Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-08

ICA Gruppen AB: Välkommen till årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Pressmeddelande Solna, 8 mars 2018

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen
den 12 april 2018, kl. 13:00, på Quality Hotel Friends, Råsta
Strandväg 1, 169 56 Solna. Inregistreringen startar kl. 12:00.
Lättare tilltugg serveras i anslutning till årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara registrerade i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april
2018, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen
den 6 april 2018 via bolagets webbplats, www.icagruppen.se, eller
skriftligen under adress ICA Gruppen AB, Årsstämma 2018, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon
08-402 90 40 vardagar mellan kl. 09:00 och 17:00.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress samt
telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock
högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör
även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas
fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller
motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste i god tid före den 6 april 2018 hos
förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
för att kunna delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får
vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i
fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett
år från utfärdandet. Kopia av fullmakt och eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman skickas till ICA
Gruppen AB, Årsstämma 2018 c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats www.icagruppen.se.

Anmälningar som mottas i tid kommer att bekräftas genom utsändande av
inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen, jämte
eventuell fullmakt och övriga behörighetshandlingar.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse för bolagets verksamhet.

8. Redogörelse för styrelsens och dess utskottsarbete och funktion.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

13. Redogörelse för valberedningens arbete.

14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

15. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

17. Val av revisor.

18. Beslut om valberedningen.

19. Beslut om fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

P 2 Valberedningen föreslår Claes-Göran Sylvén som ordförande vid årsstämman.

P 11 Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 om elva (11,00) kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 16 april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2018.

P 14 Valberedningen föreslår tio (10) ordinarie stämmovalda styrelseledamöter och ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

P 15 Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande förslag. Förra årets arvode anges inom parentes.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med ett
sammanlagt belopp om 5 600 000 kronor (4 850 000 kronor) varav 1 100
000 kronor (1 025 000 kronor) till styrelsens ordförande och 500 000
kronor (425 000 kronor) till vardera övrig ledamot.

Valberedningen föreslår att 1 300 000 kronor (1 300 000 kronor)
avsätts för utskottsarbete enligt följande:

- För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 425 000 kronor (425 000 kronor), varav 170 000 kronor (170 000 kronor) till ordförande och 85 000 kronor (85 000 kronor) vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor (175 000 kronor), varav 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande och 50 000 kronor (50 000 kronor) vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 kronor (225 000 kronor), varav 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande och 50 000 kronor (50 000 kronor) vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i hållbarhetsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor (175 000 kronor), varav 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande och 50 000 kronor (50 000 kronor) vardera till övriga ledamöter.

- Totalt 300 000 kronor (300 000 kronor) reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till sex tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala
arvodet till styrelseledamöterna 6 900 000 kronor (6 150 000 kronor),
vilket innebär att styrelsearvodet höjs med 750 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorerna ska utgå enligt
godkänd löpande räkning.

P 16 Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omval av Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Claes-Göran Sylvén och Anette Wiotti.

Jan Olofsson har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslår
valberedningen Fredrik Persson.

Valberedningen föreslår att Claes-Göran Sylvén ska omväljas som
styrelsens ordförande.

Valberedningens motivering av sitt förslag till styrelse finns i
valberedningens redogörelse inför årsstämman 2018 och återfinns på
www.icagruppen.se. På webbplatsen återfinns även närmare upplysningar
om de föreslagna styrelseledamöterna.

P 17 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens, till revisor omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

P 18 Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för valberedningen inför årsstämman 2019 enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter som
representerar bolagets aktieägare. ICA Gruppens styrelseordförande
ska vara adjungerad till valberedningen.

Två av ledamöterna ska utses av den största ägaren och två ledamöter
ska utses av de därefter två största aktieägarna. De till röstetalet
största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear
Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare
per den sista handelsdagen i augusti och de kommer snarast därefter
att kontaktas av bolaget. För det fall någon av de tre största
aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i
valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har
det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens
mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara en av de ledamöter som representerar den till röstetalet största
aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
största aktieägarna och den eller de aktieägare som tillkommit bland
de tre största aktieägarna begär det, ska ledamöter utsedda av den
eller de aktieägare som inte längre tillhör de tre största
aktieägarna ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna äga utse
ledamot i stället. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot
och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart
sådan har skett.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning
("Koden") som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att
styrelsen, med hänsyn till ICA Gruppen AB:s verksamhet,
utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig
sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de
bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn
könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför
årsstämman:

i. förslag till stämmoordförande,

ii. förslag till antal styrelseledamöter,

iii. förslag till styrelseledamöter,

iv. förslag till styrelseordförande,

v. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,

vi. förslag till antal revisorer,

vii. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor eller revisorer, samt

viii. förslag till principer för valberedningen.

...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.