Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

ICA Gruppen AB: Nytt datum för ICA Gruppens årsstämma

ICA Gruppen har beslutat om nytt datum för årsstämman 2014. Årsstämman
kommer att äga rum fredagen den 11 april 2014 kl. 09.30 på Friends
Arena (ingång via entré K), Råsta Strandväg 1, i Solna.
Inregistreringen startar kl 08.30. Lättare tilltugg serveras i
anslutning till årsstämman.

Med anledning av att kallelse inte skett i rätt tid i Post- och
Inrikes Tidningar har ICA Gruppen beslutat att skjuta upp stämman
till fredagen den 11 april 2014 kl 09.30. Aktieägare som anmält sig
till den tidigare annonserade stämman kommer att kontaktas av
Euroclear Sweden AB.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara registrerade i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 5 april
2014, vilket innebär att införande måste ske senast fredagen den 4
april 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast
måndagen den 7 april 2014. Anmälan kan göras via bolagets webbplats,
www.icagruppen.se/arsstamma-2014 eller per telefon på 08-402 90 40
vardagar mellan kl 09.00-17.00. Skriftlig anmälan skickas till ICA
Gruppen AB, Årsstämma 2014, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

I anmälan ska namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer
och antal biträden (högst två) uppges. Inträdeskort, som ska tas med
till årsstämman för registrering, kommer att skickas ut omkring den 9
april 2014.

VD:s anförande
VD Per Strömbergs anförande vid årsstämman kommer att finnas
tillgängligt på ICA Gruppens webbplats
www.icagruppen.se/arsstamma-2014 efter årsstämmans avslutande den 11
april 2014.

Kallelse
Kallelse till årsstämman, som är bifogad i detta pressmeddelande,
publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2014 och annons
om att kallelse skett publiceras i dagspress samma dag.
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut finns
tillgängliga på ICA Gruppens webbplats
www.icagruppen.se/arsstamma-2014.

Ärenden och förslag till dagordning

1.
Årsstämmans öppnande.

2.
Val av ordförande vid stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordning.

5.
Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden
underteckna protokollet.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
Redogörelse för bolagets verksamhet.

8.
Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion.

9.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11.
Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

12.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör.

13.
Redogörelse för valberedningens arbete.

14.
Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

15.
Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

16.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

17.
Val av revisor.

18.
Beslut om valberedningen.

19.
Beslut om fastställande av principer för ersättning till och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

20.
Stämmans avslutande.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
torsdagen den 13 mars 2014, kl 18.00

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag
med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge samt de
tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och
Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter
som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder
finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även
de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda
portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer
information se www.icagruppen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/nytt-datum-for-ica-gruppens-a...
http://mb.cision.com/Main/7955/9551204/220260.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.