Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-07

Husqvarna AB: Kallelse till årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Aktieägarna i Husqvarna AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 10 april 2018 kl. 16:00 i Elmia Kongress och Konserthus,
Hammarskjöldsalen, Elmiavägen 15 i Jönköping.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen

den 4 april 2018,
· dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 april 2018 per
post till Husqvarna AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm,

per telefon 036-14 70 10 vardagar kl. 09:00-16:00 eller via bolagets
webbplats: www.husqvarnagroup.com/agm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden
(maximalt två) som kommer att närvara vid stämman. Uppgifterna som
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för
årsstämman 2018. För den som önskar företrädas av ombud
tillhandahåller bolaget ett fullmaktsformulär som finns tillgängligt
på bolagets webbplats. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör
denna insändas till ovanstående adress så att den når bolaget före
årsstämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering
ska vara införd i aktieboken onsdagen den 4 april 2018 måste
aktieägaren i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 112.439.600 A-aktier och 463.904.178
B-aktier, motsvarande sammanlagt 158.830.017,8 röster. Bolaget äger
inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

Dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
a) Individuellt val av styrelseledamöter
b) Val av styrelseordförande

12. Val av, och ersättning till, extern revisor

13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende revisors mandattid

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

15. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018)

16. Beslut om bemyndigande att ingå aktieswap-arrangemang för att
täcka åtaganden enligt LTI 2018 och andra tidigare beslutade
långsiktiga incitamentsprogram

17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Björn Kristiansson som ordförande vid
årsstämman.

Vinstdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2017 om 2,25
kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med
0,75 kronor per aktie med torsdagen den 12 april 2018 som första
avstämningsdag, dels 1,50 kronor per aktie med fredagen den 12
oktober 2018 som andra avstämningsdag. Om årsstämman beslutar i
enlighet med detta förslag är beräknad (i) sista dag för handel i
aktier i Husqvarna AB med rätt till den tillämpliga delen av
utdelningen, (ii) tillämplig avstämningsdag, och (iii) dag för
utbetalning från Euroclear Sweden AB, följande:

+-----------------------------+--------------------+-----------------+
| |Första |Andra |
| |utbetalning(0,75 |utbetalning(1,50 |
| |kronor per aktie) |kronor per aktie)|
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
|Sista dag för handel i |Tisdag 10 april 2018|Onsdag 10 oktober|
|Husqvarna-aktie med rätt till| |2018 |
|utdelning | | |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
|Avstämningsdag |Torsdag 12 april |Fredag 12 oktober|
| |2018 |2018 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
|Utbetalningsdag |Tisdag 17 april 2018|Onsdag 17 oktober|
| | |2018 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie
styrelseledamöter att väljas av stämman, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna erhåller följande
basarvode för styrelsearbete (inklusive tilläggsarvode för arbete i
utskott):

+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
| |Föreslaget arvode 2018 (SEK)|Arvode 2017 (SEK)|Ökning|
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
|Styrelsens |1.900.000 |1.825.000 |4 % |
|ordförande | | | |
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
|Styrelseledamot |545.000 |525.000 |4 % |
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
|Ordförande i |120.000 |120.000 |0 % |
|ersättningsutskottet| | | |
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
|Ledamot i |60.000 |60.000 |0 % |
|ersättningsutskottet| | | |
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
|Ordförande i |200.000 |190.000 |5 % |
|revisionsutskottet | | | |
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+
|Ledamot i |105.000 |100.000 |5 % |
|revisionsutskottet | | | |
+--------------------+----------------------------+-----------------+------+

Som tillägg till ordinarie basarvode enligt ovan och
kostnadsersättning för resor, föreslår valberedningen att ersättning
utgår för deltagande i varje fysiskt styrelsemöte i Sverige enligt
nedan (ingen ändring föreslås):

+--------------------------+-----------------------+
|Styrelseledamotens hemvist|Arvode per möte |
+--------------------------+-----------------------+
|Norden |Inget extra mötesarvode|
+--------------------------+-----------------------+
|Europa (utom Norden) |SEK 10.000 |
+--------------------------+-----------------------+
|Övriga länder |USD 3.500 |
+--------------------------+-----------------------+

Valberedningen uttalar att styrelseledamöterna förutsätts engagera sig
ekonomiskt i bolaget genom att inom en femårsperiod förvärva aktier i
bolaget till ett värde motsvarande ungefär ett årsarvode, beräknat
före skatt.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)

a) Individuellt val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av

1. Tom Johnstone,
2. Ulla Litzén,
3. Katarina Martinson,
4. Bertrand Neuschwander,
5. Daniel Nodhäll,
6. Lars Pettersson,
7. Christine Robins, och
8. Kai Wärn.

Samtliga föreslagna ledamöter presenteras närmare på bolagets
webbplats.

b) Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Tom Johnstone utses till
styrelseordförande.

Val av, och ersättning till, extern revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att Ernst & Young väljs som revisionsbolag för
följande period:

(A) från och med årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019,
förutsatt att årsstämman 2018 godkänner föreslagen ändring i bolagets
bolagsordning (punkt 13), eller

(B) om den föreslagna ändringen i bolagsordningen inte godkänns av
årsstämman 2018, från och med årsstämman 2018 intill slutet av
årsstämman 2022.

Ernst & Young AB har meddelat att Hamish Mabon kommer att vara
huvudansvarig revisor, under förutsättning att årsstämman godkänner
valberedningens förslag till val av revisor (punkt 12).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt
godkänd räkning, i enlighet med tidigare års praxis.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende revisors mandattid
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra
bolagsordningen genom att stryka nuvarande § 7 i sin helhet och
ersätta den med följande nya § 7.

§ 7

För revision av bolaget skall på bolagsstämma utses ett eller två
registrerade revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter.

Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som
hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret
efter det år då revisorn utsågs.

Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att ersättning till koncernledningen ska bestå av
fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på
årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra
förmåner. För verkställande direktören och övriga medlemmar av
koncern-ledningen tillämpas de riktlinjer för ersättning som
godkändes av årsstämman 2017. Styrelsen föreslår att motsvarande
riktlinjer ska godkännas av årsstämman 2018 för tiden intill slutet
av årsstämman 2019. Nytt för i år är att varje medlem i
koncernledningen förväntas bygga upp ett personligt innehav av
Husqvarna B-aktier, under de första fem åren i befattningen,
motsvarande ett värde av en årslön (fast lön brutto) som är
tillämplig för ett visst år.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning återfinns i det fullständiga
"Sty...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.