Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Hybricon: Delårsrapport jan - mars 2016

2016-05-18

Perioden januari - mars 2016

· Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 13 974 (kSEK 10 900)
· Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -3 320 (kSEK 750)
· Periodens resultat uppgick till kSEK -3 402 (kSEK 736)
· Resultat per aktie: SEK -0,23 (SEK 0,12)
· Eget kapital per aktie: SEK 3,10 (SEK 2,23)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2015.

Kommentarer avseende perioden

Bolaget har under perioden inlämnat två patentansökningar, som delvis
härstammar ur de projekt som bedrivs ihop med Energimyndigheten.

Bolaget har som en del i nuvarande order slutleveret en HAW 12
fullelektisk buss och Europas första batteriabostade laddstation med
mycket hög laddeffekt om 650 kW.

Under perioden genomfördes en företrädesemission om MSek 26,7 som blev
kraftigt övertecknad samt en riktad nyemission om MSek 10.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fem HAW 12 fullelektiska bussar har ankommit Hybricons anläggning för
driftsättning och leverans.

Fredrik Jonsson har via bolag investerat i Hybrion genom att förvärva 375 000 st aktier av Hybricons storägare Remod Invest AB. Fredrik Jonsson, senast verksam som VD för koncernen Cranab, är föreslagen till ny vice ordförande i Hybricons styrelse inför kommande årsstämma.

Hybricon ansluter till samverkan om öppet gränssnitt för laddning
(https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=77795). Volvo, ABB,
Siemens, Irizar, Solaris, VDL, och Heliox och ingår sedan tidigare i
samverkansgruppen.

VDs kommentarer om verksamheten

I november 2015 meddelade Bolaget att avtal ingåtts med det tjeckiska
företaget Ekova Electric a.s. i syfte att säkerställa
produktionsresurser för bussar i grundutförande. För den planerade
expansionen utsågs i januari 2016 Peter Norrman till Operativ chef.
Samtidigt anställdes två Key Account Managers, som omedelbart
påbörjade sitt arbete med att bearbeta den nordiska marknaden.

Styrelsen beslutade i januari att genomföra en företrädesemission om
MSEK 26,7 före emissions-kostnader som avslutades under april 2016.
Företrädesemission blev övertecknad. Till detta beslutade styrelsen
om en riktad nyemission om MSEK 10 före emissionskostnader i syfta
att att få en starkare ägarstruktur som genomfördes under samma
period. Styrelsen bedömer att med dessa åtgärder tryggas fortsatt
drift tolv månader framåt.

Arbetet med att ta fram produkter såsom tekniklicenser för
motorstyrning och Retrofit-Kit för att elektrifiera traditionella
bussar har framskridit. Retrofit-Kit är en konvertingssats för
dieselbussar att konverteras till fullelektriska bussar vilket är ett
sätt att behålla värdet på en bussflotta som redan köpts in. Tack
vare vår långa praktiska erfarenhet av bla motorstyrning och
batteriesystem kan Hybricon även fungera som teknisk leverantör till
elbussproducenter. Vi räknar med att kunna erbjuda dessa produkter
till försäljning under senare delen av 2016.

Hybricon har under perioden lämnat in två ansökningar om patent som
delvis kommer av samarbetet kring det projekt som vi har tillsammans
med Energimyndigheten. Särskilt patentet "System och förfarande för
kommunikation, prioritering, dirigering och laddning av elfordon via
laddstationer med eller utan lagringskapacitet" adderar värde till
bolaget och bolagets framtida produkter samt stärker bolagets
möjligheter som systemleverantör till andra bolag i branschen.

Hybricon är i ett viktigt läge där försäljning och produktion lyfts
fram som en central del för Hybricon. Den föreslagna nya vice
styrelseordföranden Fredrik Jonsson har mångårig erfarenhet både som
VD och styrelseordförande. Kundfokus, marknad och internationell
försäljning har alltid varit kännetecknande för Fredriks arbete. Han
har gedigen erfarenhet av lönsamhetsstyrning, produkt- och
produktionsutveckling vilket genomsyrat verksamheter i tidigare
bolag. Fredriks kompetens kan ta bolaget vidare till nästa nivå.
Vidare föreslås det att förstärka styrelsen med två ledamöter, Åsa
Ögren och Torstein Bratvold.

Åsa Ögren har erfarenhet från flera olika branscher och befattningar.
Åsa sitter i flera bolagsstyrelser bla L&S-gruppen, GF Chansen och
Umeå Biotech incubator/uminova och har även ideella uppdrag
Västerbottens idrottsförbund. Hon har tidigare arbetat som
heltidspolitiker som Kommunstyrelseledamot och med ordförandeuppdrag
i byggnadsnämnd och ett antal kommunala bolag samt nationella uppdrag
i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Åsas breda kontaktnät över
hela landet är värdefull tillgång för Hybricons framtida affärer.

Torstein har över trettio års erfarenhet som företagare och ledare av
tjänsteproducerande företag i IT-branschen. Bland han uppdrag idag
hittar man bland annat rollen som vice ordförande i L&S Gruppen AB
och styrelsemedlem för NLC Ferry Ab Oy (Wasaline)
(https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=NLC+Ferry+Ab+Oy+%28Wasaline%2...).
Han är ägare till Bratvold Invest och tidigare VD och delägare av
upKeeper Solutions AB. Torsteins erfarenhet av tjänsteproduktion och
IT kommer vara ett bra stöd när Hybricon vidareutvecklar nästa
generations service- och underhållsystem.

