Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Iconovo AB publ: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

 

POSITIVT RESULTAT FRÅN KLINISK STUDIE

 

1 APRIL ? 30 JUNI I KORTHET

Operativt

* Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to
Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen
ICOcap (den har sedan tidigare ett godkänt svenskt patent).

Finansiellt

* Försäljningen uppgick till 3 028 (5 466) kSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -2 800 (219) kSEK.
* Periodens kassaflöde uppgick till -4 584 (32 337) kSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,38 (0,05) SEK.
* Likvida medel uppgick till 45 659 (56 885) kSEK.
* Eget kapital uppgick till 61 893 (64 473) kSEK.

1 JANUARI ? 30 JUNI I KORTHET

Operativt

* CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos
nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt.
CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och
royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med
projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra
betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en
engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
* Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to
Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen
ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent). Patentet
beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
* Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har
tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

* Försäljningen uppgick till 8 263 (6 402) kSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -2 532 (-4 229) kSEK.
* Periodens kassaflöde uppgick till -7 391 (34 409) kSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,61) SEK.
* Likvida medel uppgick till 45 659 (56 885) kSEK.
* Eget kapital uppgick till 61 893 (64 473) kSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

* Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts
med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk
farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att
ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje
med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig
information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska
justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

VD KOMMENTAR ? VIKTIG VALIDERING AV VÅR PRODUKT

Under våren har mycket intensivt projektarbete bedrivits som vi bedömer
kommer att leda till nya kundprojekt.  Flera nya projekt har gjort att vi
har behövt utöka vår kapacitet inom analytisk kemi med två nya medarbetare
och ett nytt analyslab. Vi har även investerat i mer utrustning för
formuleringsutveckling för att öka vår kapacitet och möjliggöra att arbeta
i en större skala.

En mycket viktig milstolpe för oss var när den första batchen av ICOcap
levererades från Stevanato. Det var startskottet för en bred
marknadsföringskampanj för ICOcap och Iconovos formuleringar i hela
världen. Kampanjen inleddes med en rundresa till Sydamerika i juli där sju
lokala läkemedelsbolag besöktes. Ytterligare besök är planerade framöver
och Stevanato använder nu hela sitt globala nätverk av distributörer för
att marknadsföra ICOcap.

Intresset för vårt erbjudande som består av en ICOcap tillverkad av
Stevanato och vår egenutvecklade torrpulverformulering har tagits emot
mycket väl. Vi för nu diskussioner med flera generikabolag angående olika
läkemedelskombinationer.

Precis innan sommaren fick vi mycket positiva resultat från en klinisk
farmakokinetik-studie där man jämförde Iconovos generiska produkt ICOres
budesonide/formoterol med originalet Symbicort© Turbuhaler©. Resultatet
visade god överensstämmelse avseende budesonide och något förhöjd dos av
formoterol. Det var första gången som ICOres och vår egenutvecklade
formulering testades kliniskt. De kliniska resultaten var över förväntan
och vi ser mycket fram emot att nu inleda slutfasen av utvecklingsprojektet
för att så snabbt som möjligt nå marknaden. Det totala värdet av den
globala marknaden för en budesonide/formoterol-kombination beräknas till
cirka 3 miljarder USD årligen. Vår produkt är överlägsen de andra
produkterna på marknaden avseende användarvänlighet. Vi bedömer att detta
kommer att vara en mycket stark konkurrensfördel när produkten är på
marknaden, som ska hjälpa oss att ta marknadsandelar.

Vi har under våren intensifierat vår marknadsföring och affärsutveckling.
Vi har genomfört ett stort antal kundmöten och deltagit i flera
internationella konferenser. Jag var inbjuden som talare på en så kallad
Inhaled Drug Delivery Summit i Berlin i maj. Det var ett mycket bra och
givande möte där många potentiella kunder och samarbetspartners var
närvarande. Vi deltog även i världens största inhalationskonferens RDD
(Respiratory Drug Delivery) i Lissabon. Det var ett möte där de flesta i
branschen deltog. Det var ett utmärkt tillfälle att träffa våra kunder och
blivande kunder. Vi hade flera affärsmöten och etablerade många nya
kontakter.

Med tanke på alla aktiva och mycket intressanta kundsamtal vi bedriver, ser
jag fram emot en mycket spännande och händelserik andra halva av 2019.

LUND 16 AUGUSTI 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom
inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande
läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av
inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få
tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de
komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo
licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en
snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre
kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på
Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00,
email: certifiedadviser@penser.se.

Bilaga

* Delårsrapport 30 juni 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.