Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Hybricon: Kallelse till Årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-2196,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2020 kl.
14.00 i Bolagets lokaler på Strömvägen 4, 901 32 Umeå. I händelse av
stort deltagande kommer annan lokal i Umeå att aviseras. Aktieägare
som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2020, dels anmäla
sin avsikt att delta till bolaget senast den 12 maj 2020. Anmälan ska
ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Strömvägen 4, 901 32
Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid
anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två)
som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som
företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet
som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband
med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år
från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
visande behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste för att ha rätt att delta i stämman omregistrera sina
aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan
vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid, så att sådan omregistrering ska
hinna verkställas.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se
samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronavirus (Covid-19)
bör aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som
är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför
stämman eller tillhör en riskgrupp, inte deltaga fysiskt utan rösta
via ombud. Som försiktighetsåtgärd kommer planerade anföranden
begränsas till ett minimum, antalet representanter från Bolaget
kommer att begränsas, det kommer inte att serveras någon förtäring
och det arrangeras heller inga kringaktiviteter i samband med
stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelsen och av revisor
11. Val av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen
13. Övriga ärenden
14. Ordförande avslutade stämman

Förslag till beslut
Aktieägaren Fredrik Jonsson, kommer genom fullmakt företräda ett antal
av de större ägarna, föreslår följande.

Angående punkt 8
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att årsstämman beslutar om
styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Angående punkt 9
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att årsstämman beslutar om 50 000
kr till var och en ledamot samt för ordförande 100 000 kr. Arvode
till revisor enligt löpande arvode. Arvodet föreslås betalas ut två
gånger per år, i december och maj.

Angående punkt 10
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att årsstämman beslutar om omval
av styrelsens ordförande tillika ledamot Martin Rogersson och av
ledamöterna Leif Herlitz, Gert Norrevik, samt Erik Albinsson

Angående punkt 11
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att stämman väljer till
valberedning Fredrik Jonsson tillika sammankallande, och Joakim
Larsson.

Angående punkt 12
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak
vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt
utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som
bolaget kan komma att genomföra.

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser,
bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket.

Övrigt
Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna
kallelse 153 956 675.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte
redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå fr.o.m. måndagen den 27 april
2020, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska
situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det
via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Johan Suup,
Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i april 2020
Hybricon Bus System AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, Verkställande direktör, tel +46 (0)70 533 37 06, e-mail:
johan.suup@hybricon.se eller

Erik Albinsson, tf CFO, tel +46(0) 70 492 78 33
www.hybricon.se
Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging[®] och depåladdade
elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster.
Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och
kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera
hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande.
Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet
HYCO.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hybricon/r/kallelse-till-arsstamma-i-hybricon...
https://mb.cision.com/Main/12490/3090513/1231131.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.