Du är här

2017-05-24

Idogen: Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i Idogen AB:s ("Idogen"
eller "Bolaget") företrädesemission av units i vilken även
allmänheten ges möjlighet att teckna. Teckningstiden löper fram till
och med den 12 juni 2017. Vid fulltecknad emission tillförs Idogen
efter emissionskostnader initialt cirka 53 MSEK. Vid full teckning av
aktier och fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Idogen i
två steg ytterligare mellan cirka 122 MSEK och cirka 226 MSEK efter
emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från
befintliga aktieägare motsvarande cirka 11 % samt garantiåtaganden
upp till totalt 80 % av den initiala emissionslikviden.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den
18 maj 2017 och första dag för handel exklusive företrädesrätt var
den 19 maj 2017.

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2017 var aktieägare i Idogen
äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i
relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie
erhölls en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning
av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) aktier samt sju (7)
teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie
TO3.

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand
personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand
andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand
emissionsgaranter.

Handel med uniträtter: 24 maj - 8 juni 2017.

Teckningstid: 24 maj - 12 juni 2017.

Teckningskurs: 42 SEK per unit, det vill säga 6 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och
med den 24 maj 2017 till dess att företrädesemissionen är registrerad
hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i slutet av juni 2017.

Handel med TO2 och TO3: Teckningsoptionerna TO2 och TO3 kommer noteras
och handlas på AktieTorget efter registrering av
företrädesemissionen.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 10 694 761 aktier, vilket
vid full teckning inbringar cirka 53 MSEK efter emissionskostnader.
Emissionskostnaderna (inklusive kostnader för garanter) bedöms till
cirka 10 MSEK.

I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga 10 694 761
teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare
cirka 61 MSEK vid lägsta teckningskurs (6 SEK/aktie) och cirka 92
MSEK vid högsta teckningskurs (9 SEK/aktie) efter emissionskostnader
(kostnader för emissionen mellan 3 och 4 MSEK).

I det fall även samtliga 10 694 761 teckningsoptioner av serie TO3
nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 61 MSEK vid lägsta
teckningskurs (6 SEK/aktie) och cirka 134 MSEK vid högsta
teckningskurs (13 SEK/aktie) efter emissionskostnader (kostnader för
emissionen mellan 3 och 5 MSEK).

Antal aktier innan emission: 12 222 589 aktier.

Offentliggörande av utfall: Utfallet av emissionen förväntas
offentliggöras omkring den 15 juni 2017.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för
varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som
motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 9 - 27 april 2018. Teckningskursen kan
dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga
rum under perioden 3 - 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för
varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som
motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 25 februari - 15 mars 2019.
Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga
13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga
rum under perioden 19 mars - 1 april 2019.

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel finns nu tillgängliga
för nedladdning på Bolagets (www.idogen.com), på AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och på Redeye AB:s respektive hemsidor
(http://beta.redeye.se/transaction/idogen).

Investerarträffar

· Investerarlunch och guidad tur på Skissernas museum i Lund 31 maj

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl. 11.00-13.00.

Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

Anmälan: http://beta.redeye.se/transaction/idogen

· Investor After Work Öresund 31 maj

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017. Mingel från kl. 17:30.
Bolagspresentationer kl. 18:00-20.30 och eventet är slut cirka kl.
21.30.

Plats: Clarion Hotel & Congress, Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2,
Malmö.

Anmälan: http://beta.redeye.se/transaction/idogen

· Småbolagsdagen i Stockholm 12 juni

Tid: Måndagen den 12 juni 2017, kl. 12.40-13:10.

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

Anmälan: www.smabolagsdagen.net

Småbolagsdagen i Stockholm kommer även att sändas live.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är
legal rådgivare i samband med emissionen.

Villkor och anvisningar

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om tecknings- och
garantiåtaganden finns tillgängligt i Bolagets prospekt.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett
tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid
transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena
vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och
förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska
risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/idag-inleds-teckningstiden-i-foretrad...
http://mb.cision.com/Main/12368/2272892/679204.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.