Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-25

Huhtamäki Oyj: Yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2015 klo 9.10

Huhtamäki Oyj: Yhtiökokouskutsu
Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 21.4.2015 klo 11.00 Finlandia-talon kongressisiivessä,
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,60 euroa osakkeelta. Osinko
maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 30.4.2015.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa
ja muille jäsenille 50 000 euroa. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta
ehdottaa, että kokouspalkkiot maksettaisiin osallistuttujen kokousten
mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta,
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja
nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija
Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria
Mercedes Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen
jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2015 valittaisiin KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien
osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 10 776 038 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2016 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.huhtamaki.com. Huhtamäki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
5.5.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2015
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.4.2015 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi
tapahtua:

a) Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com noudattaen
sivuilla annettuja ohjeita, tai

b) puhelimitse numeroon 020 770 6879, arkisin kello 9.00-16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2015. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
viimeistään 16.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet, jotka koskevat rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Miestentie 9, 02150 Espoo, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Huhtamäki Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 11.2.2015 yhteensä 107 760 385
osaketta ja ääntä. Tästä määrästä 4 206 064 osaketta on yhtiön tai sen
tytäryhteisöjen hallussa. Näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Espoossa, 11.2.2015

HUHTAMÄKI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 67 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 33
maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua
kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 300 työntekijäämme kehittää ja
valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat
huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme
vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.