Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Hybricon: Delårsrapport januari - mars 2021

2021-05-11

Perioden januari - mars 2021

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 6 906 (kSEK 3 341)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 524 (kSEK -2 067)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK -189 (kSEK -3 756)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -220 (kSEK -4 214)
  • Resultat per aktie: SEK -0,04 (SEK -0,03)*
  • Eget kapital per aktie: SEK 3,32 (SEK 0,05)*

* Antal aktier vid 2021-03-31: 4 967 238 (2020-03-31: 153 956 675)
Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2020.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Den 01 februari 2021 beslutade Umeå Kommunföretag AB att tillsammans med Hybricon Bus System AB avveckla pilotprojektet kring omställningen av Umeås lokaltrafik. Med anledning av detta beslut har styrelsen i Hybricon Bus System AB beslutat att genomföra en nedskrivning av kvarvarandebalanserade utvecklingskostnader per 2020-12-31. Nedskrivningen som uppgår till 4,4 MSEK är inte kassapåverkande.

Som ytterligare följd av beslutet den 01 februari 2021 har Hybricon skrivit av det till bussarna tillhörande reservdelslagret. Även denna åtgärd är ej kassapåverkande och har skett i samband med att ett slutgiltigt avtal ingåtts med UKF. Nedskrivningen redovisas i första kvartalet 2021 under posten Avskrivningar och nedskrivningar.

Den 10 mars 2021 kom UKF och Hybricon överens om att busstrafiken och tillhörande serviceavtal upphör den 26 april 2021. Hybricon kompenseras för att avtalet upphävs i förtid. Resultateffekten redovisas i första kvartalet 2021. I samband med utbetalningen av nämnda kompensation, amorterar Hybricon 2 MSEK på lånet från UKF. Mellanhavandena regleras i andra kvartalet 2021 och redovisas i denna rapport under omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 15 april 2021 meddelade Hybricon att Bolaget ingår lokalt samarbetsavtal i Umeå med Transdev Sverige AB. Hybricon kommer fortlöpande att utföra reparationer på de bussar som används i region- och E4 trafik. Avtalet beräknas vara värt ca 100 kSEK per månad.

Den 2 maj 2021 meddelade Hybricon att serviceverksamheten hålls stängd under vecka 18 på grund av att ett antal medarbetare insjuknat i Covid-19. Beslut om nedstängning av serviceverksamheten gjordes för att förhindra ytterligare smittspridning.

 

VD har ordet

Under det kvartal som nu gått har Bolaget arbetat med att avveckla Arctic Whisper-projektet. Diskussionerna har förts med representanter från Umeå Kommunföretag AB samt Transdev Sverige AB. Överenskommelsen med UKF har inneburit ett antal resultatpåverkande engångseffekter under perioden. Utöver positiva engångseffekter för kvartalet är Bolaget nu renodlat utifrån den uppsatta strategin där en väl fungerande serviceverksamhet skall vara en grund att stå på. Detta kommer att ge stöd till att fortsätta driva utvecklingen av affären med King Long.

Avslutet av Arctic Whisper-projektet har gått enligt plan. Hybricon står därmed väl positionerat med den kompetens som upparbetats under de senaste 10 åren och som fortsatt finns i Bolaget. Givet företagets historia har Hybricon ett försprång vad gäller teknisk förståelse och nationell förmåga att avhjälpa tekniska fel och utmaningar. Detta är viktigt i ett framtida läge där King Long bussar är i drift i Sverige och Danmark.

Hybricon har under de senaste månaderna deltagit i ett antal större upphandlingar. Det har varit utmanande att möta vissa specifikationskrav i några av dessa upphandlingar där chanserna i övrigt bedömts som riktigt goda att tillsammans med operatören kunna skapa en intressant lösning. Inte minst har detta gällt de upphandlingar som berört CNG-bussar (biogas). CNG är ett område som kommer vara fortsatt intressant för huvudmän och operatörer under relativt lång tid framöver. Hybricons bedömning är att King Long har ett konkurrenskraftigt erbjudande även där CNG efterfrågas.

Under utvecklingsarbetet av den elektriska demobussen PEV15 har ett antal tekniska utmaningar uppstått. Dessa är nu hanterade men det har inneburit att demobuss PEV15 klass 2 försenats. PEV15 beräknas nu vara i drift i Sverige under Q1 2022.

Under kommande kvartal ligger fokus på att fortsätta utveckla den påbörjade omställningen av serviceverksamheten i Umeå. Det är även glädjande att konstatera att Bolaget tecknat ett avtal med Transdev Sverige AB gällande service av bussarna på E4 trafiken i norra Norrland. Under återstoden av året är de uttalade målen att ta en första genombrottsaffär med King Long bussar, samt att säkerställa en väl fungerande och stabil servicegrund.

Mårten Fuchs
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik 
CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Författare Cision