Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

ICTA AB: Rättelse: Årsstämma i ICTA

Borttagande av tidigare publicerad text:

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 17:05

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad
Vid ICTA AB (publ) årsstämma den 9 maj 2019 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition, dvs
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att
resultatet balanseras i ny räkning. Vidare beviljade årsstämman
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till
fyra för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om
omval av styrelseledamöterna Ole Andersen, Pål Hodann, Per Nilsson
och Erik Åfors. Till styrelsens ordförande utsågs Erik Åfors. Stämman
beslutade även att arvoden bibehålls oförändrade och utgår med totalt
372 500 kronor, där 125 000 kronor utgår till styrelseordföranden och
82 500 kronor till envar av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Besluten var i
enlighet med valberedningens förslag.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om
principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2020.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja
PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, som har för avsikt att
utse Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor. Arvodet till
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i
enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens
förslag.

Styrelsebemyndiganden
Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission om totalt högst 1 450 628 aktier, motsvarande tio procent
av nuvarande antal aktier och röster i bolaget, varigenom
aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 2 175 942 kronor. Beslut
om nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och betalning för aktierna ska kunna ske
antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med
villkor. Emissionskursen ska fastställas baserat på marknadsmässiga
villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med
hänsyn till exempelvis bolagets behov av att bredda aktieägarkretsen,
för att möjliggöra förvärv och/eller med kort varsel tillgodose
koncernens finansieringsbehov.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om återköp av egna aktier enligt följande; (1) Återköp får ske av
högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst
10 procent av det totala antalet aktier i bolaget, (2) Aktierna får
endast återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det
vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt (3) Betalning för
aktierna ska erläggas kontant. Syftet med det föreslagna
bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med
bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis
finansiera förvärv av bolag eller verksamheter med egna aktier.

Slutligen beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma,
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
Ersättningen för aktierna ska motsvara ett pris per aktie inom det
vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av
högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för
överlåtelsen. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett
till styrelsen lämnat bemyndigande avseende nyemission så att bolaget
överlåter samt nyemitterar sammanlagt mer än tio procent av det vid
var tid totala antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med
bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis
finansiera förvärv av bolag eller verksamheter med egna aktier.

Apportemission
Årsstämman beslutade om en apportemission av 112 778 nya aktier för
förvärv av utestående aktier i koncernbolaget Propeople Inc. Beslutet
var i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363,
michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +45 661 10 000
www.icta.se

Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding ApS och
River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget
ISBIT GAMES AB. Koncernen har 406 anställda och bedriver verksamhet i
Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland,
Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/rattelse--arsstamma-i-icta,c2811392
https://mb.cision.com/Main/670/2811392/1043324.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.