Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Hybricon: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HYBRICON BUS SYSTEM AB (PUBL)

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-2196,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 mars 2020
kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 23 mars
2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("VPC") förda
aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 24 mars 2020.

Anmälan ska ske genom mail till ir@hybricon.se eller per telefon:
090-77 09 00. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om
aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, senast den 23 mars 2020 tillfälligt ha
registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
den 23 mars 2020.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se
samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Bolagsordning
7. Bemyndigande
8. Ordförande avslutade stämman

Angående punk 6
Aktieägaren Fredrik Jonsson, som representerar cirka 0.7 procent av
kapitalet och 0.7 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att
bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning innebärande
följande ändringar.

Nuvarande lydelse: Ny lydelse:
§ 1 Firma Bolagets § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Hybricon Bus
firma är Hybricon Bus System AB (publ).
System AB (publ).
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 590
Aktiekapitalet ska 000 kronor och högst 18 360 000 kronor.
vara lägst 4 600
000 kronor och högst
18 400 000 kronor.
§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 153 000
Antalet aktier ska 000 stycken och högst 612 000 000 stycken.
vara lägst 80 000
000 stycken och
högst 320 000
000 stycken
§ 9 Ärenden på § 9 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande
årsstämman På ärenden behandlas.
årsstämman ska 8. 1. Val av ordförande.
följande ärenden 9. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
behandlas. 10. 3. Val av en eller två justeringsmän.
1. 1. Val av 11. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen
ordförande. sammankallad.
2. 2. Upprättande 12. 5. Godkännande av dagordning.
och godkännande av 13. 6. Framläggande av årsredovisningen och
röstlängd. revisionsberättelsen.
3. 3. Val av en 14. 7. Beslut om följande.
eller två a) Fastställande av resultaträkningen och
justeringsmän. balansräkningen. b) Dispositioner beträffande
4. 4. Prövande av om aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
stämman blivit fastställda balansräkningen.
behörigen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
sammankallad. verkställande direktören.
5. 5. Godkännande av 12. 8. Fastställande av antalet
styrelseledamöter.

dagordning. 13. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och
6. 6. Framläggande revisorn.
av årsredovisningen 14. 10. Val till styrelsen och av revisor.
och 15. 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt
revisionsberättelsen. aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

7. 7. Beslut om
följande.
a) Fastställande av
resultaträkningen och
balansräkningen. b)
Dispositioner
beträffande
aktiebolagets vinst
eller förlust enligt
den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna
och verkställande
direktören.
8. 8. Fastställande
av antalet
styrelseledamöter och
eventuella
suppleanter.
9. 9. Fastställande
av arvoden till
styrelsen och
revisorn.
10. 10. Val till
styrelsen och av
revisor.
11. 11. Annat ärende,
som ska tas upp på
stämman enligt
aktiebolagslagen
(2005:551) eller
bolagsordningen.
§ 11 § 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara
Avstämningsförbehåll registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
Bolagets aktier ska (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
vara registrerade i finansiella instrument.
ett
avstämningsregister
enligt 4 kap. lagen
(1998:1479) om
kontoföring av
finansiella
instrument.

Angående punkt 7
Aktieägaren Fredrik Jonsson, som representerar cirka 0.7 procent av
kapitalet och 0.7 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska
kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak
vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt
utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som
bolaget kan komma att genomföra.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas
tillgängligt hos bolaget på adressen Strömvägen 4, 901 32 Umeå och på
dess hemsida, www.hybricon.se, senast två veckor före bolagsstämman.
Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information:
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post:
johan.suup@hybricon.se eller

Erik Albinsson, Ekonomichef, +46 (0)70 492 78 33, e-post:
cfo@hybricon.se

www.hybricon.se
Om Hybricon Bus Systems AB
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
Spotlight med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
februari.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hybricon/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/12490/3043243/1199489.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.