Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Humana AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption i Humana

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE.

Managers (som definierat nedan) har meddelat Humana AB ("Humana" eller
"Bolaget") och Humana's huvudägare, fonder rådgivna eller förvaltade
av Argan Capital Management L.P. ("Argan Capital") att
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 1 683 029
befintliga aktier i Humana.

· I samband med noteringen av Humana lämnade Argan Capital en
övertilldelningsoption till Managers omfattande högst 1 683 029
befintliga aktier, att användas för att täcka övertilldelning av
aktier och eventuell stabilisering av aktiepriset efter noteringen

· Ingen prisstabilisering har genomförts sedan noteringen och med
hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Managers beslutat att
utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta
stabiliseringsperioden

· Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 14 305
750 aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 26,9
procent av det totala antalet aktier utestående i Humana

· Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Argan
Capital 29 606 290 aktier i Humana, motsvarande cirka 55,7 procent av
det totala antalet utestående aktier och röster i Humana

Rådgivare
I samband med noteringen var Carnegie och SEB Joint Global
Coordinators och Joint Bookrunners, och ABG Sundal Collier och DNB
var Joint Bookrunners (tillsammans "Managers"). Mannheimer Swartling
var legal rådgivare till Humana och Argan Capital och Gernandt &
Danielsson var legal rådgivare till Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 08:00 den 5 april 2016.

Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 14 000 hel- och
deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och
familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med
särskild service enligt LSS. Humana har sedan 2001 utvecklats från
att vara ett nischat bolag inom personlig assistans till att idag
vara ett omsorgsbolag med ett brett utbud av högkvalitativa
omsorgstjänster. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ-
och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge är Humana den näst
största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg.

Humanas målsättning är att dagligen bidra till att förbättra
livskvaliteten för alla de människor som är kunder och klienter hos
Humana. Fokus i verksamheten ligger på kvalitet och kundnytta med den
gemensamma värdegrunden och visionen som utgångspunkt. Humana
eftersträvar att vara en pålitlig och ansvarsfull arbetsgivare samt
en långsiktig samarbetspartner med stort samhällsengagemang som
driver utveckling och förbättring i branschen.

Bolaget har sedan 2009 årligen ökat sin nettoomsättning med i
genomsnitt 22 procent, drivet av såväl organiska initiativ som
flertalet förvärv. Humanas strategi är att fokusera verksamheten inom
segment som kännetecknas av fritt kundval samt verksamheter i egen
regi. Under 2015 hade Humana en nettoomsättning om 5 593 MSEK och ett
rörelseresultat om 312 MSEK.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitteras av Humana i någon jurisdiktion där ett
sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I andra EES-medlemsstater, än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med varje relevant implementeringsåtgärd,
"Prospektdirektivet"), kan ett sådant erbjudande endast lämnas i
enlighet med undantag i Prospektdirektivet eller till "kvalificerade
investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets
definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett
erbjudande om att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här
omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den
vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att
de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med
Securitites Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i
paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer
som rör investeringar och som faller inom definitionen av
"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet
som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana
personser benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte
är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har
offentliggjorts och finns tillgängligt på Humanas hemsida
(www.humana.se), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden
(www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB:s
hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) samt Avanzas
hemsida (www.avanza.se). Detta pressmeddelande utgör annonsering och
är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare
får inte förvärva värdepapper som nämns i detta pressmeddelande annat
än på basis av information som ingår i prospektet.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden
var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden
föremål för kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda och
andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga
och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter,
oförutsedda och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska
resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de
framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000
engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster
till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt
till ett bra liv". 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK.
Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har
huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se
(http://www.corporate.humana.se)eller http://corporate.humana.se
(http://www.corporate.humana.se) (http://www.corporate.humana.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/humana-ab/r/utnyttjande-av-overtilldelningsopt...
http://mb.cision.com/Main/11148/9949006/496386.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.