktiva fastighetsbolag. Ett av bolagets verksamhetsmål för att
uppfylla visionen är att ha branschens mest professionella
medarbetare med stort engagemang för kunden, affärsmannaskapet och
yrkeskunnandet. För ytterligare information om bolagets affärsidé och
strategier hänvisas till bolagets hemsida.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsidé och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera, utveckla och
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan
erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att
ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig
totalersättning.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktör och andra personer i
koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna
omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av en fast
grundlön, pensionsförmåner, möjlighet till rörlig ersättning i form
av en bonus samt andra förmåner. Ersättningen ska utformas efter
marknadsmässiga grunder jämte ett inslag av incitament i form av
bonus som utgår endast om bolaget uppvisar positivt resultat utan
hänsyn till orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Sådan bonus ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier
vars uppfyllelse ska mätas årligen. Bonus får för verkställande
direktören maximalt utgå med tre fasta månadslöner per år och för
övriga ledande befattningshavare med maximalt det högre av tre fasta
månadslöner och 250 000 kr per person och år. Bonusdelen syftar till
att ge koncernledningen ett särskilt incitament att verka för
bolagets positiva resultat och därmed stödja aktieägarintresset.
Kriterierna för bonus ska vara utformade så att de främjar bolagets
affärsidé och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.
Kriterierna ska till 70 procent bestå av finansiella mål relaterade
till verksamhetsresultat, till 15 procent av operationella mål
relaterade till kundnöjdhet och till 15 procent av individuella mål.
Verksamhetsresultat definieras som rörelseresultat exklusive
särskilda projekt, lokalanpassningar, värdeförändringar i
fastighetsbeståndet samt andra jämförelsestörande poster. När
mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig
kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken
utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för
bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande
direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga
befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.
Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av
bolaget senast offentliggjorda årsredovisningen.

Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara 65 år, dock med
rätt för verkställande direktören eller bolaget att besluta om avgång
med full pension från 60 års ålder. Pensionsåldern för övriga
personer i koncernledningen ska följa av lag eller kollektivavtal.
Koncernledningens pensioner, inkl. verkställande direktörens, ska
omfattas av ITP-planen. I de fall ITP-planen innebär att en ledande
befattningshavares pension är premiebestämd ska pensionspremierna
uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig
ersättning (bonus) ska vara pensionsgrundande.

Härutöver utgår en premiebestämd pension till verkställande direktören
och vice verkställande direktören för den del av lönen som ej
omfattas av ITP-planen. Sådana pensionspremier ska uppgå till högst
20 procent av den fasta årliga lönen.

Till verkställande direktören kan vidare, inom ramen för en
marknadsmässig ersättning, direktpension (ålders- och
efterlevandepension) säkerställd via en kapitalförsäkring komma att
utgå, varvid premier till kapitalförsäkringen ska investeras i aktier
i Hufvudstaden. Premierna för sådan direktpension ska uppgå till
högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. förmåner enligt kollektivavtal,
sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i
anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10
procent av den fasta årliga kontantlönen.

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska
sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för
två år för verkställande direktören och vice verkställande direktören
respektive ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid
uppsägning från verkställande direktörens respektive övriga ledande
befattningshavares sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader,
utan rätt till avgångsvederlag. I samtliga fall ska avräkning för
eventuell ersättning från ny arbetsgivare ske.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom
att uppgifter om ...

Författare Cision News