Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Hybricon: Kallelse till extra bolagsstämma i Hybricon Bus system AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon Bus system AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 19 november 2018 kl. 11.00 i Hybricons lokaler på
Korsvägen 1 i Holmsund. I händelse av stort deltagande kommer annan
lokal att aviseras. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i
stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken den 13 november 2018, dels anmäla sin avsikt att
delta till bolaget senast den 14 november 2018. Anmälan ska ske
skriftligen till Hybricon Bus System AB, Korsvägen 1, 913 35
Holmsund, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00.
Vid anmälan vänligen uppge namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgifter om det antal biträden (högst två)
som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som
företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet
som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband
med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år
från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan
omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om fyllnadsval till styrelse, se punkt 6 nedan

7. Beslut om att ändring av bolagsordningen, se punkt 7 nedan.

8. Beslut om föreslagen företrädesemission, se punkt 8 nedan.

9. Beslut om att ändring av bolagsordningen, se p 9 nedan.

10. Beslut om utgivande av teckningsoptioner, se p 10 nedan.

11. Beslut om förvärv av serviceföretag, se p 11 nedan

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen, se p 12 nedan.

13. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med
registrering.

14. Övriga ärenden.

15. Ordförande avslutade stämman.

Förslag till beslut

Aktieägaren Fredrik Jonsson, som representerar cirka 2,4 procent av
kapitalet och 2,4 procent av rösterna i Hybricon, föreslår följande:

Punkt 6; Med anledning av ledamoten Peter Östlund pga privata skäl
vill avsluta sitt styrelseuppdrag föreslås det att välja en ny
styrelseledamot. Valberedningen föreslår val av Gert Norrevik, Gert
är

egen företagare sedan 1982 inom grossistbranchen, industri
förnödenheter. Inriktad på marknadsföring, försäljning samt logistik.
Ägare till Rozy Service AB , org.nr 559090-0345. Innehar 3 042 412 st
aktier i Hybricon

Punkt 7, Beslut om ändring av bolagsordning

Med anledning av föreslagen företrädesemission föreslås det att ändra aktiekapitalets gränser till lägst 4 453 897,80 kr till högst 17 815 591,20 kr, nuvarande gränser är lägst 4 068 134,40 kr och högst 16 272 537,60 kr. Antal aktier föreslås ändras till lägst 44 538 978 stycken till högst 178 155 912 stycken aktier, nuvarande gränser är lägst 40 681 978 stycken och högst 162 725 376 stycken.

Bolaget beräknar att det ökade utrymmet måste skapas för att
företrädesemission skall kunna genomföras till föreslagen nivå, se p
8.

Punkt 8, beslut om föreslagen företrädesemission.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att genomföra en
företrädesemission med följande villkor. En, vid avstämningsdagen den
26/11-2018 innehavd aktie ger 3 uniträtter. En uniträtt ger rätt att
teckna 1 ny unit till en kurs om 0,19 kr. En unit består av en
nyemitterad aktie och en teckningsoption, det behövs tre
teckningsoptioner för att teckna en aktie, se p 10.

Ifall emissionen blir fulltecknad så uppgår antal aktier efter
genomförd föreslagen företrädesemission till 178 155 912 st och
aktiekapitalet uppgår till 17 815 591,20 kr. Om dessutom samtliga i
uniten ingående teckningsoptioner utnyttjas så kommer ytterligare 44
538 978 aktier och aktiekapitalet ökar med 4 453 897,80 kr. Vid
fullständigt utnyttjande kommer då antalet aktier uppgå till totalt
222 694 890 och aktiekapitalet uppgår till totalt 22 269 489,00 kr.

Teckning av unit skall ske från och med den 28/11-2018 till och med
den 12/12-2018.

Punkt 9, Beslut om ändring av bolagsordning.

Med anledning av styrelsens förslag till utgivande av
teckningsoptioner så föreslås ändring av aktiekapitalets gränser till
lägst 8 000 000 kr till högst 32 000 000 kr. Antal aktier föreslås
ändras till lägst 80 000 000 stycken till högst 320 000 000 stycken
aktier, nuvarande gränser är lägst 44 538 978 stycken och högst 178
155 915 stycken aktier.

Syftet med ändringen är att nedan föreslagen utgivande av
vederlagsfria teckningsoptioner skall rymmas inom aktiekapitalets
gränser.

Punkt 10, Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge ut vederlagsfria
teckningsoptioner i samband med ovan förslagen företrädesemission på
följande villkor. En unit består av en nyemitterad aktie och en
teckningsoption. Tre teckningsoptioner ger rätten att under perioden
2020-02-01 till 2020-02-28, 2020-05-01 till 2020-05-31, 2020-08-01
till 2020-08-31 eller 2020-11-01 till 2020-11-30 att teckna sig för
en aktie för 1 kr.

Vid fullt tecknande så ökar aktiekapitalet med 4 453 897,80 kr till 22
269 489,00 kr och antal aktier ökar vid fullt tecknande med 44 538
978 till 222 694 890 st aktier.

Punkt 11. Beslut om förvärv av serviceföretag.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förvärv av ett
serviceföretag i regionen. Förvärvet förutsätter godkännande från
stämmans beslut samt Hybricons styrelse. Affären är av typen kontant-
och inkråmsförvärv. Fullständigt förslag till beslut anslås senast
nedan datum.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

Aktieägare Fredrik Jonsson föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie
bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier,
konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter
till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms
inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall
kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens
bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission
eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med
villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i
huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning. För
giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer
än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13. VD bemyndigas vidare att vidta mindre justeringar av
ovanstående beslut som kan bli nödvändiga i samband registreringen av
ovan beskrivna transaktioner.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen, kommer att press meddelas samt hållas tillgängliga
på Bolagets kontor på Korsvägen 1, Holmsund fr.o.m. den 5 november
2018, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i
förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att:
VD Johan Suup, Korsvägen 1, 913 35 Holmsund.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna
kallelse

44 538 978 st.
Umeå i oktober 2018

Hybricon Bus System AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se
eller

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost
dennis.jensen@hybricon.se

www.hybricon.se
Om Hybricon

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
Spotlight med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
oktober.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se
eller

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost
dennis.jensen@hybricon.se

www.hybricon.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2018.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/12490/2648259/928830.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.