Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-24

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB: Kallelse till extra bolagsstämma den 11 mars 2015 kl. 10.30 i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812)
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 11 mars 2015 klockan 10:30
med adress Oskarsparken 1, Örebro.

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 5 mars 2015 och senast den 5 mars klockan
16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Hyresfastighetsfonden
Management Sweden AB (publ), Box 1826, SE-701 18 Örebro eller per e-post
tillinfo@hyresfastighetsfonden.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress,
telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 5 mars 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.
Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Val av ny revisor
8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att justera mindre ändringar om sådana
uppkommer gentemot bolagsverket
9 Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7.
Val av ny revisor

Förslagets huvudsakliga innehåll:

Bolagsstämman föreslås fatta beslut att godkänna att välja Stefan Sahlin från
Redovisningshuset som Bolagets revisor.

Anledningen till val av ny revisor beror på att föregående revisor har lagt
ned sin revisionsverksamhet.

Örebro i februari 2015

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.