Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

IAR Systems Group AB: Kallelse till årsstämma i IAR Systems Group AB (publ)

Aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 april 2014 klockan 18.00 i Spårvagnshallarna, Birger
Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan med mera
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 16 april 2014,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 16
april 2014, under adress IAR Systems Group AB (publ), Box 23051, 750
23 Uppsala eller per telefon

0709-100 734 eller telefax 08-410 920 01 eller via bolagets webbplats
www.iar.com/sv/investerare. Vid anmälan bör uppges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast den 16 april 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.iar.com/investors. Den som företräder juridisk person skall
förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom
fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas
till bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra
anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter.

11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om inrättande av valberedning.
15. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande
innefattande

a. beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
b. beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
aktier, samt

c. beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier.

19. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

20. Avslutande av bolagsstämman.
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Markus Gerdien utses till ordförande vid
årsstämman.

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2013. Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenprogram enligt vad
som framgår av punkt 15 nedan.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
(punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt
11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300.000
kronor till styrelsens ordförande och 125.000 kronor vardera till de
ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Markus
Gerdien, Peter Larsson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Stefan
Skarin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Markus Gerdien.

Val av revisor (punkt 13)
Till revisor föreslår valberedningen omval på ett år av Deloitte AB
med huvudansvarig revisor Erik Olin.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en
valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall
senast den 30 september 2014 sammankalla de tre röstmässigt största
aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan
äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre
största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare
eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle
att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens
ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören
eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till
valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen
bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2015.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt
aktieägande i bolaget per den 31 augusti 2014. Om väsentliga
förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens
konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall
offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga
ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och
arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning
samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande,
belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter
eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall
kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande
(punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett
obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med nedanstående förslag.
Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt
beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 15 a)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en
uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i
IAR Systems Group AB delas i två aktier. En av dessa aktier kommer
att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen förslår att avstämningsdag
för aktiesplit skall vara den 8 maj 2014.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
aktier (punkt 15 b)

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 61.722.805 kronor genom indragning av sammanlagt
100.000 aktier av serie A och 12.244.561 aktier av serie B för
återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av
de aktier som efter genomförd uppdelning enligt punkt 15 a ovan
benämns inlösenaktier. För det fall att bolagets utestående
optionsprogram utnyttjas för nyteckning av aktier, kan antalet aktier
i bolaget öka med högst 361.000 aktier av serie B. Beträffande sådan
nyteckning som sker före avstämningsdagen för aktiesplit, skall
förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat
sålunda, att minskningsbeloppet skall ökas med 5,00 kronor för varje
sådan ny aktie i bolaget. Vidare skall antalet aktier som är föremål
för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier.

Betalning för varje inlösenaktie skall vara 5,00 kronor, vilket
motsvarar aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden uppgår till
61.722.805 kronor under förutsättning att inga teckningsoptioner
utnyttjas före avstämningsdagen för aktiesplit. Styrelsen föreslår
att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 13
maj 2014 till och med den 27 maj 2014. Styrelsen förslår vidare att
avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 2 juni
2014. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg
omkring den 5 juni 2014.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 15 c)
För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på
tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen
att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till
dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med
61.722.805 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier
genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital
till bolagets aktiekapital. Om bolagets utestående teckningsoptioner
utnyttjas för nyteckning av aktier före avstämningsdagen för
aktiesplit enligt punkten 15 a ovan, skall ovanstående förslag till
beslut om fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet
skall ökas med 5,00 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs på årsstämman 2013 skall fortsätta att
tillämpas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B
motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på
dagen för årsstämman mot apportegendom.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom
apportemission.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av
egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att
under tiden fr...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.