Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Vakaata kasvua orgaanisesti ja yritysostoin

2016: Vakaata kasvua orgaanisesti ja yritysostoinQ2 2016 lyhyesti * Liikevaihto kasvoi 742 milj. euroon (714 milj. euroa)
* Oikaistu liikevoitto kasvoi 77,8 milj. euroon (69,7 milj. euroa);
liikevoitto 77,6 milj. euroa (51,2 milj. euroa)
* Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,54 euroa (0,52 euroa);
osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,33 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä
markkinoilla 9 %
* Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 28 milj.
euroa ja liikevoittoa 3 milj. euroa.

H1 2016 lyhyesti * Liikevaihto kasvoi 1 414 milj. euroon (1 344 milj. euroa)
* Oikaistu liikevoitto kasvoi 135,6 milj. euroon (119,4 milj. euroa);
liikevoitto 135,4 milj. euroa (96,8 milj. euroa)
* Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,94 euroa (0,85 euroa);
osakekohtainen tulos 0,93 euroa (0,62 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä
markkinoilla 8 %
* Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 39 milj.
euroa ja liikevoittoa 4 milj. euroa.
* Vapaa rahavirta vahvistui 38 milj. euroon (11 milj. euroa)

Avainluvut------------------------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q2 2016 Q2 2015 Muutos H1 2016 H1 2015 Muutos 2015 |
| Liikevaihto 742,0 713,6 4 % 1 414,3 1 343,7 5 % 2 726,4 |
| Oikaistu käyttökate1 105,9 96,2 10 % 190,5 171,0 11 % 342,0 |
| Prosentti1 14,3 % 13,5 % 13,5 % 12,7 % 12,5 % |
| Käyttökate 105,7 77,7 36 % 190,3 148,4 28 % 319,4 |
| Oikaistu liikevoitto1 77,8 69,7 12 % 135,6 119,4 14 % 237,5 |
| Prosentti1 10,5 % 9,8 % 9,6 % 8,9 % 8,7 % |
| Liikevoitto 77,6 51,2 52 % 135,4 96,8 40 % 214,9 |
| Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,54 0,52 4 % 0,94 0,85 11 % 1,65 |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,53 0,33 61 % 0,93 0,62 50 % 1,43 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1 14,9 % 13,4 % 14,7 % |
| Oman pääoman tuotto (ROE)1 18,3 % 17,5 % 18,1 % |
| Investoinnit 31,7 36,9 -14 % 56,0 61,6 -9 % 146,9 |
| Vapaa rahavirta 12,0 30,4 -61 % 37,6 11,0 242 % 91,2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa
kausilla Q2 2016 ja H1 2016, -18,5 milj. euroa kaudella Q2 2015, -22,6 milj.
euroa kaudella H1 2015 ja vuonna 2015.
Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt luvut, mukaan lukien
vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot.
Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North
America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit.
Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa
myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut
liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Raportissa esitetyt ROI-, ROE-
ja RONA- tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

ESMA:n uuden ohjeistuksen vaikutusNoudattaakseen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities
and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaa uutta
ohjeistusta Huhtamäki Oyj on muuttanut taloudellisessa raportoinnissa
käyttämäänsä terminologiaa. Termi "vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät"
korvaa termin "kertaluonteiset erät". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut, merkittävät
arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen hankintoihin ja
myynteihin liittyvät merkittävät voitot ja tappiot, aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot
sekä viranomaisten langettamat merkittävät sakot ja rangaistusmaksut.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Näin
ollen termi "oikaistu käyttökate" korvaa termin "käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä", termi "oikaistu liikevoitto" korvaa termin
"liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä" ja termi "oikaistu osakekohtainen
tulos" korvaa termin "osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä".

Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan
liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen
vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut
eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS
-tunnuslukujen lisäksi.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:"Liiketoimintamme kehittyi hyvin toisella vuosineljänneksellä, joka on meille
perinteisesti sesonkiaikaa. Konsernin vertailukelpoinen kasvu oli 6 %
toimintaympäristömme ollessa suhteellisen vakaa Länsi-Euroopan ja
Pohjois-Amerikan kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvien markkinoiden 9 %:n
vertailukelpoista kasvua vauhditti hyvä kysyntä Intiassa, Itä-Euroopassa ja
Kaakkois-Aasiassa, kun taas olosuhteet tietyillä Afrikan markkinoilla olivat
haasteellisemmat. Myynnin kehitys Kiinassa oli varovaisen positiivista.

