Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-10

ICA Gruppen AB: ICA Gruppen emitterar obligationer för 1,5 miljarder kronor

Pressmeddelande Solna, 2014-06-10

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

ICA Gruppen har idag framgångsrikt genomfört en obligationsemission om
1,5 miljarder kronor under bolagets svenska MTN-program.
Obligationerna löper på fem år med förfall den 17 juni 2019 och är
uppdelat på två trancher, varav 1 300 Mkr löper med rörlig ränta och
200 Mkr till fast ränta.

Handelsbanken Capital Markets och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ)) är Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer
att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag
med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge samt de
tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och
Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter
som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder
finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även
de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda
portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se
www.icagruppen.se

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdagen den 10 juni 2014 kl 16.45.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande
kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i
detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja
eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i ICA Gruppen i
någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa
eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte
erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"). ICA Gruppen avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.
Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och
får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett
prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som
avses i detta dokument förutom på grundval av den information som
finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kan
laddas ner från ICA Gruppens webbplats.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
ICA Gruppen har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till
allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, med undantag för Sverige. Inom sådana medlemsstater
inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige, som
har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har
ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande
av värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får
värdepapperen endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till
kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet
eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som
inte kräver att ICA Gruppen publicerar ett prospekt i enlighet med
Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett erbjudande av värdepapper
till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren
för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en
investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta
kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med
uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande
samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Handelsbanken Capital Markets och SEB företräder ICA Gruppen och ingen
annan i samband med MTN-programmet och kommer inte att vara ansvarig
gentemot någon annan än ICA Gruppen för tillhandahållandet av skydd
som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av
rådgivning i samband med MTN-programmet och/eller något annat ärende
till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Handelsbanken Capital Markets och SEB åtar sig inget som helst ansvar
och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller
underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande,
inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller
för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av
Handelsbanken Capital Markets, SEB, eller å deras vägnar, i samband
med ICA Gruppen och de nya aktierna och emissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en
utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller
framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Handelsbanken Capital
Markets och SEB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt
ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något
annat förhållande som Handelsbanken Capital Markets och SEB annars
skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant
uttalande.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som
återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig
finansiell utveckling. Även om ICA Gruppen anser att förväntningarna
som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti
för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta.
Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du
uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den
information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts
tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer
som kan påverka ICA Gruppens framtida prestation och de branscher
inom vilka ICA Gruppen är verksamt. I ljuset av dessa risker,
osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte
inträffar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/ica-gruppen-emitterar-obligat...
http://mb.cision.com/Main/7955/9599528/255049.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.