Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Hypefactors A/S: Selskabsmeddelelse nr. 10-2019

Halvårsregnskab H1, 2019

København, Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 10-2019
København, 21. aug 2019

Halvårsregnskab H1, 2019

Media-tech virksomheden Hypefactors, der med base i kunstig intelligens
leverer en ny generation af teknologi til at monitorere og styrke
virksomheders og andre organisationers medieomdømme, præsenterer
regnskabstal for første halvår 2019.

Tallene viser en fremgang i omsætningen på 250% sammenlignet med den
tilsvarende periode i 2018. Resultatopgørelsen for 2018 udviser et resultat
på DKK -6.470.649 og selskabets balance ultimo perioden udviser en
egenkapital på DKK 15.152.745

Der er blevet investeret betydeligt i ambitiøs udvikling af selskabets
softwareplatform, der bl.a. giver brugerne en bedre og mere data-drevet
national og international medieovervågning. For at sikre en bedre balance
mellem hhv. investering i fremdrift og omkostninger, er der foretaget
omkostningsbesparende justeringer i forhold til personale, der vil slå
igennem i andet halvår af 2019.

Selskabets produkt, tech-platformen, rummer en række innovative aktiver
udviklet af højtuddannede specialister. Den intensive internationale kamp
om at tiltrække de dygtigste udviklere inden for ?big data?, kunstig
intelligens og machine learning bevirkede at rekrutteringen af de
nødvendige kvalificerede specialister tog længere tid end forventet,
hvilket forsinkede udviklingen og kommercialiseringen. Forsinkelsen til
trods er det lykkedes at rekruttere det nødvendige stærke data-team, der
vil bidrage til at styrke Hypefactors? løsning og dermed selskabet som
helhed.

Den forsinkede udvikling medfører at bestyrelsen vurderer at den
langsigtede kommercielle ambition om at nå en omsætning på DKK 100 mio.
forskydes fra det oprindelige 2021 til 2022. For året 2019 forventes en
omsætningsstigning på 300% ? 350% sammenholdt med regnskabsåret
2018. Hypefactors nettoomsætning for hele 2018 udgjorde DKK 737.310.

Hovedtal for 1H19 med sammenligningstal

DKK ?    1H2019  1H2018 
Nettoomsætning      861.050  245.581
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver      2.542.439 
1.417.220
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer     -2.105.613 -209.056
Andre eksterne omkostninger     -900.399 -448.541
Bruttoresultat     397.477  1.005.204
Personaleomkostninger     -7.117.874 -2.634.761
Resultat før afskrivninger      -6.720.397  -1.629.557
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver    
-1.407.017  -897.515
Resultat før finansielle poster      -8.127.414  -2.527.072
Finansielle indtægter     775 5.428
Finansielle omkostninger     -169.065 --408.077
Resultat før skat      -8.295.705  -2.929.721
Skat af årets resultat       1.825.055  644.539
Periodens resultat      -6.470.649  -2.285.182

Udvalgte balanceposter 

DKK ?   1H2019  1H2018 
AKTIVER  ?    ? 
Udviklingsprojekter ?  11.838.876 ? 10.242.916
Immaterielle anlægsaktiver  ?  11.838.876 ? 10.242.916
  ?    ? 
Deposita   222.850 222.850
Finansielle anlægsaktiver   222.850 222.850
ANLÆGSAKTIVER  ?  12.061.726 ? 10.465.766
?  ?  ?  ? 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  ?  418.456 ? 194.146
Andre tilgodehavender  ?  3.406.523 ?1.656.975
Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder ?  0 0
Periodeafgrænsningsposter   139.856 63.666
Tilgodehavender  ?  3.964.835 1.914.787
Likvide beholdninger  ?  2.200.459 1.014.106
OMSÆTNINGSAKTIVER  ?  6.165.295 2.928.893
AKTIVER I ALT  ?  18.227.021 13.394.659

DKK ?  1H2019  1H2018 
PASSIVER  ?  ?  ? 
Selskabskapital ?  866.884 ? 614.612
Reserve for udviklingsomkostninger  ?  10.655.062 ? 7.495.382
Overført resultat ?  3.630.798 ? 1.158.873
EGENKAPITAL  ?  15.152.745 ? 9.268.867
Hensættelse til udskudt skat ?  0 ? 0
Hensatte forpligtelser  ?  0 ? 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser  ?  666.828 ? 723.625
Gæld til tilknyttede virksomheder  ?  765.021 ? 873.958
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ?  ? 0 ? 200.000
Anden gæld  ?  659.193 ? 862.267
Periodeafgrænsningsposter   983.234 498.226
Kortfristede forpligtelser  ?  3.074.276 ? 3.158.076
GÆLDSFORPLIGTELSER  ?  3.074.276 ? 4.125.792
PASSIVER I ALT  ?  ? 18.227.021 ? 13.394.659

Rapporten er godkendt af bestyrelsen, og har ikke været underlagt revision
eller review.

