Du är här

2017-05-18

Hybricon: Delårsrapport jan - mars 2017

Perioden januari - mars 2017

· Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 399 (kSEK 13 974)
· Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -9 322 (kSEK -3 320)
· Periodens resultat uppgick till kSEK -9 415 (kSEK -3 402)
· Resultat per aktie: SEK -0,63* (SEK -0,23)
· Eget kapital per aktie: SEK 2,78* (SEK 3,10)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2016.

*Antal aktier före genomförd företrädesemission.

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Den 27 januari meddelades att den extra bolagsstämman bemyndigat
styrelsen att genomföra en företrädesemission.

· Den 27 januari meddelades att styrelsen, efter bolagsstämman,
beslutat att genomföra en företrädesemission med vidhängande
köpoption. Emissionsbeloppet uppgick till 35 631 kSEK före kostnader
i samband med emissionen. Teckningstiden var 15 mars till och med 31
mars.

· Den 2 februari tilldelade Aktietorgets disciplinkommitté Hybricon
en allvarlig erinran, med anledning av att Hybricon tidigare gjort
sig skyldigt till ett flertal överträdelser av noteringsavtalet.

· Den 13 februari meddelade Aktietorget att Hybricon återförs från
observationslistan till den ordinarie listan, efter att osäkerhet
kring den framtida finansieringen undanröjts.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april blev det klart att nyemissionen fulltecknades. Inklusive
teckningsåtagande (exklusive garantiåtagande) tecknades
företrädesemissionen till cirka 34,4 MSEK motsvarande en
teckningsgrad om cirka 97 procent. Genom företrädesemissionen har
Hybricon tillförts cirka 25,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka
6,3 MSEK samt kvittning av lån från huvudägare om 4 MSEK.

· Den 11 april 2017 köpte Hybricons vd Johan Suup 70 000 units av
styrelseordförande Fredrik Jonsson genom ett så kallat off
market-förvärv.

· Under de närmaste månaderna uppgraderas hjulmotorerna i samtliga
bussar tillverkade av Hybricon Bus System AB (publ), efter avtal med
hjulmotorernas leverantör. Leverantören står för merparten av
kostnaden. Hybricon kommer att betala omkring 2 miljoner kronor för
uppgraderingen. 1,2 MSEK betalades vid projektets uppstart och 0,8
MSEK kommer att betalas under projektet gång till leverantören enligt
avtalet, som även innefattar garantiförlängning och
produktförbättring som motiverar att slutkund står för en begränsad
del av totalkostnaden. Projektet beräknas pågå fram till hösten.

· Per den 18 maj 2017 var 8 av 9 elbussar i drift i Umeå kommun,
varav en av elbussarna är en teknisk reservbuss. Hybricon beräknar
att 9 av 9 elbussar kommer vara i drift under juni månad.

VD:s kommentarer om verksamheten

Första kvartalet 2017 var händelserikt för Hybricon. Arbetet med att
säkerställa framtida finansiering via en nyemission påbörjades.
Nyemissionen, som avslutades under april, fulltecknades och tillförde
Hybricon cirka 25,5 MSEK. Med kapitaltillskottet fortsätter vi vårt
löpande arbete med fokus på säljaktiviteter samt utvecklings- och
kvalitetsförbättringar.

En av Hybricons styrkor, som inte ska underskattas, är att vi har
förmånen att ha en god och konstruktiv dialog med våra långsiktiga
och stabila huvudägare som stöttar oss, samt har ett genuint
engagemang för att fler än Umeåborna ska få en bättre stadsmiljö.

Hybricon är ett teknikföretag som ligger i framkant. Just nu pågår ett
teknikskifte och med den försäljning om nio bussar som hittills
genomförts har vi skaffat oss ännu bättre produktkännedom.

Genombrott för elbussmarknaden

Vi tror på en fortsatt framfart för elbussmarknaden under 2017, en
utveckling som fortsätter 2018. Hybricon står rustat för att nå en
ännu starkare ställning när marknaden expanderar. Min positiva syn
grundas bland annat dels på att en rad potentiella kunder står inför
investeringar i elfordon under 2017 som vi för förhandlingar med.
Dels på att vi har tryggare finansiering genom den framgångsrika
nyemissionen.

Dessutom har de stora omstruktureringar Hybricon gjort under 2016
skapat förutsättningar för en mer flexibel verksamhet och lägre fasta
kostnader. Det handlar bland annat om en större andel tillverkning
hos underleverantörer samt om minskad egen direkt personalstyrka.

Åtgärdar tidigare problem

Under kvartalet påbörjades även arbetet med att uppgradera
hjulmotorerna i samtliga bussar, efter avtal med hjulmotorernas
leverantör. Det är glädjande att vi genom samarbete tar oss framåt
och åtgärdar de kvalitetsproblem från Hybricons tidigare år som i
vissa fall medfört stillestånd och olägenhet för såväl resenärer som
operatören.

Genom uppdateringen räknar vi med att nå klart över de kundkrav som
gäller för tillgänglighet och driftsäkerhet. Våra bussar är bland de
absolut bästa som finns på marknaden. De är ultrasnabbladdade, har
noll-utsläpp och är nästan ljudlösa. De har dessutom hög
verkningsgrad med åtföljande låg energiförbrukning, och är anpassade
för maximal energiåtervinning och vinterförhållanden genom bland
annat fyrhjulsdrift. Vi fortsätter att arbeta hårt för att förvalta
omvärldens förtroende och vässa våra produkter ytterligare.

Avslutningsvis är det glädjande att Hybricons elbussar idag har kört
500 000 kilometer i verklig drift hos Umeås lokaltrafikbolag - vilket
tydligt illustrerar hur snabbt vår bussverksamhet rör sig framåt. Jag
är fullt och fast övertygad om att våra bussar framöver kommer att
bidra till en bättre stadsmiljö för många fler än Umeåborna.

Johan Suup

Verkställande direktör

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37
06 email johan.suup@hybricon.se eller

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email
dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 Maj 2017.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/delarsrapport-jan---mars-2017,c2267768
http://mb.cision.com/Main/12490/2267768/676193.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.