Du är här

2017-05-23

Hybricon: Kommuniké från årsstämma i Hybricon

Den 22 maj hölls årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
på årsstämman var eniga.

astställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av
ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens
ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Fredrik Jonsson,
Martin Rogersson, Åsa Ögren, Robert Öhman samt nyval av Leif Herlitz.
Fredrik Jonsson omvaldes till styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes till revisor, med Anders Rinzén som påskrivande
revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande
Fredrik Jonsson med 100 000 kr samt till var och en ledamot 50 000
kr. Arvode till revisor beslutades att fastställas till enligt offert
för revisionsuppdraget och för övriga ärenden enligt löpande räkning.

Stämman beslutade att välja Peter Östlund och Joakim Larsson till
valberedning.

Ändring bolagsordning
Stämman beslutade att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 4 068
134,40 kr till högst 16 272 537,60 kr. Att antal aktier ändras till
lägst 40 681 344 st till högst 162 725 376 st aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen bemyndigas att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma,
besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev
eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier
sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets
gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande
skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie
skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak,
vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt
utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som
bolaget kan komma att genomföra.

Inga övriga frågor avhandlades.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, vd, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37
06

Dennis N Jensen, ekonomichef och IR-ansvarig, +46 (0)70 573 22 78
Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/kommunike-fran-arsstamma-i-hybricon...
http://mb.cision.com/Main/12490/2271873/678573.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.