Begivenheder

Der var markant tilgang af brugere. Mere end 12.000 virksomheder og andre
organisationer anvender således nu én eller flere dele af Hypefactors?
platform; flertallet på en ?freemium? løsning. Stadigt flere kom endvidere
til som kunder på den fulde platform; det gælder flere store virksomheder
og organisationer fra lande som Sverige, Norge, Spanien, Portugal og
Storbritannien ? foruden Danmark.

Hypefactors er innovativ media-tech, udviklet med kunstig intelligens, der
gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene mere automatiserede
og nemmere for brugerne. Platformen blev i første halvår udbygget,
forbedret, og forfinet yderligere, således at en række unikke tech-aktiver
nu er indeholdt.

International medieovervågning er en integreret del af Hypefactors?
platform. Stadigt større mængder af mediedata blev gjort nemt tilgængelige
for brugerne. Dette med egenudviklet crawlerteknologi og
partnerskabsaftaler, således at alt fra print- og onlinemedier til
Facebook, Instagram, Twitter og Reddit samt Trustpilot, andre
anmeldelsessider og diverse fora, medieovervåges. Brugernes
overvågningsmuligheder og muligheder for at præcisere søgningerne blev
udbygget yderligere.

Estimering af læsertallene på de enkelte medie-websites er en central del
af den effektanalyse, som kommunikationsspecialister har behov for.
Hypefactors har øget præcisionen ved at anvende en kombination af hhv. data
fra den førende autoritet på området og egenudviklet kunstig intelligens;
dette for bedst muligt at kunne estimere læsertallene.

Desuden er der sket markante nyudviklinger inden for betydende områder som
AI-baseret omdømme-analyse, tonalitets-analyse, emneklassificering,
landegenkendelse og sproggenkendelse, samt inden for Deep AI:
Side-segmentering og OCR.

Teamet blev styrket med ansættelser der styrker selskabets mulighed for at
realisere målsætningerne. Der blev ansat en Chief Operating Officer (COO)
David Pansbo, der kom til Hypefactors fra en stilling som CEO hos Private
Equity Insights. Han har brancheerfaring fra tidligere positioner hos media
intelligence-virksomheden Meltwater og den danske
medieovervågningsvirksomhed Infomedia. Han har også tidligere været
salgsdirektør i Serious Games Interactive og Graduateland.

Inden for ?big data? og kunstig intelligens lykkedes det at rekruttere et
ekstremt stærkt team. Som allerede bemærket har denne rekruttering taget
længere tid end forventet, hvilket har forsinket udviklingen og
implementeringen, men med det team, der nu er på plads, er der sket
markante og værdifulde fremskridt.

Udsigter

Selskabet oplever en stor interesse i markedet for at tilgå en
medieovervågningsløsning, der er bedre, billigere eller begge dele
sammenlignet med traditionelle løsninger inden for området.

Den forsinkede udvikling af elementer i platformen og de heraf afledte
effekter, medfører som allerede nævnt at bestyrelsen vurderer at den
langsigtede kommercielle ambition om at nå en omsætning på DKK 100 mio.
forskydes fra det oprindelige 2021til 2022. Med udgangspunkt i ovennævnte
forsinkelse, arbejder bestyrelsen på at styrke selskabets kapitalgrundlag.

Det er fortsat ambitionen, at selskabet opnår likviditetsmæssig break-even
i resultat før skat på månedsbasis i sidste del af 2019, alternativt senest
i Q1/2020. 

----

Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det
forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors
tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende
værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan
dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning,
automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler,
KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Denmark.

Yderligere oplysninger:

Casper Janns, direktør: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Pierre André Montjovet, bestyrelsesformand: Tlf: +41 (0)78 922 33 0,
e-mail: pamontjovet@bpdg.ch

Hypefactors A/S
Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.