Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

IA Industriarmatur: Delårsrapport  IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2019

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ)

1 januari - 30 september 2019

Koncernen sammanfattning perioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 24 464 (24 744) Tkr
· Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -49 (-6) Tkr
· EBITDA-marginal uppgick till -0,2 (0,0) %
· Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -1 732 (-3 364) Tkr
· EBIT-marginal uppgick till -7,1 (-13,6) %
· Periodens resultat uppgick till -1 777 (-3 557) Tkr
· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,90) kr
· Eget kapital per aktie uppgick till 4,73 (4,29) kr

Koncernen sammanfattning perioden juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 8 686 (8 029) Tkr.
· Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 642 (-510) Tkr
· EBITDA-marginal uppgick till 7,4 (-6,4) %
· Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 75 (-1 647) Tkr
· EBIT-marginal uppgick till 0,9 (-20,5) %
· Periodens resultat uppgick till 59 (-1 706) Tkr
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,43) kr

IA Industriarmatur Group AB (publ) 3 (13)

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

VD Har ordet

Klockan är tillbakaställd en timma, en viss krispighet i luften har
infunnit sig och bladen har ändrat färg, nu är hösten här!

Här på Industriarmatur råder fortsatt stort kundfokus med
kundbearbetning, vidare utveckling av system och tjänster samt
förbättringsåtgärder inom organisationen.

För perioden januari-september når vi en nettoomsättning på 24 464 (24
744) Tkr vilket är i paritet med föregående år. Tredje kvartalet
stänger vi med en nettoomsättning på 8 686 (8 029) Tkr dvs en ökning
med drygt 8% jämfört med föregående år. EBITDA-resultatet för Q3
uppgår samtidigt till 642 (-510) Tkr. Det starkare EBITDA-resultatet
är i första hand hänförbart till ökad försäljning och en högre andel
egna uppkopplande produkter och tjänster.

Tredje kvartalet har liksom första halvåret präglats av fördjupade
diskussioner, runt förutsättningar för att teckna ramavtal, med ett
flertal kunder. Exempelvis kan nämnas en stor internationell aktör
där vi under perioden sammanställt en slutrapport av
pilotinstallation av SIPP som resulterat i ett tekniskt godkännande.
Ett annat exempel är en stor nordisk nätägare som under perioden gått
ut med en intresseanmälan i syfte att teckna ramavtal för miljösäker
tömning av transformatorgropar. Vad som därefter krävs är en
offentlig upphandling för ett större åtagande. Detta innebär att
försäljningen till dessa kunder mer eller mindre har stått still
under tiden. Vi har därför under kvartalet haft fortsatt stort fokus
på bearbetning av nya kunder både i Norden och internationellt.

Vårt första år som noterat bolag har i övrigt handlat om att anpassa
bolag och organisation att verka i en noterad miljö och att
vidareutveckla vårt kunderbjudande. Som en del av arbetet har
resurser under perioden lagts på att internt tydliggöra vad bolagets
övergripande mål innebär för organisationen i sin vardag. Vi arbetar
även med att vidareutveckla vår HR-funktion och lägger stor vikt vid
intern kommunikation och ledarskap. Allt i syfte att fortsätta vara
ett lönsamt, utvecklande och attraktivt bolag för anställda, kunder
och ägare.

Vårt IoT-projekt för vidareutveckling dataanalys och processtöd för
behovsstyrt underhåll löper på enligt plan. Projektet som är
delfinansierat av Västra Götalands Regionen kommer att fortgå under
året och planeras vara klart under 2020. I projektet läggs även stor
vikt vid datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö.
IoT-Projektet ska leda till bättre beslutsunderlag för behovsstyrt
underhåll genom insamling av stora mängder data och analys med hjälp
av artificiell intelligens (AI).

Vi är nu väl positionerade med en kompetent organisation på plats, en
sund affär som följer plan och en ekonomi i balans samt en unik
portfölj av egna uppkopplade system med tillhörande tjänster.
Sammantaget är vi väl förberedda för avslutningen på året.

Vår övergripande målsättning är att Industriarmatur skall vara det
självklara valet hos våra kunder vid digitaliseringsinitiativ och
uppkoppling av nya funktioner och sensorer.

