Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-29

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB: Delårsrapport 2014-06-30

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Perioden januari-juni 2014

* Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period).

* Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr
föregående period).

* Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 147 636 kr (1 972 138 kr
föregående period).

* Årets resultat efter skatt uppgick till 3 203 491 kr (-52 252 kr föregående
period).

* Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden 3,11 kr (-0,05 kr
föregående period)

* Eget kapital per aktie före/efter utspädning 11,83 kr (1,88 kr föregående
period)

Väsentliga händelser under rapportperioden

Koncernen har sålt dotterbolaget Hyresfastighetsfonden 2010 nr 1 AB (u.n.ä).
Bolaget ägde två fastigheter, en bostadsfastighet i Sköllersta i Hallsbergs
kommun och en kommersiell fastighet i Frövi, Lindesbergs kommun. Lysbostäder
AB som innehåller en fastighet centralt belägen i Lysekil har förvärvats av
koncernen.

En fusionsansökan har lämnats in till Bolagsverket i syfte att fusionera
Hyresfastighetsfonden International AB med Hyresfastighetsfonden Management
Sweden AB (publ). Hyresfastighetsfonden International AB har ingen
verksamhet.

Händelser efter rapportperiodens slut

Utvecklingen av befintliga fastigheter fortgår. Det sker dels genom
fönsterbyte i husnummer 4 av 5 i Trollhättan dels genom optimering av värme
och standardhöjande åtgärder i lägenheterna i Trollhättan och Lysekil.

I enlighet med gällande regelverk har moderbolaget kallat till en extra
bolagsstämma den 28 augusti 2014 för att fastställa fusionen mellan
Hyresfastighetsfonden International AB och moderbolaget Hyresfastighetsfonden
Management Sweden AB (publ).

Allmänt om verksamheten

Koncernen Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ), org. nr.
556817-1812 investerar i fastigheter och fastighetsbolag samt
fastighetsrelaterade aktier.

Bolaget är ett moderbolag till:

* Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB
* Hyresfastighetsfonden International AB - under fusion
* Tordyveln Property AB
* Rosviks Property AB
* Lysbostäder AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) är noterad på Nordic Growth
Market (www.ngm.se) med kortnamn HFF MTF B.

Bolagets förväntade framtida utveckling

Koncernens målsättning är att växa organiskt genom köp och försäljning samt
utveckling av fastigheter. Diskussioner om nyförvärv fortgår och koncernen
har förhoppningar att kunna presentera 1 – 2 nya förvärv under hösten 2014.

VD har ordet

Koncernens utveckling och resultat i förhållande till dess storlek är
tillfredställande och har förbättrats jämfört med samma period tidigare år.
Per 30 juni 2014 är resultatet per aktie 3,11 kronor jämfört till -0,05
kronor per aktie den 30 juni 2013. Vi ser tydligt att vi är på rätt spår och
bedömer att vi har bra möjligheter att växa framöver med positiva resultat
som följd. Personligen skulle jag vilja se fler transaktioner såväl som fler
avvecklingar och genom det kunna presentera ett bättre resultat men tyvärr
måste vi dock gå i den takten som vår kostym ger utrymme till. Marknaden som
sådan är mycket gynnsam närmast beroende av det ränteläget som råder,
tillgängligheten till bra fastigheter samt genom ett bra nätverk, vilket har
utvecklats sedan starten.

Vi håller för närvarande på att utvärdera ett antal nya förvärv. Vår
målsättning är att genomföra 1 - 2 förvärv under kvartal fyra 2014. Det ena
förvärvet är av större karaktär och det andra något mindre, sammantaget
bidrar de till att vi storleksmässigt blir större än vad vi är idag.

Då vi är ett litet noterat fastighetsbolag måste vi låta verksamheten
utvecklas i den takt som vi har möjlighet till och med de verktyg som vi har
– effektivt, systematiskt, genom samarbete och inte minst med bra planering.
Genom organisk tillväxt och att vi i framtiden lättare ska kunna genomföra
nya förvärv, ser vi positiv på framtiden. I takt med att vi utvecklar
fastigheterna så börjar vi vår avvecklingsprocess inom fastighetsförsäljning
som ska generera ett bra resultat. Fastighetsbranschen i Sverige är stabil
och lönsam om man sköter den på rätt sätt och fokuserar på de ”rätta”
fastigheterna.

Vår ambition är inte att bli störst och vackrast. Vår ambition är att bli
effektivast och ha den bästa utvecklingen i viktiga nyckeltal, bland annat
avkastning på eget kapital, i branschen den kommande femårsperioden.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med att få in fler aktieägare. En ökad handel
leder i sin tur till bättre utveckling inom verksamheten då vi kan använda
nyemitterade aktier och andra instrument som obligationsskuldebrev med
tilläggsränta (vinstandelsbevis) i samband med nyförvärv.

Årsstämman den 12 juni 2014 gav oss bemyndigande att använda nyemitterade
aktier vid förvärv. Bemyndigandet gäller fram till och med nästa årsstämma.
Genom att använda bemyndigandet i samband med nyförvärv kommer det att stärka
balansen och resultatet som i sin tur borde stärka och stimulera bolaget på
ett positivt sätt.

Jag avslutar här och önskar Er alla aktieägare en bra höst och framgång. Matti
Lilljegren Verkställande direktör

Kort om Hyresfastighetsfonden:

Hyresfastighetsfonden är ett fastighetsbolag. Moderbolagets
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) B aktie handlas på Nordic
Growth Market MTF (www.ngm.se) med kortnamn HFF MTF B.

Koncernen Hyresfastighetsfonden består av moderbolaget Hyresfastighetsfonden
Management Sweden AB (publ), dotterbolagen Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2
AB, Tordyveln Property AB, Rosviks Property AB och Lysbostäder AB.

För vidare information, var vänlig kontakta:Hyresfastighetsfonden Management
Sweden AB (publ)

Matti Lilljegren

VD

Telefon: 019 - 55 55 346

E-post: ml@hyresfastighetsfonden.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.