Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-27

Hybricon: Kommuniké från extra bolagsstämma i Hybricon Bus system AB (publ)

Ägare i Hybricon Bus System AB (publ) har den 27 januari 2017 hållit
extra bolagsstämma i bolagets

lokaler med adress Sågverksgatan 10 i Holmsund. Alla beslut som
fattades var enhälliga och i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att välja in Robert Öhman till ledamot i
styrelsen.

Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen gällande
aktiekapitalets gränser till lägst 1 484 632,60 kr till högst 5 938
530,40 kr, samt antal aktier ändras till lägst 14 846 326 stycken
till högst 59 385 304 stycken aktier.

Stämman beslutade också att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma,
besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev
eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier
sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets
gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande
skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie
skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak,
vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning.

Inga övriga ärende uppkom på stämman.

Styrelsen beslutade på konstituerande styrelsemöte att välja Fredrik
Jonsson till ordförande för styrelsen. Torstein Bratvold och Åsa
Ögren kvarstår som ledamöter i styrelsen. Rollen som vice ordförande
utgår.

Som tidigare meddelat så har Hybricon rekryterat ny vd, Johan Suup.
Johan börjar sin anställning 2017-01-30 och nyvalda ordförande passar
på att hälsa Johan välkommen.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, VD och Tillträdande styrelseordförande, +46 (0)70 560
56 16

Dennis N Jensen, ekonomichef och IR-ansvarig, +46 (0)70 573 22 78
Om Hybricon

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med

Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande
eftermarknadstjänster.

Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar.
Bolagets

kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer.
Ambitionen med

varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med

tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med
kortnamnet

HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 januari 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/12490/2175522/620247.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.