Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Hybricon: Delårsrapport januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 8 789 (kSEK 6 463)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -588 (kSEK -4 645)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -2 498 (kSEK -8 022)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -2 531 (kSEK -8 694)
  • Resultat per aktie: SEK -0,51 (SEK -0,02)*
  • Eget kapital per aktie: SEK 2,85 (SEK 0,06)*

Andra kvartalet april - juni 2021

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 1 883 (kSEK 3 122)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -2 112 (kSEK -2 577)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -2 309 (kSEK -4 265)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -2 311 (kSEK -4 479)

* Antal aktier vid 2021-06-30: 4 967 238 (2020-06-30: 496 723 803)

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2020.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 15 april 2021 meddelade Hybricon att Bolaget ingår lokalt samarbetsavtal i Umeå med Transdev Sverige AB. Hybricon kommer fortlöpande att utföra reparationer på de bussar som används i region- och E4 trafik. Avtalet beräknas vara värt ca 100 kSEK per månad.

Den 2 maj 2021 meddelade Hybricon att serviceverksamheten hålls stängd under vecka 18 på grund av att ett antal medarbetare insjuknat i Covid-19. Beslut om nedstängning av serviceverksamheten gjordes för att förhindra ytterligare smittspridning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 6 juli 2021 meddelar Hybricon att Bolaget och Transdev signerade ett avtal gällande två elektriska stadsbussar av märket King Long PEV12, utrustade med 422 kWh batterikapacitet. I affären ingår även laddningsutrustning på 240 kW för så kallad depåladdning. Diskussioner förs även gällande ett serviceavtal för de två bussarna. Den totala affären, inklusive serviceavtalet, har en potential att uppgå till totalt drygt 10 miljoner kronor.

Den 12 juli 2021 meddelade Hybricon att Bolaget kommit överens om att utöka samarbetet med Transdev gällande service och underhåll i Umeå. Uppgörelsen innebär att Hybricon åtar sig ytterligare arbete under det tredje kvartalet för att sedan återgå till det ursprungliga samarbetsavtalet som tecknades 2021-04-15.

VD har ordet

Kvartal två 2021 markerar en vändpunkt för Hybricon.

För första gången på många år finns inga Arctic Whisper bussar på Umeås gator. Det är ett litet men viktigt stycke svensk industrihistoria som nu slutförts. Ett framåtblickande projekt, fullt av entreprenörskap, djärvhet och kanske ett visst mått av aningslöshet. Det är i efterhand lätt att konstatera att för att lyckas med en fullskalig industrialisering av busstillverkning krävs enorma insatser i form av kapital och uthålliga och kompetenta resurser.

Hybricon har nu kommit en bra bit i omställningen mot den strategi som togs fram i samband med att avtalet med King Long ingicks förra året. Denna strategi går i korthet ut på att sälja King Longs bussar samt utveckla den underliggande serviceverksamheten som generar en bas att stå på. 

Efter kvartalets utgång såldes de första King Longbussana till Transdev. Nu arbetar vi vidare med att ta ytterligare affärer i både Sverige och Danmark. Marknaden för elbussar växer och med de första bussarna sålda så ökar möjligheterna till ytterligare affärer.

Serviceintäkterna i kvartal två är dock under förväntan. Till viss del beror detta på av att vi tvingandes stänga ned verksamheten under knappt två veckor i samband med ett Covid-19 utbrott bland våra anställda. Men också på grund av utmaningarna med att snabbt ställa om från ett serviceavtal med ett grundläggande intäktsflöde till att generera intäkter från nya kunder. Denna omställning har också till delar försvårats av Covid-19 restriktioner.

I och med att Arctic Whisper projektet är avslutat kan vi nu med full kraft nyttja vår kompetens och uppbyggda erfarenhet till att fokusera på att skapa en verksamhet där vi levererar god tillgänglighet med hög kvalitet till befintliga och nya kunder. Vi har under perioden även fått kvitton på att vi är på rätt väg i detta arbete då vi tecknat ett serviceavtal med Transdev. Denna relation har förstärkts ytterligare efter periodens utgång då vi kommit överens med Transdev om utökat samarbete samt att vi tecknat ett avtal gällande två bussar som beräknas vara i trafik senast i april 2022.

Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla serviceaffären. Vi arbetar på bred front med olika alternativ för att öka volymerna. Vi har en skapat en bra grund att stå på och vi har kompetent och motiverad personal samt kapacitet i verkstaden. Det skall vi kunna få bättre effekt av.

Marknaden för elbussar växer stadigt i Norden. Trots att branschen präglas av både långa ledtider och beslutsprocesser är vår bedömning att det finns goda möjligheter för Hybricon att ta ytterligare affärer.

Mårten Fuchs, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik, 
CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Författare Cision