Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Husqvarna AB: Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 10 april 2014 i Jönköping.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning
fastställdes till den 15 april 2014 och utbetalning av utdelningen
beräknas ske den 22 april 2014. Styrelsen och verkställande
direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman
valda styrelseledamöter till nio, utan suppleanter. Årsstämman
beslutade därefter om omval av Lars Westerberg, Magdalena Gerger, Tom
Johnstone, Ulla Litzén, Katarina Martinson och Daniel Nodhäll samt
nyval av David Lumley, Lars Pettersson och Kai Wärn. Ulf Lundahl och
Anders Moberg avböjde omval. Lars Westerberg valdes till styrelsens
ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska
utgå med sammanlagt 5 595 000 kronor, varav 1 675 000 kronor till
styrelsens ordförande, 485 000 kronor vardera till övriga stämmovalda
ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i
revisionsutskottet erhåller 175 000 kronor och de två ledamöterna 75
000 kronor vardera, ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 100
000 kronor och de två ledamöterna 50 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att som
revisor utse Ernst & Young AB för perioden från årsstämman 2014 till
slutet av årsstämman 2018.

Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt
incitamentsprogram

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till Husqvarnas koncernledning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2014,
LTI 2014.

Återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var
tid inte överstiger tre procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv
av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att överlåta bolagets egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.
Överlåtelse av aktier får endast ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandena är att säkra bolagets förpliktelser
(inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade
incitamentsprogram genom att kontinuerligt anpassa det antal aktier
som innehas av detta skäl.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av högst 1 800 000 B-aktier
ska kunna ske till anställda i enlighet med LTI 2014.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission mot apportegendom av totalt högst
ca 57,6 miljoner B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under
perioden fram till årsstämman 2015. Emissionskursen för de nya
aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet
med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med
egna aktier.

Valberedning
Vid årsstämman 2013 beslutades att bolaget till dess bolagsstämman
beslutar annorlunda ska ha en valberedning bestående av fem
ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en
av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna per den sista
bankdagen i augusti månad, vilka på förfrågan har uttryckt önskan att
delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Norrby, Investor Relations Manager, 08-738 93 35 eller
ir@husqvarnagroup.com

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om börs- och
clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april
2014 kl. 18.30.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter
som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers.
Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för
konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom
kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare
till både konsumenter och professionella användare i mer än 100
länder. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 30 miljarder kronor och
koncernen hade i snitt 14 000 anställda i drygt 40 länder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-husq...
http://mb.cision.com/Main/996/9565897/232283.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.