Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

ICTA AB: ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 90,5 MSEK och
rörelseresultatet ökade med 41 procent till 4,8 MSEK under tredje
kvartalet

· Vinst per aktie för årets nio första månader uppgick till SEK 0,59
per aktie

· Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades efter rapportperiodens
utgång

· ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida
verksamhet.

[][][]
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|NYCKELTAL | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|MSEK | 2019| 2018| 2019 Jan-sep| 2018 Jan-sep| 2018 Jan-dec|
| |Jul-sep|Jul-sep| | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Nettoomsättning | 90,5| 80,5| 270,4| 235,2| 319,4|
|[1)] | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Rörelseresultat | 4,8| 3,4| 14,8| -1,6| -27,8|
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Rörelsemarginal,| 5,3| 4,3| 5,5| -0,7| -8,7|
|% | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Resultat före | 3,4| 0,5| 11,7| -8,4| 46,1|
|skatt | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Resultat | 2,8| -0,5| 8,4| -7,0| -46,9|
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Resultat per | 0,23| -0,03| 0,59| -0,60| -3,86|
|aktie, SEK [2)] | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Eget kapital per| 10,13| 11,66| 10,13| 11,66| 8,78|
|aktie, SEK [2)] | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
|Soliditet, % | 50| 54| 50| 54| 45|
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+
| | | | | | |
+----------------+-------+-------+--------------+--------------+--------------+

Verksamhet

ICTA har en lång historia av att förvärva och avyttra företag inom
grafisk produktion, kommunikation, marknadsföring och webbproduktion.

Under rapportperioden bestod ICTA-koncernen av helägda FFW, som
globalt erbjuder tjänster inom digital teknologi, data, design och
komplexa digitala plattformar samt den delägda digitala
Business-to-Consumer-byrån River.

Efter ett antal år med omfattande förvärv med hög belåning samt
kraftigt fallande lönsamhet under 2016 och 2017 tvingades ICTA under
slutet av 2017 genomföra en garanterad företrädesemission om 49 MSEK
till teckningskurs 9 kronor per aktie, vilken avslutades i februari
2018.

Under den styrelse och koncernledning som tillträdde i maj 2018 har
därefter ett omfattande arbete genomförts som syftat till att åter
skapa tillväxt och lönsamhet i de operativa verksamheterna FFW och
River samt att kraftigt minska koncernens kostnader.

I juni 2019 meddelades att bolagsstämman i intressebolaget ISBIT GAMES
beslutat att avveckla verksamheten genom likvidation, i avsaknad av
kommer-siella framgångar och extern finansiering.

Som ett led i värdeskapandet avyttrades efter rapportperiodens utgång
koncernens 70-procentiga innehav i River. Avyttringen slutfördes den
25 oktober 2019. Transaktionen beskrivs i mer detalj på sidan 6 av
rapporten samt i pressmeddelande av den 26 september 2019. Baserat på
avtalad grundköpeskilling ger avyttringen upphov till en
realisationsförlust om 4 MSEK. Rivers rörelseresultat för det tredje
kvartalet 2019 uppgick till -2,7 MSEK.

Vidare avtalade ICTA om avyttring av FFW till ett skuldfritt värde
(enterprise value) om upp till motsvarande 367 MSEK. Transaktionen
beskrivs i mer detalj på sidan 6 av rapporten samt i pressmeddelande
av den 17 oktober 2019. Avyttringen beräknas ge en realisationsvinst
om cirka 90 MSEK och bedöms påverka koncernens egna kapital med över
200 MSEK. Avyttringen beräknas ske under november månad 2019. I
samband därmed kommer ICTA att slut-amortera samtliga banklån. Som
tidigare meddelats, föreslår styrelsen med anledning av avyttringen
av FFW en utdelning under 2019 och 2020 av den kvarvarande kontanta
grundköpeskillingen, vilket motsvarar cirka 170 MSEK eller cirka
11,70 kronor per aktie.

ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida
verksamhet.

Intäkter och resultat

Tredje kvartalet, juli - september
Koncernens nettoomsättning uppgick till 90,5 (80,5) MSEK, en ökning
med 12,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (3,5) MSEK. Rörelsemarginalen
uppgick till 5,3 (4,3) procent.

Den kraftiga förbättringen av rörelseresultatet beror framför allt på
den ökade nettoomsättningen.

Finansnettot uppgick till -1,4 (-2,9) MSEK och utgjordes av
räntenettot samt under föregående år ICTAs andel av resultatet i
intressebolaget ISBIT GAMES AB. Under 2018 skrev ICTA ned värdet helt
på både innehavet i ISBIT GAMES AB och på de lån som ICTA hade lämnat
till bolaget. Därmed finns ingen resultat-påverkan i ICTA från ISBIT
GAMES AB från och med den 1 januari 2019.

Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 (- 0,5) MSEK.

Skattekostnaden uppgick till -0,6 (-1,0) MSEK.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till 0,23 (-0,03) SEK.

Januari- september
Koncernens nettoomsättning uppgick till 270,4 (235,2) MSEK, en ökning
med 15,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (-1,6) MSEK. Rörelsemarginalen
uppgick till 5,5 (-0,7) procent.

Finansnettot uppgick till -3,1 (-6,7) MSEK och utgjordes av
räntenettot samt under föregående år också ICTAs andel av resultatet
i intressebolaget ISBIT GAMES AB.

Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (- 7,0) MSEK.

Skattekostnaden uppgick till -3,3 (1,4) MSEK.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till 0,59 (-0,60) SEK.

.
För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se
Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké lämnas den 14 februari 2020.
För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, michael.drejer@icta.se, +45 311 05
363,

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se
Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
Tel: +46 (0) 708 46 89 25
www.icta.se
Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-delarsrapport-1-januari---30-s...
https://mb.cision.com/Main/670/2956655/1137710.pdf
https://mb.cision.com/Public/670/2956655/b602a6120890f440.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.