Jatkoimme liiketoimintastrategiamme toteuttamista ensimmäisellä
vuosipuoliskolla ja panostimme tulevaan kasvuun tekemällä sekä orgaanisia
investointeja että yrityskauppoja. Saatoimme päätökseen kolme yritysostoa,
joista viimeisin, Delta Print and Packaging, avasi meille ovet myös Euroopan
taivekartonkipakkausten markkinoille. Deltan tuotevalikoima täydentää
nykyistä tarjoilupakkaustarjontaamme Euroopassa ja tukee asiakkaitamme
tulevien kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

Kannattavuutemme parani toisella vuosineljänneksellä etupäässä North America
-segmentin vahvana jatkuneen kehityksen myötä. Myös Foodservice
Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -segmenttien kannattavuus kehittyi
hyvin. Vuosineljänneksen aikana aloitimme toimenpiteet Foodservice
Europe-Asia-Oceania -segmentin kilpailukyvyn parantamiseksi Kiinassa ja
Uudessa-Seelannissa. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuutemme oli
ennätystasolla oikaistun osakekohtaisen tuloksen ollessa 0,54 euroa, liukuvan
12 kuukauden oikaistun liikevoittoprosentin 9,1 % ja sijoitetun pääoman
tuoton 14,9 %.

Kannattavuutemme on kehittynyt myönteisesti vuoden 2016 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla ja keskitymme kannattavien kasvumahdollisuuksien
hyödyntämiseen tulevaisuudessa."

Tuloskehitys Q2 2016Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %.
Kasvu jatkui vahvana North America- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania
-liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu
oli 9 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa
erityisesti Venäjän ja Intian hyvän kehityksen ansiosta. Kiinassa
liikevaihdon kehitys kääntyi hienoisesti positiiviseksi. Konsernin
liikevaihto kasvoi 742 milj. euroon (714 milj. euroa). Valuuttakurssien
translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -28 milj. euroa (67 milj.
euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta
valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui kehittyvien markkinoiden valuuttojen,
Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q2 2016 Q2 2015 Muutos Osuus konsernista |
| |
| |
| Q2 2016 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 193,9 175,4 11 % 26 % |
| North America 265,7 252,5 5 % 35 % |
| Flexible Packaging 220,5 224,8 -2 % 30 % |
| Molded Fiber 66,2 66,2 0 % 9 % |
| Sisäisen myynnin eliminointi -4,3 -5,3 |
| Konserni 742,0 713,6 4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin-----------------------------------------------------------------------
| Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 7 % 7 % 8 % 6 % |
| North America 8 % 10 % 5 % 7 % |
| Flexible Packaging 2 % 1 % -1 % 5 % |
| Molded Fiber 5 % 4 % 6 % 5 % |
| Konserni 6 % 6 % 4 % 6 % |
-----------------------------------------------------------------------
Konsernin liikevoitto kasvoi North America -liiketoimintasegmentin edelleen
vahvana jatkuneen tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös
Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging
-liiketoimintasegmenttien hyvä kehitys, kun taas Molded Fiber
-liiketoimintasegmentin liikevoitto laski. Konsernin oikaistu liikevoitto oli
77,8 milj. euroa (69,7 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 77,6 milj.
euroa (51,2 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin
kannattavuuteen oli -3 milj. euroa (6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin---------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q2 2016 Q2 2015 Muutos Osuus konsernista |
| |
| |
| Q2 2016 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania1 17,6 16,4 7 % 21 % |
| North America 37,2 26,2 42 % 46 % |
| Flexible Packaging 19,1 17,8 7 % 23 % |
| Molded Fiber 8,2 9,0 -9 % 10 % |
| Muut toiminnot2 -4,3 0,3 |
| Konserni 77,8 69,7 12 % |
---------------------------------------------------------------------------------
1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa
ka...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.