Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Humana AB: Humana kallar till årsstämma

Styrelsen för Humana AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen
den 18 maj 2017. För mer detaljerad information om innehållet i
förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman
nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUMANA AB
Humana AB håller årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 klockan 15.00 i
IHM Business Schools lokaler på Warfvinges väg 39 i Stockholm.
Registreringen börjar klockan 14.30. Kaffe serveras i anslutning till
stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 12 maj 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress
Årsstämman i Humana AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan
klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats,
http://anmalan.vpc.se/humana2017/ Vid anmälan vänligen uppge namn
eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller
anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.humana.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget
eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får
inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av den verkställande direktören
9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om:
a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och

b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

16. Beslut om ändring av bolagsordning
17. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter:
Lloyd Perry, Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA)
(valberedningens ordförande); Sven-Erik Zachrisson, Zirkona AB; Oskar
Andersson, Bodenholm; Mikael Moll, Zeres Capital; samt Per Båtelson,
Humanas styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 18 maj 2017:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Per Båtelson ska utses
till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor
utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå med 600 000
kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning ska
utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med
20 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 12
500 kronor till ordföranden och övriga ledamöter i
ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag innebär en total styrelseersättning uppgående
till 1 947 500 kronor. Lloyd Perry avstår arvode för styrelse- och
utskottsarbete.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt,
Per Granath, Lloyd Perry och Ulrika Östlund samt nyval av Kirsi Komi
och Monica Lingegård till styrelseledamöter. Wojciech Goc, Simon
Lindfors och Maria Nilsson har avböjt omval. Till styrelseordförande
föreslås omval av Per Båtelson.

Information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns
tillgänglig på bolagets webbplats, www.humana.se.

Kirsi Komi är född 1963 och har en juristexamina, LL.M. Master of
Laws, från Helsingfors Universitet.

Kirsi Komi är styrelseledamot i Metsä Board Corporation Oyj, Bittium
Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj och Citycon Oyj. Kirsi Komi är vidare
styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors och i
Finlands Röda Korsets Blodtjänst och är även styrelseledamot i
Directors' Institute Finland. Kirsi Komi har tidigare haft ledande
positioner inom Nokia.

Monica Lingegård är född 1962 och har en civilekonomexamen från
Stockholms Universitet. Monica Lingegård är VD för Samhall,
styrelseordförande i Swedish Space Corporation Group och
styrelsemedlem i Orio AB (tidigare Saab Parts AB), Svenskt Näringsliv
och Almega. Monica Lingegård har tidigare haft ledande positioner hos
G4S Solutions, Prenax, Spray Razorfish och SEB.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade
revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av nästa
årsstämma. Valberedningens förslag överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag
eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit
föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några
avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
(punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 1 530 755
915 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en
utdelning om 26 570 032 kronor, vilket motsvarar 0,50 kronor per
aktie, och att återstående belopp om 1 504 185 883 kronor balanseras
i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den
22 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas
utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den
26 maj 2017.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare fram till årsstämman 2018 enligt i
huvudsak följande.

Ersättning till ledande befattningshavare ska omfattas av fast lön,
rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen
ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla
individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av en årlig rörlig kontant lön och en
långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller
aktierelaterade instrument i Humana AB. Rörlig lön ska förutsätta
uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av
aktier och/eller aktierelaterade instrument i Humana AB ska kunna
utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av
bolagsstämman. Den rörliga ersättningen (summan av kortsiktig och
långsiktig ersättning) är maximerad till 30 procent av den under året
utbetalade grundlönen till den verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av
engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett
belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga
kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Humanas
sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid
om högst 6 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande
6 månaders fast lön. Då anställningstiden överskrider fem år ska
uppsägningstiden från bolagets sida utökas till tolv månader, medan
den från den ledande befattningshavarens sida ska förbli sex månader.
För verkställande direktören gäller vid uppsägning från bolagets sida
en uppsägningstid om 6 månader och ett avgångsvederlag om 12 månader.
Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes
sida. Avtal om avgångsvederlag träffas separat efter beslut i
ersättningsutskottet.

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för friskvård,
sjukvårds- och sjukförsäkring, ska utgöra en mindre del av den totala
kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt
brukligt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De som omfattas av riktlinjerna för ledande befattningshavare är
verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Kostnader för rörlig ersättning
Kostnaderna för den rörliga ersättningen till ledande
befattningshavare i enl...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.