I syfte att marknadsföra vårt varumärke har Hybricon deltagit vid fyra
olika seminarier för potentiella lokaltrafikskunder i Norge som har
avhandlat elektrifieringen av bussar i stadstrafik. Vilket har
resulterat i ytterligare offereringar. Hybricon har liknande
seminarier inbokade för finska marknaden varav det första är i
Helsingfors. Vi har skapat ett säljkontor i Skåne i syfte att nå den
sydsvenska och danska marknaden med lokal förankring.

Jonas Hansson

Verkställande direktör

Resultat för perioden jan - mars 2016

Under perioden jan-mars 2015 (2014) uppgick Bolagets rörelseintäkter
till kSEK 13.974 (kSEK 10.900) varav huvudsakliga ökningen kommer av
ökad nettoomsättning.

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om 14,1 mkr (5,7
mkr), produkter i arbete -2,5 mkr (0,7 mkr) samt aktiverat arbete om
2,2 mkr (4,2 mkr) och övriga intäkter om 0,2 mkr (0,3 mkr). Hybricon
har levererat en buss och en laddstation till kunden Umeå
Kommunföretag (UKF) vilket speglar sig i den ökade nettoomsättningen
positivt.

Periodens rörelsekostnader uppgick till 17,3 mkr (10,2 mkr).
Kostnaderna består huvudsakligen i direkta materialkostnader om 8,9
mkr (3,7 mkr), Övriga externa kostnader om 2,3 mkr (3 mkr) och
personalkostnader om kSEK 4,9 mkr (3,0 mkr) samt värdeminskning
enligt plan om kSEK 1,2 mkr (0,5 mkr), vilket var en stor ökning
jämfört med motsvarande period 2015. Kostnadsökningen beror på att
under första kvartalet 2015 var bara en buss i produktion, under
första kvartalet 2016 är det fem stycken HAW12 som ligger i
produktion och skall levereras ut under andra kvartalet, vilket klart
påverkar kostnaden gällande direkt material och personalkostnader,
som då blir högre.

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till -3,3 mkr (0,8 mkr).
Minskningen av rörelseresultatet förklaras i huvudsak av försenad
leverans vilket medför att de fasta kostnaderna i form av hyra och
personal slår igenom på resultatet.

Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och
liknande resultatposter samt räntekostnader på rörelsekredit i bank.
Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -82
(kSEK -14). Försämringen av Resultatet från finansiella poster
förklaras i huvudsak av ökad belåning.

Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter
skatt för perioden uppgick till kSEK -3.402 (kSEK 736).

Eget kapital och likviditet

Den 31 mars 2016 uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 46.047 (kSEK
13.863) varav kSEK 4.288 (kSEK 621) utgjordes av bundet eget kapital
och kSEK 41.759 (kSEK 13.242) utgjordes av fritt eget kapital. Det
bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital Ksek 1.299 samt av
fond för utvecklingsutgifter vilket är enligt den ändring som har
skett i Årsredovisningslagen.[1] (http://#_ftn1) Ökningen av det egna
kapitalet förklaras med de två nyemissioner som genomfördes under
första kvartalet.

Den 31 mars 2016 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 9.752 (kSEK
5.871). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank. Noteras
skall göras att ovan nämna nyemissioner inte var färdigbetalda vid
rapportperiodens utgång. Under april inkom ytterligare Ksek 12.672 på
bolagets konto härrörande från dessa emissioner.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till
kSEK -12.359 (kSEK -1.804) vilket främst förklaras genom att Hybricon
har slutfakturet kund för en buss och en laddstation och därmed har
kundfordringarna ökat med MSek 6.8 samt har Hybricon minskat sina
kortfristiga skulder med MSek 8.6.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till
kSEK -3.023 (kSEK -4.192). Hybricon har minskade investeringar beror
på att produktionsanläggningen börjar vara klar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till
kSEK 19.875 (kSEK 9.550)

vilket förklarades av att bolaget har under perioden genomfört två
nyemissioner, den första om kSEK 26.700 och den andra om kSEK 10.000,
före emissionskostnader.

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK 4.493
(kSEK 3.554).

Hybricon-aktien

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 1.484.632,60. fördelat på
14.846.326 st aktier. Akties kvotvärde uppgår till SEK 0,10. Samtliga
aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar
och vinster. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt
överlåta aktierna, se dock undantaget nedan. Innehavare av aktier har
företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten
kan dock förekomma. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen
har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i
elektroniskt format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för Bolagets
aktier är SE0006966115. Hybricons akties så kallade kortnamn är HYCO.

Bolagets tre aktieägare före noteringen på Aktietorget, ReMoD Invest
AB, HF Holding AB och Array Consulting AB, ingick den 5 mars 2015 ett
så kallat lock-up avtal innebärande att de ej får avyttra aktier
köpta under nyemissionen juni 2015 till och med 12 månader efter
bolagets första handelsdag.

Ägarförhållanden

Ägarförhållande per 2016-03-31

Namn Antal aktier Andel %
ReMoD Invest AB 4 584 252 34,4%
HF Holding AB 1 063 664 8,0%
Clearstream Banking SA 900 000 6,7%
Array Consulting 558 584 4,2%
Avanza Pension 177 894 1,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 160 048 1,2%
Jan Ha...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.