Jan-Eric Nilsson

Verkställande Direktör

Kort om SIPP
Sipp är en autonom, effektiv och miljösäker metod för tömning av
regnvatten i transformatorgropar, SIPP finns idag installerat hos
drygt 100 nätbolag i nio länder och har använts som tömningsteknologi
i Sverige sedan 2002.

Kort om IoT
Sakernas internet, Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för
den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods,
hushållsapparater, kläder, alla möjliga saker samt människor och djur
kopplas upp genom att förses med små inbyggda sensorer och
processorer.

IA Industriarmatur Group AB (publ) 4 (13)

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Allmänt om verksamheten

IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i
energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera
proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade
uppkopplade produkter och tjänster, framförallt för att mäta,
övervaka och reglera olika nivåer och flöden hos våra kunder, till
exempel på transformatorstationer, i fjärrvärmenät eller i
biobränsle-silos.

IA Industriarmatur Group AB (publ) - koncernen, med säte i Göteborg,
består av två helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB och
WaterVision Sweden AB.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

I början av juli erhölls en genombrottsorder på SIPP-enheter i Italien
på ca 1 400 Tkr.

I juli erhölls även ett forskningsstöd på ca 700 Tkr från Västra
Götalandsregionen där IA Industriarmatur tillsammans med Chalmers
kommer att driva ett utvecklingsprojekt som ska leda till bättre
beslutsunderlag för bolagets kunder genom insamling av data från
deras uppkopplade SIPP-enheter och analys med AI.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång

Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari - september uppgick nettoomsättningen till 24 464
(24 744) Tkr.

EBITDA-resultatet uppgick under samma period till -49 (-6) Tkr och
EBIT-resultatet förbättrades till

-1 732 (-3 364) Tkr. Finansnettot förbättrades till -45 (-193) Tkr och
periodens resultat uppgick till

-1 777 (-3 557) Tkr.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 8 686 (8 029) Tkr.
Rörelseresultatet på EBITDA-nivå stärktes under samma period till 642
(-510) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå ökade till 75

(-1 647) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till -16 (-59)
Tkr. Periodens resultat förbättrades till 59 (-1 706) Tkr.

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 18 661 (16
894) Tkr och soliditeten stärktes till 71 (68) %.

Koncernens räntebärande skulder minskade vid periodens slut till 715
(983) Tkr medan likvida medel ökade till 6 012 (414) Tkr.

Bolagets räntebärande nettoskuld uppgick därmed, vid periodens slut,
till -5 297 (569) Tkr. *

*) En negativ nettoskuld innebär nettokassa.

Likviditet

Under perioden januari - september uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -153
(-342) Tkr.

För tredje kvartalet stärktes kassaflödet från den löpande
verksamheten före förändring av rörelsekapital till 556 (-614) Tkr.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel inklusive
checkräkningskredit till 10 012 Tkr.

IA Industriarmatur Group AB (publ) 5 (13)

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Investeringar och avskrivningar

Under perioden januari-september uppgick investeringarna till 699 (1
488) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling
av befintliga produkter.

Avskrivningar uppgick under samma tid till 1 683 (3 358) Tkr, varav 81
(54) Tkr avser materiella tillgångar, 1 150 (1 054) Tkr avser
balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 452 (2 250) Tkr avser
avskrivning på goodwill.

Investeringar under tredje kvartalet uppgick till 202 (438) Tkr.

Resultatet har samtidigt belastats med 567 (1 137) Tkr i
avskrivningar, varav 28 (25) Tkr avser materiella tillgångar, 387
(362) Tkr balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 152 (750)
Tkr avseende avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att
äga aktier i dotterbolag.

För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 1 284
(450) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -93 (-389) Tkr och
periodens resultat förbättrades till -93 (-355) Tkr.

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 444 (150) Tkr.
Rörelseresultatet på EBIT -nivå uppgick till -61 (-246) Tkr och
kvartalets resultat ökade till -61 (-246) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 835 (30
127) Tkr. Soliditeten uppgick till 99 % (99 %).

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 471 (74)
Tkr.

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3
942 000)

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 28 februari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD
telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Göteborg november 2019

Styrelsen

IA Industriarmatur Group AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/0A07DF510702639CE0...
https://mb.cision.com/Main/16991/2958868/1139348.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.