Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Idogen: Delårsrapport Januari - Juni 2017

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2017)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (12).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 662 KSEK (-3
466).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,35).
FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI 2017)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 939 KSEK (-6
106).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,65 SEK (-0,62).
· Soliditeten uppgick till 49 % (84).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Hyresavtal tecknades med Medicon Village för att i egen regi
tillverka bolagets tolerogena vaccin för kommande kliniska studier.

· Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordförande Agneta Edberg
och styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom, samt att utse
Christina Herder och Karin Hoogendoorn till nya styrelseledamöter.

· Bolaget har beslutat att organtransplantation blir nästa
terapiområde att utveckla parallellt med det första, hemofili A.
Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation
drivs med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019.

· I stark konkurrens beviljades Idogen 2,9 MEUR (drygt 27 MSEK) i
anslag från EU Horizon 2020. Projektbidragets mål är att genomföra
prekliniska säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet för
tillverkning av tolerogent vaccin för kliniska studier, samt
genomföra den första fas I/IIa-studien inom hemofili A.

· Idogen har genomfört en företrädesemission som tillför bolaget
cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Syftet med denna
finansiering, inklusive de framtida teckningsoptionerna, samt
forskningsbidraget på drygt 27 MSEK från EU, är att kunna genomföra
och presentera data från två kliniska fas I/II-studier. Emissionen
har registrerats i juli månad.

· För att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel har Vinnova
beviljat ett mångmiljonanslag under sex år till Cell- och
genterapiprojektet CAMP - Centre for Advanced Medical Products.
Idogen är partner i CAMP tillsammans med bland andra AstraZeneca, GE
Healthcare, Pfizer samt Sveriges samtliga universitet och flera
sjukvårdsregioner och forskningsinstitutioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Idogens nyemission registrerades i juli. I samband med den
genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största
aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3
MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,84 procent
av rösterna och aktiekapitalet.

VD har ordet

Idogen drivs av visionen att kunna behandla svårt sjuka patienter med
en helt ny och unik vaccinteknologi. Den här typen av vacciner, som
vi kallar tolerogena vacciner, fungerar enkelt uttryckt tvärt om mot
vanliga vacciner och omprogrammerar vårt immunförsvar så att det
tolererar t.ex. ett transplanterat organ eller ett viktigt
proteinbaserat läkemedel som patienten reagerat på. Våra vacciner
baseras på att vissa celler från patienten behandlas utanför kroppen
för att därefter ges tillbaka till patienten i ett fåtal injektioner.
Terapi baserad på celler är ett nytt och mycket attraktivt område som
beräknas växa starkt de kommande åren. Enligt läkemedelsanalytiker
beräknas tillväxten bli 23 % per år de kommande 4 åren.

Vårt första terapiområde är patienter med hemofili A (blödarsjuka) som
utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Under senaste kvartalet beslutade vi,
stärkta av våra framgångar i utvecklingsarbetet, att parallellt även
påbörja utvecklingen av vårt nästa terapiområde; organtransplantation
och mer specifikt njurtransplantation. Målsättningen är här att kunna
reducera eller helt undvika den livslånga behandlingen som idag krävs
för att trycka ned immunförsvaret och därmed förhindra
organavstötning. En behandling som i sig leder till ökade risker för
bland annat allvarliga infektioner och cancer.

Vi har under kvartalet stärkt bolaget inom flera områden inför
framtiden. Det har gjorts förändringar i styrelsen som nu står mer
oberoende och som med våra nya ledamöter Christina Herder och Karin
Hoogendoorn fått stärkt kompetens inom läkemedelsutveckling och
cellterapi. Vidare har vi beslutat att tillverka vårt tolerogena
vaccin för de kommande kliniska studierna i egen regi. Idogen är
också en av de pådrivande krafterna i cell- och genterapiprojektet
CAMP, som beviljats finansiering från Vinnova och som syftar till att
stärka Sverige inom cell- och genterapi. Sammantaget befinner sig
Idogen i en stark position för att framgångsrikt kunna utveckla vad
vi hoppas skall bli världens första tolerogena vaccin.

Den offensiva utvecklingsplanen som vi följer är väl finansierad för
den närmsta framtiden. Under kvartalet beviljades vi ett anslag om
drygt 27 miljoner kronor (2,9 M euro) över tre år från EUs ramprogram
Horizon 2020. Detta i stark konkurrens då villkoren för dessa anslag
är attraktiva. Det här är ett viktigt erkännande från EU om att det
vi arbetar med är angeläget, men det är också ett viktigt bidrag till
finansieringen av vår utvecklingsplan. Under kvartalet genomförde vi
även framgångsrikt en företrädesemission som tillförde bolaget cirka
42,5 miljoner kronor. I villkoren för emissionen ingick två
teckningsoptioner, TO2 och TO3 som blir aktuella 2018 respektive
2019. Vi valde detta upplägg för att möjliggöra för aktieägare att,
om man önskar, vara med på vår spännande resa fram till en punkt då
vi räknar med att kunna presentera resultat från kliniska studier
inom båda våra pågående terapiområden.

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt kvartal och
vi ser positivt på den närmsta framtiden med ett väl rustat företag
och en god kassa.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett
tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid
transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena
vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och
förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska
risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/delarsrapport-januari---juni-2017,c23...
http://mb.cision.com/Main/12368/2335928/715530.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.